Home

86/5/EEG: Besluit van de Raad van 20 januari 1986 houdende wijziging van Besluit 82/887/EEG tot vaststelling van een gecoördineerde actie van de Europese Economische Gemeenschap op het gebied van te land gestationeerde hulpsystemen voor de zeescheepvaart

86/5/EEG: Besluit van de Raad van 20 januari 1986 houdende wijziging van Besluit 82/887/EEG tot vaststelling van een gecoördineerde actie van de Europese Economische Gemeenschap op het gebied van te land gestationeerde hulpsystemen voor de zeescheepvaart

86/5/EEG: Besluit van de Raad van 20 januari 1986 houdende wijziging van Besluit 82/887/EEG tot vaststelling van een gecoördineerde actie van de Europese Economische Gemeenschap op het gebied van te land gestationeerde hulpsystemen voor de zeescheepvaart

Publicatieblad Nr. L 018 van 24/01/1986 blz. 0038 - 0038


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 20 januari 1986

houdende wijziging van Besluit 82/887/EEG tot vaststelling van een gecooerdineerde actie van de Europese Economische Gemeenschap op het gebied van te land gestationeerde hulpsystemen voor de zeescheepvaart

(86/5/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Raad bij Besluit 82/887/EEG (4) heeft besloten om gedurende een periode van drie jaar, ingaande op 1 januari 1983, een gecooerdineerde onderzoekactie uit te voeren op het gebied van te land gestationeerde hulpsystemen voor de zeescheepvaart;

Overwegende dat het onderzoekprogramma op de in Besluit 82/887/EEG vastgestelde uiterste datum niet volledig kan zijn uitgevoerd, enerzijds omdat de deelneming veel groter is dan voor elk van de zeven programma's was voorzien en anderzijds omdat, om de uitkomsten te bevestigen, bepaalde programma's met proeven en studies moeten worden aangevuld;

Overwegende dat voor de actie al aanzienlijke investeringen zijn verricht en dat het te betreuren zou zijn als het effect daarvan zou worden verminderd of in de meeste gevallen zelfs tenietgedaan door voortijdige beëindiging van de werkzaamheden;

Overwegende dat het in deze omstandigheden wenselijk is de termijn voor de uitvoering van de gecooerdineerde actie van drie op vier jaar te brengen;

Overwegende dat het Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (CREST) advies heeft uitgebracht over het voorstel van de Commissie,

BESLUIT:

Enig artikel

Besluit 82/887/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. de eerste alinea van artikel 1 wordt vervangen door:

»De Gemeenschap voert, met ingang van 1 januari 1983, gedurende een periode van vier jaar, een gecooerdineerde onderzoekactie uit op het gebied van te land gestationeerde hulpsystemen voor de zeescheepvaart, hierna »actie" te noemen.";

2. artikel 3 wordt vervangen door:

»Artikel 3

Het bedrag dat noodzakelijk wordt geacht voor de bijdrage van de Gemeenschap aan de cooerdinatie beloopt 2,3 miljoen Ecu, met inbegrip van de uitgaven voor een personeelsbestand van één functionaris.".

Gedaan te Brussel, 20 januari 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. BRAKS

(1) PB nr. C 182 van 20. 7. 1985, blz. 7.

(2) PB nr. C 352 van 31. 12. 1985.

(3) PB nr. C 330 van 20. 12. 1985, blz. 7.

(4) PB nr. L 378 van 31. 12. 1982, blz. 32.