Home

Verordening (EEG) nr. 2316/85 van de Commissie van 12 augustus 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1368/85 met betrekking tot de produkten van de sector rundvlees die in bepaalde Lid-Staten door de interventiebureaus kunnen worden aangekocht

Verordening (EEG) nr. 2316/85 van de Commissie van 12 augustus 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1368/85 met betrekking tot de produkten van de sector rundvlees die in bepaalde Lid-Staten door de interventiebureaus kunnen worden aangekocht

Verordening (EEG) nr. 2316/85 van de Commissie van 12 augustus 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1368/85 met betrekking tot de produkten van de sector rundvlees die in bepaalde Lid-Staten door de interventiebureaus kunnen worden aangekocht

Publicatieblad Nr. L 217 van 14/08/1985 blz. 0005 - 0006
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 37 blz. 0017
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 37 blz. 0017


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2316/85 VAN DE COMMISSIE

van 12 augustus 1985

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1368/85 met betrekking tot de produkten van de sector rundvlees die in bepaalde Lid-Staten door de interventiebureaus kunnen worden aangekocht

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op artikel 6, lid 5, sub c),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1308/85 van de Raad van 23 mei 1985 tot vaststelling van de oriëntatieprijs en de interventieprijs voor volwassen runderen voor het verkoopseizoen 1985/1986 (2), en met name op artikel 3, punt 5,

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG) nr. 869/84 (3) heeft besloten bij wijze van proef en voor een periode van drie jaar het bij Verordening (EEG) nr. 1208/81 (4) vastgestelde communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen toe te passen bij de interventiemaatregelen; dat bijgevolg de voor aankoop door de interventiebureaus in aanmerking komende categorieën en kwaliteiten van de produkten aan de hand van genoemd indelingsschema moeten worden omschreven;

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 1302/73 van de Raad (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 427/77 (6), bij het bepalen van de kwaliteiten en aanbiedingsvormen van de produkten die door de interventiebureaus worden aangekocht, rekening dient te worden gehouden met de noodzaak de markt op doeltreffende wijze te ondersteunen en het evenwicht tussen de betrokken markt en die voor concurrerende dierlijke produkten te waarborgen enerzijds, en met de financiële verantwoordelijkheid van de Gemeenschap ter zake anderzijds; dat het voor de toepassing van deze criteria in de huidige situatie op de rundvleesmarkt bij het begin van de najaarsuitstoot van weidevee dienstig blijkt ook categorie C tijdelijk op te nemen in de lijst van produkten die in de Bondsrepubliek Duitsland door de interventiebureaus kunnen worden aangekocht om het grote seizoenaanbod van deze soort runderen op te vangen;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1368/85 van de Commissie van 24 mei 1985 tot vaststelling van de bij interventie in de sector rundvlees met ingang van 27 mei 1985 geldende aankoopprijzen voor voorvoeten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1177/ 85 (7) derhalve dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1368/85 wordt het deel »Deutschland" vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 augustus 1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 augustus 1985.

Voor de Commissie

Nicolas MOSAR

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 16.

(3) PB nr. L 90 van 1. 4. 1984, blz. 32.

(4) PB nr. L 123 van 7. 5. 1981, blz. 3.

(5) PB nr. L 132 van 19. 5. 1973, blz. 3.

(6) PB nr. L 61 van 5. 3. 1977, blz. 16.

(7) PB nr. L 139 van 27. 5. 1985, blz. 24.