Home

Verordening (EEG) nr. 3817/85 van de Commissie van 30 december 1985 houdende wijziging van bepaalde verordeningen in de sector granen en rijst naar aanleiding van de toetreding van Spanje en Portugal

Verordening (EEG) nr. 3817/85 van de Commissie van 30 december 1985 houdende wijziging van bepaalde verordeningen in de sector granen en rijst naar aanleiding van de toetreding van Spanje en Portugal

Verordening (EEG) nr. 3817/85 van de Commissie van 30 december 1985 houdende wijziging van bepaalde verordeningen in de sector granen en rijst naar aanleiding van de toetreding van Spanje en Portugal

Publicatieblad Nr. L 368 van 31/12/1985 blz. 0016 - 0019
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 40 blz. 0059
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 40 blz. 0059


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3817/85 VAN DE COMMISSIE

van 30 december 1985

houdende wijziging van bepaalde verordeningen in de sector granen en rijst naar aanleiding van de toetreding van Spanje en Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal (1), en met name op artikel 396, lid 2,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 396 van de Toetredingsakte in de sector granen en rijst de hiernavolgende verordeningen moeten worden aangepast:

- nr. 158/67/EEG van de Commissie van 23 juni 1967 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheidscoëfficiënten voor de aanpassing tussen de op de wereldmarkt aangeboden kwaliteiten granen en de standaardkwaliteit waarvoor de drempelprijs is bepaald (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3135/84 (3),

- nr. 470/67/EEG van de Commissie van 21 augustus 1967 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de door deze bureaus toe te passen correctiebedragen, toelagen en kortingen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3461/80 (5),

- (EEG) nr. 1613/71 van de Commissie van 26 juli 1971 tot vaststelling van de wijze waarop de cif-prijzen en de heffingen voor rijst en breukrijst worden bepaald, evenals van de correctiebedragen die hierop betrekking hebben (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2117/80 (7),

- (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie van 9 december 1971 houdende nadere bepalingen met betrekking tot de invoer van rogge uit Turkije (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3480/80 (9),

- (EEG) nr. 2942/73 van de Commissie van 30 oktober 1973 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2412/73 van de Raad betreffende de invoer van rijst uit de Arabische Republiek Egypte (10), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3480/80,

- (EEG) nr. 2042/75 van de Commissie van 25 juli 1975 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3168/85 (12),

- (EEG) nr. 2102/75 van de Commissie van 11 augustus 1975 houdende bepaling van de hoeveelheid aardappelen die nodig is voor de vervaardiging van 1 ton zetmeel (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2239/85 (14),

- (EEG) nr. 1124/77 van de Commissie van 27 mei 1977 houdende een nieuwe afbakening van de zones van bestemming voor de restituties of de heffingen bij uitvoer en voor bepaalde uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 501/85 (16),

- (EEG) nr. 1031/78 van de Commissie van 19 mei 1978 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de invoer van rijst in Réunion (17), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 405/85 (18),

- (EEG) nr. 1570/78 van de Commissie van 4 juli 1978 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2742/75 met betrekking tot de restitutie bij de produktie voor zetmeelhoudende produkten en intrekking van Verordening (EEG) nr. 2026/75 (19), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2925/83 (20),

- (EEG) nr. 1603/79 van de Commissie van 26 juli 1979 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de betaling van een premie aan de producenten van aardappelzetmeel en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1809/78 (21), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2293/82 (22),

- (EEG) nr. 1974/80 van de Commissie van 22 juli 1980 houdende algemene voorschriften voor de uitvoering van bepaalde voedselhulpacties in de vorm van granen en rijst (23), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1059/82 (24),

- (EEG) nr. 3656/83 van de Commissie van 23 december 1983 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor 1984, 1985 en 1986 voor produkten van post 07.06 A van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit andere derde landen dan Thailand (25),

- (EEG) nr. 3675/83 van de Commissie van 23 december 1983 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling die geldt voor produkten van post 07.06 A van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Thailand en uit dat land in 1984, 1985 en 1986 geëxporteerd (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3283/84 (2),

- (EEG) nr. 2047/84 van de Commissie van 17 juli 1984 houdende vaststelling van de andere interventiecentra voor rijst dan Vercelli (3),

- (EEG) nr. 551/85 van de Commissie van 1 maart 1985 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee (4);

Overwegende dat de in artikel 4, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1025/84 (6), bedoelde raadpleging heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat de Instellingen van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 2, lid 3, van het Toetredingsverdrag vóór de toetreding de in artikel 396 van de Akte bedoelde maatregelen kunnen vaststellen; dat deze maatregelen in werking treden onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In de bijlage van Verordening nr. 158/67/EEG worden de verwijzingen naar Spanje geschrapt.

2. Bijlage II B van Verordening nr. 470/67/EEG wordt als volgt gelezen:

»B. Basisrendementen bij de bewerking

1.2.3 // // // // Aanduiding van de kwaliteit van de rijst // Rendement in gehele korrels (in %) // Totaal rendement (in %) // // // // Balilla, Balilla CG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina Frances, Liso, Matusaka, Monticelli Pegonil, Ticinese // 63 // 71 // Bahia, Carola, Cristal, Girona, Jucar, Naville, Niva Rosa Marchetti, Senia, Sequial, Stirpe, Vitro // 60 // 70 // Anseatico, Arlésienne, Baldo, Bedis, Italpatna Redi, Ribe, Ribello, Rigno, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano // 59 // 70 // Europa, Espanique A, Institut de céréales 5593, Silla // 58 // 70 // Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza // 56 // 68 // Arborio, Blue Belle, Blue Bonnet, Institut de céréales 7821 // 56 // 70 // Delta // 55 // 68 // Carnaroli, Vialone nano // 55 // 70". // // //

3. In In de bijlagen I, II en III van Verordening (EEG) nr. 1613/71 worden de verwijzingen naar Spanje geschrapt.

4. De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2622/71:

»Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de . . .".

5. De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2942/73:

»Tasa especial aplicada a la exportación".

6. Verordening (EEG) nr. 2042/75 wordt als volgt gewijzigd:

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 4, lid 1:

»Proporción de la restitución de base aplicable a la exportación licitada . . .".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 4, lid 2:

»Proporción de la exacción reguladora aplicable a la exportación licitada . . .".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 6:

»Ayuda alimenticia".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 7, lid 1:

»Exacción reguladora a ajustar eventualmente con arreglo a las disposiciones de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1579/74".

»Direito nivelador a ajustar eventualmente nos termos do n 1, alínea b) do artigo 3o do Regulamento (CEE) n 1579/74".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 7, lid 2, eerste alinea:

»Fijación anticipada de la exacción reguladora aplicable a la exportación pedida".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 7, lid 2, tweede alinea:

»Exacción reguladora aplicable a la exportación a ajustar eventualmente con arreglo a las disposiciones del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n. 1981/74".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 7, lid 3:

»Exacción reguladora inaplicable a la exportación".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 9 bis, lid 3, eerste alinea:

»Certificado inutilizable en ausencia de la mención prevista en la casilla 13 (artículo 9 bis del Reglamento (CEE) no 2042/75)".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 9 bis, lid 3, tweede alinea:

»Destino obligatorio comunicado el . . .".

7. Verordening (EEG) nr. 2102/75 wordt als volgt gewijzigd:

De volgende omschrijvingen worden toegevoegd aan de koppen van de bijlage:

- kolom 1:

»Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)";

- kolom 2:

»Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)";

- kolom 3:

»Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)";

- kolom 4:

»Precio mínimo franco fábrica a pagar por el fabricante de féculas para 1 000 kg de patatas (en ECUS)";

- kolom 5:

»Restitución a la producción por 1 000 kg de patatas (en ECUS)";

- kolom 6:

»Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ECUS)".

8. In bijlage II, zone A, van Verordening (EEG) nr. 1124/77 worden de bestemmingen Spanje, Portugal, Azoren en Madeira" vervangen door »Ceuta en Melilla".

9. Verordening (EEG) nr. 1031/78 wordt als volgt gewijzigd:

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 3, lid 7, eerste alinea:

- Documento de subvención arroz Reunión (artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76)".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 3, lid 7, tweede alinea:

»Subvención arroz Reunión fijada por anticipado el . . . . . .

(fecha de depósito de la demanda del documento)".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 4, lid 2, sub b):

»- Destinado al consumo en la Reunión (artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76)".

- De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan artikel 4, lid 2, sub c):

»- Subvención arroz Reunión aplicable el . . . . . .

(fecha de realización de las formalidades aduaneras de exportación)"

en

»- Subvención arroz Reunión fijada por anticipado el . . . . . .

(fecha de fijación anticipada)".

10. De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 6, sub a) tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1570/78:

»Destinado a ser utilizado en »cervecería", en »la fabricación de glucosa" conforme al procedimiento de hidrólisis directa, en »panificación" o en »almidonería" conforme a las disposiciones del Reglamento no 1570/78".

11. De volgende omschrijvingen worden toegevoegd aan de koppen van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 1603/79:

- kolom 1:

»Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)";

- kolom 2:

»Tenor en fécula de la patata (en porcentaje)";

- kolom 3:

»Cantidad de patatas necesaria para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)";

- kolom 4:

»Prima a percibir por el fabricante de féculas para 1 000 kg de patatas (en ECUS)".

12. Artikel 8, lid 1, derde streepje, van Verordening (EEG) nr. 1974/80 wordt als volgt gelezen:

»- Ajustado del monto compensatorio adhesión". 13. De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3656/83:

»- Exacción reguladora a percibir 6 % ad valorem";

»- Direito nivelador a cobrar 6 % ad valorem".

14. Verordening (EEG) nr. 3675/83 wordt als volgt gewijzigd:

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 6, lid 2, sub a), eerste streepje:

»Exacción reguladora limitada a 6 % ad valorem / aplicación del acuerdo de cooperación";

»Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem / aplicação do acordo de cooperação".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 6, lid 2, sub a), tweede streepje:

»Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación tailandés)";

»Nome do barco (indicar o nome do barco constante do certificado de exportação tailandês)".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd in artikel 6, lid 2, sub a), derde streepje:

»Número y fecha del certificado de exportación tailandés";

»Numero e data do certificado de exportação tailandês.

15. Het volgende punt 4 wordt toegevoegd aan de bijlage van Verordening (EEG) nr. 2047/84:

»4. SPANJE

1.2 // Gebieden // Interventiecentra // Aragón // Granen // Cataluña // Aldea-Tortosa // Valencia // Albal-Silla Sucea Cullera // Murcia // Calasparra // Extremadura // Don Benito Montijo Madrigaleja // Andalucía // Coria del Río Las Caberas de San Juan La Puebla del Río Los Palcios".

16. Verordening nr. 551/85 wordt als volgt gewijzigd:

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 2, lid 2:

»Tasa especial percibida a la exportación del arroz".

- De volgende vermelding wordt toegevoegd aan artikel 3, lid 1, sub a):

»Exacción reguladora reducida ACP/PTU".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1986, onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje en Portugal.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 december 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 302 van 15. 11. 1985, blz. 23.

(2) PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2536/67.

(3) PB nr. L 293 van 10. 11. 1984, blz. 11.

(4) PB nr. 204 van 24. 8. 1967, blz. 8.

(5) PB nr. L 363 van 31. 12. 1980, blz. 7.

(6) PB nr. L 168 van 27. 7. 1971, blz. 28.

(7) PB nr. L 206 van 8. 8. 1980, blz. 15.

(8) PB nr. L 271 van 10. 12. 1971, blz. 22.

(9) PB nr. L 363 van 31. 12. 1980, blz. 84.

(10) PB nr. L 302 van 31. 10. 1973, blz. 1.

(11) PB nr. L 213 van 11. 8. 1975, blz. 5.

(12) PB nr. L 300 van 14. 11. 1985, blz. 28.

(13) PB nr. L 214 van 12. 8. 1975, blz. 9.

(14) PB nr. L 209 van 6. 8. 1985, blz. 29.

(15) PB nr. L 134 van 28. 5. 1977, blz. 53.

(16) PB nr. L 60 van 28. 2. 1985, blz. 26.

(17) PB nr. L 132 van 20. 5. 1978, blz. 72.

(18) PB nr. L 49 van 19. 2. 1985, blz. 5.

(19) PB nr. L 185 van 7. 7. 1978, blz. 22.

(20) PB nr. L 289 van 22. 10. 1983, blz. 36.

(21) PB nr. L 189 van 27. 7. 1979, blz. 58.

(22) PB nr. L 245 van 20. 8. 1982, blz. 19.

(23) PB nr. L 192 van 26. 7. 1980, blz. 11.

(24) PB nr. L 123 van 6. 5. 1982, blz. 20.

(25) PB nr. L 361 van 24. 12. 1983, blz. 32.

(1) PB nr. L 366 van 28. 12. 1983, blz. 41.

(2) PB nr. L 307 van 24. 11. 1984, blz. 20.

(3) PB nr. L 190 van 18. 7. 1984, blz. 5.

(4) PB nr. L 63 van 2. 3. 1985, blz. 10.

(5) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1.

(6) PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 13.