Home

Verordening (EEG) nr. 1717/85 van de Commissie van 24 juni 1985 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2755/80 voor wat betreft de vaststelling van de aankoopprijzen voor interventie voor de periode van 15 juli tot 15 december 1985

Verordening (EEG) nr. 1717/85 van de Commissie van 24 juni 1985 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2755/80 voor wat betreft de vaststelling van de aankoopprijzen voor interventie voor de periode van 15 juli tot 15 december 1985

Verordening (EEG) nr. 1717/85 van de Commissie van 24 juni 1985 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2755/80 voor wat betreft de vaststelling van de aankoopprijzen voor interventie voor de periode van 15 juli tot 15 december 1985

Publicatieblad Nr. L 165 van 25/06/1985 blz. 0009 - 0010


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1717/85 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 1985

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2755/80 voor wat betreft de vaststelling van de aankoopprijzen voor interventie voor de periode van 15 juli tot 15 december 1985

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad van 27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1312/85 (2), en met name op artikel 7, lid 7, sub c),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2755/80 van de Commissie van 28 oktober 1980 betreffende de voorwaarden voor de toepassing van de schorsing van de interventieaankopen in de sector schapevlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/84 (4), in de bijlage voor de periode van 15 juli tot 15 december 1984 de kwaliteiten en aankoopprijzen zijn vastgesteld van de produkten die door de interventiebureaus mogen worden aangekocht; dat wel interventiemaatregelen kunnen worden vastgesteld voor de periode van 15 juli tot 15 december 1985; dat nu derhalve de voor deze periode geldende aankoopprijzen moeten worden bepaald en dat Verordening (EEG) nr. 2755/80 bijgevolg moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor schape- en geitevlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2755/80 wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 2, tweede alinea, wordt gelezen:

»Voor de periode van 15 juli tot 15 december 1985 worden de kwaliteiten en aankoopprijzen van de produkten die door de interventiebureaus mogen worden aangekocht, vastgesteld in de bijlage.".

2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 15 juli 1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1.

(2) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 22.

(3) PB nr. L 284 van 29. 10. 1980, blz. 33.

(4) PB nr. L 190 van 18. 7. 1984, blz. 7.

BIJLAGE

AANKOOPPRIJZEN VOOR INTERVENTIE

FRANKRIJK: LAMMEREN (AGNEAUX)

(in Ecu/100 kg, groene koers)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Kwaliteit (1) // U 3 (couvert) // R 3 (couvert) // O 3 (couvert) // U 4 (gras) // R 4 (gras) // // // // // // // Week beginnend op: // // // // // // 15 juli 1985 // 380,596 // 367,472 // 337,943 // 308,414 // 298,571 // 22 juli 1985 // 374,216 // 361,312 // 332,278 // 303,244 // 293,566 // 29 juli 1985 // 373,520 // 360,640 // 331,660 // 302,680 // 293,020 // 5 augustus 1985 // 373,288 // 360,416 // 331,454 // 302,492 // 292,838 // 12 augustus 1985 // 373,288 // 360,416 // 331,454 // 302,492 // 292,838 // 19 augustus 1985 // 373,288 // 360,416 // 331,454 // 302,492 // 292,838 // 26 augustus 1985 // 373,288 // 360,416 // 331,454 // 302,492 // 292,838 // 2 september 1985 // 373,288 // 360,416 // 331,454 // 302,492 // 292,838 // 9 september 1985 // 373,288 // 360,416 // 331,454 // 302,492 // 292,838 // 16 september 1985 // 373,288 // 360,416 // 331,454 // 302,492 // 292,838 // 23 september 1985 // 373,288 // 360,416 // 331,454 // 302,492 // 292,838 // 30 september 1985 // 374,448 // 361,536 // 332,484 // 303,432 // 293,748 // 7 oktober 1985 // 375,608 // 362,656 // 333,514 // 304,372 // 294,658 // 14 oktober 1985 // 376,768 // 363,776 // 334,544 // 305,312 // 295,568 // 21 oktober 1985 // 377,928 // 364,896 // 335,574 // 306,252 // 296,478 // 28 oktober 1985 // 379,088 // 366,016 // 336,604 // 307,192 // 297,388 // 4 november 1985 // 381,060 // 367,920 // 338,355 // 308,790 // 298,935 // 11 november 1985 // 383,496 // 370,272 // 340,518 // 310,764 // 300,846 // 18 november 1985 // 388,136 // 374,752 // 344,638 // 314,524 // 304,486 // 25 november 1985 // 393,704 // 380,128 // 349,582 // 319,036 // 308,854 // 2 december 1985 // 401,244 // 387,408 // 356,277 // 325,146 // 314,769 // 9 december 1985 // 408,784 // 394,688 // 362,972 // 331,256 // 320,684 // // // // // //

(1) In de zin van bijlage III, punt F, bij Verordening (EEG) nr. 2657/80, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 889/85.