Home

Verordening (EEG) nr. 3466/85 van de Commissie van 9 december 1985 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) van postonderverdeling 29.26 B II a) van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Roemenië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3562/84 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 3466/85 van de Commissie van 9 december 1985 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) van postonderverdeling 29.26 B II a) van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Roemenië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3562/84 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 3466/85 van de Commissie van 9 december 1985 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) van postonderverdeling 29.26 B II a) van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Roemenië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3562/84 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Publicatieblad Nr. L 332 van 10/12/1985 blz. 0031 - 0031


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3466/85 VAN DE COMMISSIE

van 9 december 1985

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) van postonderverdeling 29.26 B II a) van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Roemenië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3562/84 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3562/84 van de Raad van 18 december 1984 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1985 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 13,

Overwegende dat op grond van artikel 1 van genoemde verordening de in bijlage II vermelde produkten van oorsprong uit alle in bijlage III vermelde landen en gebieden zijn begunstigd met een totale schorsing van invoerrechten en in het algemeen onderworpen aan een driemaandelijks statistisch toezicht berustend op de in artikel 12 genoemde referentiebasis;

Overwegende dat volgens de bepalingen van artikel 12, zodra - in het kader van de preferentiële regeling - uit de verhoging van invoer van de genoemde produkten van oorsprong uit een of meer begunstigde landen, in de Gemeenschap of in een deel van de Gemeenschap economische moeilijkheden kunnen voortvloeien, de heffing van invoerrechten weer ingesteld kan worden, na raadpleging van de Lid-Staten door de Commissie; dat het, te dien einde, passend is om de in aanmerking te nemen referentiebasis in het algemeen vast te stellen op 165 % van het hoogste maximumbedrag dat in 1980 geldig was;

Overwegende dat voor methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) van postonderverdeling 29.26 B II a) van het gemeenschappelijk douanetarief de referentiebasis wordt vastgesteld op 98 700 Ecu; dat op 6 december 1985 de invoer in de Gemeenschap van genoemde produkten van oorsprong uit Roemenië door afboekingen de betreffende referentiebasis heeft bereikt; dat na de door de Commissie gedane raadplegingen blijkt dat handhaving van de preferentiële regeling economische moeilijkheden in de Gemeenschap veroorzaakt; dat derhalve de rechten weer moeten worden ingesteld voor de betreffende produkten ten opzichte van Roemenië,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 13 december 1985 wordt de heffing van invoerrechten, die was opgeheven krachtens Verordening (EEG) nr. 3562/84 van de Raad, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit Roemenië:

1.2 // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // // // 29.26 B II a) (NIMEXE-code 29.26-35) // Methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 9 december 1985.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 338 van 27. 12. 1984, blz. 1.