Home

Verordening (EEG) nr. 2258/85 van de Commissie van 11 oktober 1985 betreffende de verkoop van door het Belgische interventiebureau in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr. 1477/85 opgeslagen varkensvlees

Verordening (EEG) nr. 2258/85 van de Commissie van 11 oktober 1985 betreffende de verkoop van door het Belgische interventiebureau in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr. 1477/85 opgeslagen varkensvlees

Verordening (EEG) nr. 2258/85 van de Commissie van 11 oktober 1985 betreffende de verkoop van door het Belgische interventiebureau in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr. 1477/85 opgeslagen varkensvlees

Publicatieblad Nr. L 274 van 15/10/1985 blz. 0022 - 0026


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2258/85 VAN DE COMMISSIE

van 11 oktober 1985

betreffende de verkoop van door het Belgische interventiebureau in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr. 1477/85 opgeslagen varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2966/80 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat in verband met de dierziektesituatie in de Belgische veehouderij bij de Verordeningen (EEG) nr. 772/85 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 978/85 (4), (EEG) nr. 978/85 zelf, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1086/85 (5), en (EEG) nr. 1477/85 (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2209/85 (7), van de Commissie is voorzien in buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in die Lid-Staat;

Overwegende dat de bovengenoemde maatregelen onder meer voorzien in de aankoop van opgeslagen vlees door het Belgische interventiebureau op verzoek van de belanghebbende, als de nationale gezondheidsautoriteiten besluiten dat dit vlees alleen nadat het een adequate warmtebehandeling heeft ondergaan en overeenkomstig de voorschriften van de bovengenoemde verordeningen in consumptie mag worden gebracht;

Overwegende dat de nationale gezondheidsautoriteiten een besluit als bovenbedoeld hebben genomen en het Belgische interventiebureau het vlees overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen heeft aangekocht; dat het thans in de bedoeling ligt het betrokken vlees voor verkoop aan te bieden op voorwaarde dat strikte verplichtingen inzake opslag, behandeling en de uiteindelijke afzet van het vlees in acht worden genomen;

Overwegende dat het dienstig is, ten einde verstoring van de markt te voorkomen en er overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 voor te zorgen dat de kopers gelijk worden behandeld en gelijke toegang tot de produkten hebben, om de verkoopprijs op basis van een maandelijkse openbare inschrijving vast te stellen; dat het in de bedoeling ligt dat iedere hoeveelheid vlees die niet verkocht is bij een bijzondere inschrijving, zal worden aangeboden voor verkoop tegen de minimumprijs die is vastgesteld voor de inschrijving voor een beperkte periode;

Overwegende dat deze verordening van toepassing is zowel op vlees dat het gemeenschappelijk gezondheidsmerk draagt zoals bepaald in artikel 5 bis van Richtlijn 72/461/EEG van de Raad (8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/322/EEG (9), als op vlees dat voorzien is van het nationale gezondheidsmerk dat door de bevoegde nationale dienst is aangebracht;

Overwegende dat, ten einde te voorkomen dat de besmetting naar andere Lid-Staten wordt overgedragen, ervoor dient te worden gezorgd dat vlees waarop het nationale gezondheidsmerk is aangebracht, het grondgebied van België niet verlaat; dat rekening houdende met de huidige handelssituatie in de sector varkensvlees tussen de Gemeenschap aan de ene kant en de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië aan de andere kant, het niet in de bedoeling ligt dat vlees waarop het communautaire gezondheidsmerk is aangebracht, naar die landen wordt uitgevoerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Belgische interventiebureau gaat over tot de verkoop van produkten die overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr. 1477/85 zijn aangekocht. Bij de verkoop gelden de in artikel 12 genoemde verplichtingen.

TITEL I

Verkoop bij openbare inschrijving

Artikel 2

1. Het Belgische interventiebureau stelt een maandelijks bericht van inschrijving op waarin met name moet worden vermeld:

a) de omschrijving van de produkten en de week waarin de privé-opslag is begonnen;

b) de naam en het adres van het koelhuis of de koelhuizen waar de produkten zich bevinden;

c) voor elk koelhuis de hoeveelheden van elk produkt die voor verkoop bij inschrijving worden aangeboden met vermelding van het type gezondheidsmerk;

d) de termijn waarbinnen en de plaats waar de offertes moeten worden ingediend;

e) de formaliteiten met betrekking tot het stellen van de inschrijvingswaarborg en de verplichtingen inzake opslag, behandeling en afzet;

f) eventueel de vermelding dat de offertes per telex mogen worden ingediend.

2. Elk bericht van inschrijving heeft betrekking op bepaalde hoeveelheden, die worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 2759/75. Voor wat betreft het eerste bericht van inschrijving, wordt deze hoeveelheid op 4 969,513 ton vastgesteld.

3. De berichten van inschrijving worden uiterlijk 14 dagen vóór het einde van de termijn voor de indiening van de offertes bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Het Belgische interventiebureau maakt het bericht van inschrijving ook bekend in het Belgisch Staatsblad en waar zulks verder wenselijk wordt geacht.

Artikel 3

1. De termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt elke laatste dinsdag van de maand om 12 uur. Indien deze dinsdag een feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag om 12 uur.

De offertes moeten schriftelijk bij het Belgische interventiebureau worden ingediend door afgifte tegen ontvangstbewijs of via een aangetekende brief geadresseerd aan dat interventiebureau. Het interventiebureau kan toestaan dat offertes per telex worden ingediend.

2. De offerte is niet geldig tenzij de volgende gegevens worden vermeld:

a) naam en adres van de inschrijver;

b) het adres van het bedrijf waar het vlees behandeld zal worden;

c) een omschrijving van het produkt, het type van het gebruikte gezondheidsmerk en de hoeveelheid waarvoor de inschrijving is ingediend;

d) de geboden prijs per ton produkt, uitgedrukt in Ecu;

e) een verklaring van de inschrijver dat hij afziet van elke vordering tegenover het Belgische interventiebureau in verband met de kwaliteit en de kenmerken van het hem toegewezen produkt;

f) de verplichting om de hoeveelheid produkt waarvoor de offerte is ingediend, ofwel zelf overeenkomstig artikel 12 en binnen de in artikel 12, lid 1, vastgestelde termijn op te slaan, te behandelen en af te zetten of ervoor te zorgen dat de opslag, de behandeling en de afzet overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 plaatsvinden.

3. Offertes voor minder dan 10 ton worden niet in aanmerking genomen, uitgezonderd het geval waarin de totaal beschikbare hoeveelheid van een bepaald produkt minder is dan 10 ton.

4. Een offerte wordt voorts slechts als geldig aanvaard indien:

a) het bewijs wordt geleverd dat de inschrijver vóór het verstrijken van de termijn voor het indienen van de offertes voor de betrokken inschrijving, de in artikel 4 bedoelde waarborg heeft gesteld;

b) zij geen enkele voorwaarde nog enig voorbehoud bevat dat niet uitdrukkelijk is toegestaan.

5. Een offerte kan niet worden ingetrokken.

Artikel 4

1. De inschrijvingswaarborg bedraagt 100 Ecu per ton.

2. De waarborg wordt, naar keuze van de inschrijver, gesteld in contanten of in de vorm van een garantie van een instelling die voldoet aan de voorwaarden vastgesteld door het Belgische interventiebureau, dat ook bankcheques als waarborg kan accepteren.

Artikel 5

De minimumverkoopprijzen voor de betrokken produkten worden overeenkomstig de procedure van artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 vastgesteld met inachtneming van de ontvangen offertes.

Artikel 6

1. Als de geboden prijs beneden de minimumprijs ligt, wordt de offerte afgewezen.

2. Toegewezen wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, aan diegenen die de hoogste prijs bieden. Wanneer voor hetzelfde produkt meer dan één offerte tegen dezelfde prijs wordt ingediend en de beschikbare hoeveelheid kleiner is dan de gevraagde hoeveelheid, kan het Belgische interventiebureau de beschikbare hoeveelheid, eventueel in overleg met de inschrijvers, verdelen of tot loting overgaan. Artikel 7

Elke inschrijver wordt uiterlijk 5 werkdagen na de datum waarop de beschikking tot vaststelling van de minimumprijs is gegeven, door het Belgische interventiebureau in kennis gesteld van het resultaat van zijn deelneming aan de inschrijving.

TITEL II

Verkoop tegen vastgestelde prijs

Artikel 8

1. Wanneer bij een inschrijving onvoldoende vraag tot onverkochte hoeveelheden leidt worden deze overblijvende hoeveelheden ten verkoop aangeboden gedurende een tijdvak van 5 werkdagen beginnend op de tweede maandag van de maand tegen een prijs die gelijk is aan de minimumverkoopprijs, vastgesteld in overeenstemming met artikel 5, vermeerderd met een bedrag van 50 Ecu per ton, zulks onverminderd de in artikel 12 genoemde verplichtingen.

2. De hoeveelheden vlees die verkocht moeten worden overeenkomstig lid 1 worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen tegelijk met het resultaat van de betrokken inschrijving.

Artikel 9

1. Een koopaanvraag wordt schriftelijk bij het Belgische interventiebureau ingediend.

2. Een aanvraag is niet geldig, tenzij daarin voorkomt:

a) naam en adres van de aanvrager;

b) het adres van het bedrijf waar het vlees behandeld zal worden;

c) een omschrijving van het produkt, het type van het gebruikte gezondheidsmerk, en de hoeveelheid waarvoor de aanvraag is ingediend;

d) een verklaring van de aanvrager dat hij afziet van elke vordering tegenover het Belgische interventiebureau in verband met de kwaliteit en de kenmerken van het hem toegewezen produkt;

e) de verplichting om de hoeveelheid produkt waarvoor de aanvraag is ingediend, ofwel zelf overeenkomstig artikel 12 en binnen de in artikel 12, lid 1, vastgestelde termijn op te slaan, te behandelen en af te zetten of er voor te zorgen dat de opslag, de behandeling en de afzet overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 plaatsvinden.

3. Een aanvraag voor minder dan 10 ton wordt niet in aanmerking genomen, uitgezonderd het geval waarin de totaal beschikbare hoeveelheid van een bepaald produkt minder is dan 10 ton.

4. Een aanvraag wordt voorts niet als geldig aanvaard tenzij:

a) het bewijs wordt geleverd dat de aanvrager binnen 3 werkdagen na indiening van de aanvraag de waarborg voor de aanvraag bedoeld in artikel 10 heeft gesteld;

b) zij geen enkele voorwaarde nog enig voorbehoud bevat dat niet uitdrukkelijk is toegestaan.

Artikel 10

1. De waarborg voor de aanvraag bedraagt 100 Ecu per ton.

2. De waarborg wordt, naar keuze van de aanvrager, gesteld in contanten of in de vorm van een garantie van een instelling die voldoet aan de voorwaarden vastgesteld door het Belgische interventiebureau, dat ook bankcheques als waarborg kan accepteren.

Artikel 11

1. Op de dag dat aan alle verplichtingen van artikel 9 is voldaan, zal de aanvraag als geldig worden aanvaard.

2. Alle aanvragen die op een gegeven dag als geldig worden aanvaard, worden geacht gelijktijdig te zijn ingediend.

3. Behalve in buitengewone omstandigheden worden aanvragen binnen 5 dagen, nadat zij overeenkomstig lid 1 aanvaard zijn, ingewilligd totdat de voorraden zijn uitgeput. Wanneer gelijktijdig ingediende aanvragen de beschikbare hoeveelheid overtreffen, kan het Belgische interventiebureau de beschikbare hoeveelheid, eventueel in overleg met de betrokken aanvragers, verdelen of tot loting overgaan.

4. Het Belgische interventiebureau stelt, binnen 5 werkdagen na de beslissing betreffende de aanvraag, de aanvrager ervan in kennis welk gevolg aan zijn aanvraag is gegeven.

5. Zou een complete aanvraag, die als geldig aanvaard zou kunnen worden, het Belgische interventiebureau bereiken op een dag die geen werkdag is, dan zal de aanvraag als geldig aanvaard worden op de eerstvolgende werkdag.

TITEL III

Verplichte behandeling van het verkochte vlees

Artikel 12

1. Binnen 5 maanden na de datum waarop de inschrijver als bedoeld in artikel 7 of de aanvrager als bedoeld in artikel 11, lid 4, in kennis is gesteld van het resultaat van de betrokken procedure, moet de inschrijver of aanvrager aan wie is toegewezen de in de offerte of aanvraag vermelde hoeveelheid vlees behandelen of doen behandelen en er voorts voor zorgen dat aan de onderstaande verplichtingen inzake de opslag en de afzet wordt voldaan. 2. De koper moet aan de volgende verplichtingen voldoen:

De koper moet de betrokken hoeveelheden vlees zelf verwerken en afzetten overeenkomstig het onderstaande, of, als het vlees aan een derde wordt verkocht, ervoor zorgen dat het door die derde overeenkomstig het onderstaande wordt verwerkt en afgezet:

a) het vlees moet de in de bijlage voorgeschreven warmtebehandeling ondergaan;

b) het vlees moet bij de opslag, het vervoer en de verwerking gescheiden worden gehouden van alle andere vlees en vleesprodukten; zulks dient in ieder geval overeenkomstig de voor dit vlees voorgeschreven nationale regels en binnen België te geschieden;

c) alle afval moet worden verzameld en vernietigd onder toezicht als bedoeld in lid 5.

3. Voor vlees waarop het gemeenschappelijk gezondheidsmerk is aangebracht, gaat de koper voorts de verplichting aan ervoor te zorgen dat de eindprodukten die uit dat vlees worden verkregen, niet worden uitgevoerd naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Australië, onafhankelijk van de vraag of hij zelf dan wel een ander het vlees verwerkt en afzet.

4. Voor vlees waarop het nationale gezondheidsmerk is aangebracht, gaat de koper voorts de verplichting aan ervoor te zorgen dat de eindprodukten die uit dat vlees worden verkregen, het grondgebied van België niet verlaten, onafhankelijk van de vraag of hij zelf dan wel een ander het vlees verwerkt en afzet.

5. De controle op de verplichtingen genoemd in lid 2 omvat ook een permanente controle ter plaatse van de behandeling en verwerking van het vlees. Deze controle wordt uitgevoerd door de Belgische veterinaire dienst ongeacht verdere bij de nationale wetgeving voorgeschreven controles.

Artikel 13

1. Ten einde te verzekeren dat de aan een koper toegewezen produkten verwerkt en afgezet worden in overeenstemming met artikel 12, stelt de koper een waarborg als volgt:

- voor produkten vallende onder post ex 02.01 A III a) 1, 3 en 5: 2 000 Ecu per ton gekocht produkt;

- voor alle andere produkten: 3 000 Ecu per ton gekocht produkt.

2. De waarborg moet worden gesteld voordat het produkt wordt overgenomen overeenkomstig artikel 17 en mag gesteld worden in een van de in artikel 4, lid 2, bedoelde vormen.

TITEL IV

Algemene bepalingen

Artikel 14

Nadat hij zich ervan heeft vergewist dat het vlees is behandeld overeenkomstig deze verordening, geeft de Belgische veterinaire dienst een certificaat af aan de betrokken persoon waarin de hoeveelheid vlees die op deugdelijke wijze is verwerkt en behandeld wordt aangegeven.

Artikel 15

1. Behoudens overmacht kunnen de verschillende waarborgen bedoeld in deze verordening slechts worden vrijgegeven overeenkomstig dit artikel.

2. De inschrijvingswaarborg als bedoeld in artikel 4 en de aanvraagwaarborg als bedoeld in artikel 10, worden slechts vrijgegeven voor de hoeveelheid vlees waarvoor:

a) de inschrijving of aanvraag is afgewezen of

b) overneming plaats heeft gevonden overeenkomstig artikel 17.

3. De behandelingswaarborg als bedoeld in artikel 13 wordt slechts vrijgegeven voor die hoeveelheid vlees waarvoor een certificaat, als bedoeld in artikel 14, is afgegeven.

4. Wanneer een koper een verplichting die krachtens deze verordening op hem rust niet nakomt, verklaart het Belgische interventiebureau de desbetreffende waarborg geheel of gedeeltelijk verbeurd, al naar gelang van de ernst van de tekortkoming.

Alle gevallen waarin de in de vorige alinea vermelde bepaling wordt toegepast worden aan de Commissie medegedeeld, met uitvoerige opgave van de omstandigheden en de maatregelen die zijn genomen.

Artikel 16

De verkoopprijs geldt voor vlees met been, bruto voor netto, en voor vlees zonder been, netto, exclusief binnenlandse belastingen, franco laadperron van het koelhuis waar de produkten opgeslagen zijn. Voor vlees zonder been wordt als nettogewicht beschouwd het verschil tussen het op het laadperron van het koelhuis vastgestelde brutogewicht en het gemiddelde gewicht van de verpakkingen.

Artikel 17

De koper neemt het produkt over ofwel binnen 10 werkdagen na de datum waarop de inschrijver als bedoeld in artikel 7 of de aanvrager als bedoeld in artikel 11, lid 4, in kennis is gesteld van het resultaat van de betrokken procedure. Bij overschrijding van deze termijn zijn de kosten en het risico van de bijkomende opslag voor de hoeveelheden die nog niet zijn overgenomen voor rekening van de koper.

Artikel 18

De prijs van de produkten wordt, uiterlijk op de dag vóór het afhalen ervan, betaald in verhouding tot de over te nemen hoeveelheden. Eventueel noodzakelijke aanpassingen moeten 5 werkdagen na de ontvangst van de eindfactuur plaatsvinden.

Artikel 19

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 oktober 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 307 van 18. 11. 1980, blz. 5.

(3) PB nr. L 86 van 27. 3. 1985, blz. 20.

(4) PB nr. L 105 van 17. 4. 1985, blz. 6.

(5) PB nr. L 114 van 27. 4. 1985, blz. 36.

(6) PB nr. L 145 van 4. 6. 1985, blz. 17.

(7) PB nr. L 204 van 2. 8. 1985, blz. 31.

(8) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 24.

(9) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 41.

BIJLAGE

Verplichtingen ten aanzien van de verkoop van vlees dat in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr. 1477/85 door het Belgische interventiebureau is opgeslagen

Het varkensvlees moet volledig zijn uitgebeend en de belangrijkste lymfklieren moeten zijn verwijderd.

Het te behandelen stuk varkensvlees mag niet meer wegen dan 5 kg.

Vóór de warmtebehandeling moet elk hierboven bedoeld stuk vlees in een hermetisch gesloten recipiënt worden afgesloten.

Het vlees in de recipiënt moet worden onderworpen aan een warmtebehandeling die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- het produkt moet gedurende ten minste 4 uur een temperatuur van ten minste 60° C behouden; binnen deze tijd moet de temperatuur gedurende ten minste 30 minuten 70 °C bedragen,

- de temperatuur van een representatief aantal monsters van elke partij van het produkt moet voortdurend worden gecontroleerd met behulp van een automatisch apparaat voor temperatuurregistratie die de kerntemperatuur van het produkt en de temperatuur in de verwarmingsapparatuur registreert.

Gedurende de hele behandeling moet ervoor worden gezorgd dat herbesmetting uitgesloten is.

Op vlees voorzien van het gemeenschappelijk gezondheidsmerk zal naast dat merk een speciaal aanvullend merk »3-85" worden aangebracht.