Home

Verordening (EEG) nr. 1767/85 van de Commissie van 27 juni 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 voor wat betreft de termijnen voor de betaling van de door de interventiebureaus aangekochte boter

Verordening (EEG) nr. 1767/85 van de Commissie van 27 juni 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 voor wat betreft de termijnen voor de betaling van de door de interventiebureaus aangekochte boter

Verordening (EEG) nr. 1767/85 van de Commissie van 27 juni 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 voor wat betreft de termijnen voor de betaling van de door de interventiebureaus aangekochte boter

Publicatieblad Nr. L 168 van 28/06/1985 blz. 0023 - 0023
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 35 blz. 0168
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 35 blz. 0168


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1767/85 VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 1985

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 voor wat betreft de termijnen voor de betaling van de door de interventiebureaus aangekochte boter

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1298/85 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat artikel 5, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 685/69 van de Commissie van 14 april 1969 betreffende de uitvoeringsbepalingen van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1022/85 (4), de termijn vaststelt voor de betaling van de door de interventiebureaus aangekochte boter; dat met het oog op een goed beheer van de markt deze termijn voor het melkprijsjaar 1985/1986 dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende alinea wordt toegevoegd aan lid 5 van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 685/69:

»Voor het melkprijsjaar 1985/1986 vindt de betaling van de in de loop van dat melkprijsjaar vervaardigde en door het interventiebureau aangekochte boter evenwel plaats binnen een termijn die de negentigste dag na de dag van overname van de boter door het interventiebureau aanvangt en de honderdveertigste dag na die datum eindigt.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 27 mei 1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 5.

(3) PB nr. L 90 van 15. 4. 1969, blz. 12.

(4) PB nr. L 110 van 23. 4. 1985, blz. 13.