Home

Verordening (EEG) nr. 3455/85 van de Raad van 5 december 1985 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor lichtgekleurde zoete kersen op alcohol, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeprodukten, van post ex 20.06 B I e) 2 bb) van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 3455/85 van de Raad van 5 december 1985 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor lichtgekleurde zoete kersen op alcohol, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeprodukten, van post ex 20.06 B I e) 2 bb) van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 3455/85 van de Raad van 5 december 1985 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor lichtgekleurde zoete kersen op alcohol, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeprodukten, van post ex 20.06 B I e) 2 bb) van het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 332 van 10/12/1985 blz. 0006 - 0008
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 02 Deel 15 blz. 0047
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 02 Deel 15 blz. 0047


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3455/85 VAN DE RAAD

van 5 december 1985

betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor lichtgekleurde zoete kersen op alcohol, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeprodukten, van post ex 20.06 B I e) 2 bb) van het gemeenschappelijk douanetarief

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien de ontwerp-verordening ingediend door de Commissie,

Overwegende dat de produktie in de Gemeenschap van lichtgekleurde zoete kersen op alcohol, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeprodukten, momenteel niet toereikend is om te voorzien in de behoeften van de verwerkende industrieën van de Gemeenschap; dat de bevoorrading van de Gemeenschap derhalve grotendeels van invoer uit derde landen afhankelijk is; dat het in het belang is van de Gemeenschap het recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor de betrokken produkten, binnen de grenzen van een passend communautair tariefcontingent, gedeeltelijk te schorsen; dat het, ten einde de vooruitzichten van de groei van deze communautaire produktie niet te schaden en om een toereikende voorziening van de verwerkende industrie te verzekeren, dienstig is het gebruik van het tariefcontingent te beperken tot produkten die voldoen aan een aantal criteria inzake afmetingen en bestemming, dit contingent met een recht van 10 % te openen voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1986 en het volume vast te leggen op 1 500 ton, hoeveelheid die overeenstemt met de behoeften aan invoer uit derde landen gedurende voornoemde periode; dat het anderzijds wenselijk is om te voorzien in deelneming van Spanje en Portugal vanaf 1 maart 1986; dat deze deelneming in een eerste stadium kan worden beperkt tot een eventuele toepassing van artikel 2, lid 3;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de door het bedoelde contingent geboden mogelijkheden en dat het aan dat contingent verbonden recht zonder onderbreking wordt toegepast op alle invoer, totdat het contingent geheel is uitgeput; dat een systeem voor de benutting van het tariefcontingent, gebaseerd op een verdeling over de Lid-Staten, in overeenstemming lijkt te zijn met het communautaire karakter van dat contingent in het licht van de hierboven uiteengezette beginselen; dat die verdeling, om zo goed mogelijk bij de werkelijke ontwikkeling op de markt voor het betrokken produkt aan te sluiten, zou moeten geschieden naar verhouding van de behoeften van de Lid-Staten, berekend enerzijds aan de hand van de statistische gegevens betreffende de invoer uit derde landen gedurende een representatieve referentieperiode, en anderzijds op basis van de economische vooruitzichten voor de betrokken contingentsperiode;

Overwegende dat, aangezien het hier een autonoom communautair tariefcontingent betreft ter voorziening in invoerbehoeften van de Gemeenschap, een verdeling van het contingent op basis van de voorlopige, door ieder van de Lid-Staten geraamde behoeften aan invoer uit derde landen kan worden aanvaard; dat deze wijze van verdeling tevens de uniformiteit van de toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief waarborgt;

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de eventuele ontwikkeling van de invoer van het betrokken produkt, het contingent in twee gedeelten moet worden gesplitst, waarbij het eerste gedeelte over de Lid-Staten van de Gemeenschap van de Tien wordt verdeeld, terwijl het tweede gedeelte een reserve vormt ter voorziening in de verdere behoeften van deze Lid-Staten wanneer zij hun aanvankelijke quotum hebben verbruikt, alsmede in de behoeften van de nieuwe Lid-Staten; dat het, ten einde aan de importeurs van de Lid-Staten enige zekerheid te verschaffen, dienstig is het eerste gedeelte van het communautaire tariefcontingent op een betrekkelijk hoog niveau vast te stellen, dat in onderhavig geval 1 330 ton zou kunnen bedragen;

Overwegende dat de aanvankelijke quota van de Lid-Staten meer of minder spoedig kunnen zijn verbruikt; dat, ten einde hiermee rekening te houden en elke onderbreking te voorkomen, het van belang is dat iedere Lid-Staat die zijn aanvankelijke quotum vrijwel geheel heeft benut, een extra quotum uit de reserve opneemt; dat dergelijke opnemingen door iedere Lid-Staat dienen te worden verricht wanneer elk van zijn extra quota nagenoeg geheel is benut, en wel zo vaak als de reserve dit toelaat; dat de aanvankelijke en de extra quota moeten gelden tot aan het einde van de contingentsperiode; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name de benuttingsgraad van het contingent moet kunnen volgen en de Lid-Staten daarover moet kunnen inlichten;

Overwegende dat het, indien in een Lid-Staat op een bepaald tijdstip van de contingentsperiode een belangrijk overschot van het aanvankelijke quotum bestaat, noodzakelijk is dat de Lid-Staat daarvan een aanmerkelijk percentage terugstort in de reserve, ten einde te vermijden dat een gedeelte van het communautaire contingent in een Lid-Staat onbenut blijft, terwijl andere Lid-Staten er gebruik van zouden kunnen maken;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van de aan genoemde Economische Unie toegewezen quota kan worden verricht door een van haar leden, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 januari tot en met 30 juni 1986 wordt het recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor lichtgekleurde zoete kersen op alcohol, met een diameter van ten hoogste 18,9 mm, ontpit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeprodukten (1), van post ex 20.06 B I e) 2 bb) van het gemeenschappelijk douanetarief, geschorst tot op een niveau van 10 % in het kader van een communautair tariefcontingent van 1 500 ton.

2. Binnen de grenzen van dit tariefcontingent passen Spanje en Portugal rechten toe die berekend worden overeenkomstig de bepalingen ter zake in de Toetredingsakte van 1985.

Artikel 2

1. Van dit communautaire tariefcontingent wordt een eerste gedeelte ter grootte van 1 330 ton over de Lid-Staten van de Gemeenschap van de Tien verdeeld; de quota die, behoudens artikel 5, gelden tot en met 30 juni 1986 bedragen voor ieder der Lid-Staten de volgende hoeveelheden:

1.2 // // (in ton) // Benelux // 5 // Denemarken // 5 // Duitsland // 1 080 // Griekenland // 50 // Frankrijk // 11 // Ierland // 5 // Italië // 169 // Verenigd Koninkrijk // 5.

2. Het tweede gedeelte, ter grootte van 170 ton, vormt de reserve.

3. Indien, vanaf 1 maart 1986, een importeur melding maakt van op handen zijnde invoer van een dergelijk produkt in Spanje of in Portugal en indien hij verzoekt om voor het contingent in aanmerking te komen, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming van een hoeveelheid die overeenstemt met zijn behoeften, voor zover het beschikbare saldo van de reserve zulks toelaat.

Artikel 3

1. Indien het aanvankelijke quotum van een der Lid-Staten - zoals vastgesteld in lid 1 van artikel 2 - dan wel dat zelfde quotum verminderd met het bij toepassing van artikel 5 in de reserve teruggestorte gedeelte, voor 90 % of meer is benut, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, onverwijld over tot opneming, voor zover de reserve zulks toelaat, van een tweede quotum, gelijk aan 10 % van zijn aanvankelijke quotum, eventueel op de volgende eenheid naar boven afgerond.

2. Indien een Lid-Staat, na volledige benutting van zijn aanvankelijke quotum, het door hem opgenomen tweede quotum voor 90 % of meer heeft benut, gaat hij, onder de in lid 1 genoemde voorwaarden, over tot opneming van een derde quotum, gelijk aan 5 % van zijn aanvankelijke quotum.

3. Indien een Lid-Staat, na volledige benutting van zijn tweede quotum, het door hem opgenomen derde quotum voor 90 % of meer heeft benut, gaat hij onverwijld, onder dezelfde voorwaarden, over tot opneming van een vierde quotum, dat gelijk is aan het derde.

Deze procedure wordt verder gevolgd totdat de reserve is uitgeput.

4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 kunnen de Lid-Staten overgaan tot opneming van kleinere quota dan de in die leden vastgestelde, indien er redenen zijn om aan te nemen dat die quota wellicht niet geheel zullen worden benut. Zij delen aan de Commissie de redenen mede die tot toepassing van dit lid hebben geleid.

Artikel 4

De overeenkomstig artikel 3 opgenomen extra quota gelden tot en met 30 juni 1986.

Artikel 5

De Lid-Staten storten uiterlijk op 15 mei 1986 van de niet benutte hoeveelheid, het gedeelte dat op 1 mei 1986 20 % van hun aanvankelijke quotum te boven gaat in de reserve terug. Zij kunnen een grotere hoeveelheid terugstorten indien er redenen zijn om aan te nemen dat deze wellicht niet zal worden benut.

De Lid-Staten geven uiterlijk op 15 mei 1986 aan de Commissie kennis van de totale invoer die tot en met 1 mei 1986 heeft plaatsgevonden en op het communautaire contingent is afgeboekt, alsmede eventueel van het gedeelte van hun aanvankelijke quotum dat zij in de reserve terugstorten.

Artikel 6

De Commissie houdt boek van de door de Lid-Staten overeenkomstig de artikelen 2 en 3 geopende quota en zij geeft, zodra de opgaven haar bereiken, aan iedere Lid-Staat kennis van de in de reserve nog aanwezige hoeveelheid.

Zij stelt de Lid-Staten uiterlijk op 20 mei 1986 in kennis van de stand van de reserve, na de overeenkomstig artikel 5 verrichte terugstortingen.

Zij draagt er zorg voor dat de opneming waardoor de reserve volledig wordt uitgeput, tot de nog beschikbare hoeveelheid beperkt blijft en deelt daartoe aan de Lid-Staat die de laatste opneming verricht mede hoeveel het saldo bedraagt.

Artikel 7

1. De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen, opdat, bij opening van de met toepassing van artikel 3 door hen opgenomen extra quota, zonder onderbreking afboekingen kunnen plaatsvinden op hun gecumuleerde aandeel in het communautaire tariefcontingent.

2. De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen ten einde ervan verzekerd te zijn dat de tot het betrokken tariefcontingent toegelaten, in artikel 1, lid 1, genoemde produkten inderdaad de bestemming krijgen die ervoor wordt aangeduid.

3. De Lid-Staten waarborgen aan de gevestigde importeurs van het betrokken produkt vrije toegang tot de hun toegekende quota.

4. De Lid-Staten boeken de ingevoerde hoeveelheden af op hun quota naar gelang het betrokken produkt bij de douane ten invoer in het vrije verkeer wordt aangegeven.

5. De uitputtingsgraad van de quota van de Lid-Staten wordt vastgesteld aan de hand van de ingevoerde hoeveelheden die op de in lid 4 omschreven wijze zijn afgeboekt.

Artikel 8

De Lid-Staten stellen de Commissie op haar verzoek in kennis van de invoer die daadwerkelijk op hun quota is afgeboekt.

Artikel 9

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nagekomen.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 december 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

J.-C. JUNCKER

(1) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.