Home

Verordening (EEG) nr. 3523/85 van de Raad van 10 december 1985 houdende zesde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1837/80 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees

Verordening (EEG) nr. 3523/85 van de Raad van 10 december 1985 houdende zesde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1837/80 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees

Verordening (EEG) nr. 3523/85 van de Raad van 10 december 1985 houdende zesde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1837/80 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees

Publicatieblad Nr. L 336 van 14/12/1985 blz. 0002 - 0004
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 39 blz. 0134
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 39 blz. 0134


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3523/85 VAN DE RAAD

van 10 december 1985

houdende zesde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1837/80 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat het, gezien enerzijds de overeenkomst op het stuk van teeltmethoden, afzet en kostprijs en anderzijds de overeenkomst op het gebied van de verbruiksgewoonten met betrekking tot schapevlees en geitevlees in bepaalde gebieden van de Gemeenschap, verantwoord is om de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1837/80 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1312/85 (4), bedoelde premie voor de producenten van schapevlees met ingang van het verkoopseizoen dat in 1986 begint ook toe te kennen aan de producenten van geitevlees; dat het om dezelfde redenen wenselijk is deze uitbreiding ook te laten gelden voor de berggebieden in de zin van artikel 3 van Richtlijn 75/268/EEG (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 797/85 (6), waar de hand wordt gehouden aan bepaalde criteria;

Overwegende dat in sommige bergachtige gebieden van de Gemeenschap, waar de natuurlijke en klimatologische omstandigheden bijzonder ongunstig zijn, de vrouwelijke fokdieren die de kudde in stand moeten houden, niet op een normale leeftijd voor het eerst kunnen lammeren; dat het derhalve wenselijk is om de premie ook voor sommige van die vrouwelijke dieren toe te kennen;

Overwegende dat het in de bovenbedoelde gevallen, gezien het feit dat de produktiekosten lager zijn dan die van ooien die reeds voor de premie in aanmerking komen, wenselijk is om slechts een bepaald percentage van de premie per ooi toe te kennen;

Overwegende dat de Raad vóór 1 maart 1986 de gebieden in Spanje en Portugal moet vaststellen waar de premie ter compensatie van de inkomensverliezen voor producenten van geitevlees zal worden uitgekeerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1837/80 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 5 wordt vervangen door:

»Artikel 5

1. Voor zover zulks nodig is ter compensatie van inkomensverliezen van schapevleesproducenten in een verkoopseizoen in een of meer regio's, wordt een premie toegekend; voorts wordt vanaf het begin van het verkoopseizoen 1986 ter compensatie van inkomensverliezen van geitevleesproducenten een premie toegekend;

- enerzijds in de in bijlage III bedoelde gebieden,

- anderzijds in berggebieden in de zin van artikel 3,. lid 3, van Richtlijn 75/268/EEG, voor zover niet in bijlage III bij deze verordening vermeld, mits volgens de procedure van artikel 26 wordt vastgesteld dat de produktie in die gebieden aan de volgende criteria voldoet:

a) de geitenteelt is voornamelijk gericht op de produktie van geitevlees;

b) de teelttechnieken zijn vergelijkbaar voor schapen en geiten.

Het bedrag van deze premies wordt na het einde van het verkoopseizoen onverwijld vastgesteld.

2. Het in lid 1 bedoelde inkomensverlies is, per 100 kg geslacht gewicht, gelijk aan het eventuele verschil tussen de in artikel 3, lid 1, bedoelde basisprijs en het rekenkundig gemiddelde van de voor elke regio overeenkomstig artikel 4 geconstateerde marktprijzen.

3. Het bedrag van de premie per ooi en per regio wordt berekend door op het in lid 2 bedoelde inkomensverlies een coëfficiënt toe te passen die voor elke regio de normale gemiddelde jaarlijkse produktie van lamsvlees per ooi aangeeft, uitgedrukt in 100 kg geslacht gewicht.

Voor de in lid 1, eerste alinea, eerste en tweede streepje, bedoelde gebieden is het bedrag van de premie per geit gelijk aan 80 % van de premie die vanaf het verkoopseizoen 1986 in die gebieden per ooi wordt betaald.

4. Indien evenwel voor een of meer gebieden in de zin van artikel 3, lid 5, een inkomensverlies wordt verwacht tijdens het verkoopseizoen, rekening houdend met de te verwachten ontwikkeling van de marktprijzen bedoeld in artikel 4 en van de variabele premie bedoeld in artikel 9, kunnen de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten volgens de procedure van artikel 26 worden gemachtigd om in het betrokken gebied of de betrokken gebieden een voorschot uit te betalen aan de producenten van schapevlees en, voor

de in lid 1, eerste alinea, eerste en tweede streepje, bedoelde gebieden, aan de producenten van geitevlees die zijn gevestigd in overeenkomstig artikel 3, leden 3, 4 en 5, van Richtlijn 75/268/EEG afgebakende probleemgebieden.

Overeenkomstig het bepaalde in de leden 1, 2 en 3, wordt het bedrag van de definitieve premie na afloop van het betrokken verkoopseizoen vastgesteld en wordt in voorkomend geval een saldo uitgekeerd in de in de eerste alinea bedoelde agrarische probleemgebieden.

5. Wanneer een premie per ooi wordt toegekend voor regio 2, kan op verzoek van de belanghebbenden

- een bedrag gelijk aan de in regio 2 te betalen premie per ooi worden toegekend in regio 1 wanneer de begunstigden ten genoegen van de bevoegde instantie aantonen dat de lammeren van de door hen gehouden schapen niet zijn geslacht vóór de leeftijd van twee maanden;

- een bedrag dat gelijk is aan 80 % van de in regio 2 te betalen premie per ooi worden toegekend in de in bijlage III genoemde gebieden van regio 1, wanneer de begunstigden ten genoegen van de bevoegde instantie aantonen dat de geitelammeren van de door hen gehouden geiten niet zijn geslacht vóór de leeftijd van twee maanden.

6. Voor regio 5 wordt, bij toepassing van de in artikel 9 bedoelde variabele premie, op het inkomensverlies het gewogen gemiddelde van de werkelijk toegekende variabele premies in mindering gebracht.

Dit gemiddelde, per 100 kg geslacht gewicht, wordt berekend door het totale bedrag van de uitgekeerde premies te delen door de produktie van de gecertificeerde dieren waarvoor de variabele premie kan worden betaald bij de slacht of wanneer zij voor het eerst op de markt worden gebracht.

7. Voor de berekening van het in lid 2 bedoelde rekenkundige gemiddelde van de marktprijzen wordt, wanneer in een regio interventiemaatregelen als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b), worden toegepast, en voor de periode waarin de aankopen werkelijk plaatsvinden, in plaats van de marktprijs de naar seizoen gedifferentieerde interventieprijs in aanmerking genomen.

8. De aan de producent uitgekeerde premie wordt berekend op basis van het aantal ooien en/of geiten die op het bedrijf zijn gehouden gedurende een minimumperiode waarvan de duur wordt bepaald overeenkomstig de procedure van artikel 26.

9. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de algemene voorschriften betreffende de in dit artikel opgenomen regeling vast, en bepaalt hij met name welke producenten voor de premie in aanmerking komen en voor welke ooien en, voor de in lid 1, eerste en tweede streepje, bedoelde gebieden, voor welke geiten, de premie geldt.

Volgens dezelfde procedure

- kan de Raad bepalen dat de premie ook wordt toegekend voor bepaalde vrouwelijke dieren van bergrassen, geteeld in duidelijk omschreven gebieden met buitengewoon ongunstige produktieomstandigheden en niet beantwoordend aan de definitie van ooien die voor toekenning van de steun in aanmerking komen; het bedrag van de premie voor die vrouwelijke dieren is gelijk aan 80 % van het bedrag voor ooien die voor de premie in aanmerking komen;

- kan de Raad bepalen dat de premie uitsluitend wordt toegekend aan producenten met een bepaald minimumaantal ooien en, voor de in lid 1, eerste alinea, eerste en tweede streepje, bedoelde gebieden, een bepaald minimumaantal ooien en/of geiten;

- zal de Raad vóór 1 maart 1986, voor Spanje en Portugal de gebieden bepalen waar de premie ter compensatie van inkomensverliezen voor producenten van geitevlees zal worden toegekend, voor zover deze niet reeds vallen onder lid 1, eerste alinea, tweede streepje.

10. Volgens de procedure van artikel 26:

- stelt de Commissie in voorkomend geval de premie per ooi en per regio en, voor de in lid 1, eerste alinea, eerste en tweede streepje, bedoelde gebieden, de premie per ooi en/of geit, vast;

- stelt de Commissie de bepalingen ter uitvoering van dit artikel, en met name die betreffende het indienen van de premieaanvragen, de controle en de uitkering van de premie vast.

11. De uitgaven in het kader van de in dit artikel opgenomen regeling worden aangemerkt als interventie-uitgaven ter regulering van de landbouwmarkten.";

2. de in de bijlage bij deze verordening opgenomen bijlage III wordt toegevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van het begin van het verkoopseizoen dat in 1986 begint. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 december 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. FISCHBACH

(1) PB nr. C 67 van 14. 3. 1985, blz. 66.

(2) PB nr. C 94 van 15. 4. 1985, blz. 98.

(3) PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1.

(4) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 22.

(5) PB nr. L 128 van 19. 5. 1975, blz. 1.

(6) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.

BIJLAGE

»BIJLAGE III

1.2 // 1. Frankrijk: // Corsica. // 2. Griekenland: // het gehele grondgebied. // 3. Italië: // Lazio, Abruzzen, Molise, Campanië, Apulië, Basilicata, Calabrië, Sicilië en Sardinië.".