Home

Verordening (EEG) nr. 3789/85 van de Raad van 20 december 1985 tot aanpassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1837/80 en (EEG) nr. 1985/82 in de sector schape- en geitevlees in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

Verordening (EEG) nr. 3789/85 van de Raad van 20 december 1985 tot aanpassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1837/80 en (EEG) nr. 1985/82 in de sector schape- en geitevlees in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

Verordening (EEG) nr. 3789/85 van de Raad van 20 december 1985 tot aanpassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1837/80 en (EEG) nr. 1985/82 in de sector schape- en geitevlees in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

Publicatieblad Nr. L 367 van 31/12/1985 blz. 0004 - 0004
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 20 blz. 0036
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 40 blz. 0006
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 20 blz. 0036
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 40 blz. 0006


VERORDENING (EEG) Nr. 3789/85 VAN DE RAAD

van 20 december 1985

tot aanpassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1837/80 en (EEG) nr. 1985/82 in de sector schape- en geitevlees in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 396,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad van 27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1312/85 (2), en Verordening (EEG) nr. 1985/82 van de Raad van 19 juli 1982 houdende overgangsmaatregelen betreffende de invoer van produkten van de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde landen die een preferentiële behandeling genieten (3) in verband met de toetreding van Spanje en Portugal moeten worden aangepast;

Overwegende dat krachtens artikel 2, lid 3, van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje en Portugal de in artikel 396 van de Toetredingsakte bedoelde maatregelen vóór de toetreding kunnen worden vastgesteld, met dien verstande dat deze maatregelen in werking treden onder voorbehoud van de inwerkingtreding en op de datum van inwerkingtreding van voornoemd Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1837/80 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 4, lid 1, wordt "de regio's 1 en 3'' vervangen door "de regio's 1, 3 en 7'';

2. in artikel 7, lid 2, wordt "de regio's 1 en 3'' vervangen door "de regio's 1, 3 en 7''.

Artikel 2

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1985/82 vervalt lid 2.

Artikel 3

Deze verordening in werking op 1 januari 1986, onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje en Portugal.

Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

R. STEICHEN

(1) PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1.

(2) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 22.

(3) PB nr. L 215 van 23. 7. 1982, blz. 9.