Home

Verordening (EEG) nr. 3402/85 van de Commissie van 2 december 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 563/82 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1208/81 voor de notering der marktprijzen voor volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte runderen

Verordening (EEG) nr. 3402/85 van de Commissie van 2 december 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 563/82 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1208/81 voor de notering der marktprijzen voor volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte runderen

Verordening (EEG) nr. 3402/85 van de Commissie van 2 december 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 563/82 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1208/81 voor de notering der marktprijzen voor volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte runderen

Publicatieblad Nr. L 322 van 03/12/1985 blz. 0014 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 19 blz. 0221
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 39 blz. 0086
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 19 blz. 0221
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 39 blz. 0086


*****

VERORDENVERORDENING (EEG) Nr. 3402/85 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 1985

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 563/82 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1208/81 voor de notering der marktprijzen voor volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte runderen

DEDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1208/81 van de Raad van 28 april 1981 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (2), en met name op artikel 2, lid 2, laatste alinea, artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 3, tweede alinea,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 563/82 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1935/83 (4), de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld voor de notering der marktprijzen voor volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte runderen; dat, om te kunnen beschikken over vergelijkbare prijzen in de Gemeenschap, bij deze verordening onder meer enkele wijzigingen zijn vastgesteld die nodig zijn om van de in bepaalde Lid-Staten gebruikelijke aanbiedingsvormen over te gaan naar de communautaire referentie-aanbiedingsvorm;

Overwegende dat in de praktijk is gebleken dat, om de prijzen beter te kunnen vergelijken, het voldoende is de belasting op de toegevoegde waarde af te trekken van de aan de leverancier voor het dier betaalde prijs bij aanvoer in het slachthuis; dat Verordening (EEG) nr. 563/82 derhalve in die zin moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de lijst van de in artikel 2, lid 2, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1208/81 bedoelde correcties om dezelfde redenen moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vastgestelde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 563/82 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, lid 1, wordt gelezen:

»1. De op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen te noteren marktprijs, bedoeld in artikel 6, derde en vierde alinea van Verordening (EEG) nr. 1208/81, is de aan de leverancier voor het dier betaalde prijs, bij aanvoer in het slachthuis, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde. Deze prijs wordt uitgedrukt per 100 kg van het geslachte rund, overeenkomstig de referentie-aanbiedingsvorm als bedoeld in artikel 2, lid 2, van genoemde verordening, gewogen en ingedeeld aan de haak in het slachthuis.".

2. De bijlage wordt gelezen:

BIJLAGE

In artikel 2, lid 2, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1208/81 bedoelde correcties, uitgedrukt in percentage van het gewicht van het geslachte rund

(in gewichtspercenten)

1.2,4.5,9 // // // // Percentage // Af te trekken // Op te tellen // // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // Vetheids klassen // 1 - 2 // 3 // 4 - 5 // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // // // // // Nieren // // - 0,4 // // // // // // // Niervet // - 1,75 // - 2,5 // - 3,5 // // // // // // Slotvet // // - 0,5 // // // // // // // Lever // // - 2,5 // // // // // // // Middenrif // // - 0,4 // // // // // // // Longhaas // // - 0,4 // // // // // // // Staart // // - 0,4 // // // // // // // Ruggemerg // // - 0,05 // // // // // // // Uiervet // // - 1,0 // // // // // // // Teelballen // // - 0,3 // // // // // // // Zakvet // // - 0,5 // // // // // // // Bovenbilvet // // - 0,3 // // // // // // // Vette nekaders // // - 0,3 // // // // // // // Overtollig dekvet // // // // 0 // 0 // + 1 // + 2 // + 4" // // // // // // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 december 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

((1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 123 van 7. 5. 1981, blz. 3.

(3) PB nr. L 67 van 11. 3. 1982, blz. 23.

(4) PB nr. L 191 van 15. 7. 1983, blz. 41.