Home

86/41/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 december 1985 houdende wijziging van Beschikking 84/77/EEG tot instelling van een proefactie ter voorbereiding van de uitvoering van geïntegreerde mediterrane programma's (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

86/41/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 december 1985 houdende wijziging van Beschikking 84/77/EEG tot instelling van een proefactie ter voorbereiding van de uitvoering van geïntegreerde mediterrane programma's (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

86/41/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 december 1985 houdende wijziging van Beschikking 84/77/EEG tot instelling van een proefactie ter voorbereiding van de uitvoering van geïntegreerde mediterrane programma's (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 062 van 05/03/1986 blz. 0034 - 0035


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 december 1985

houdende wijziging van Beschikking 84/77/EEG tot instelling van een proefactie ter voorbereiding van de uitvoering van geïntegreerde mediterrane programma's

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(86/41/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de Commissie, op grond van Beschikking 84/77/EEG van 21 december 1983 betreffende het opzetten van een proefactie in het binnenland van de provincie Viterbo, regio Latium, Italië, ter voorbereiding van de uitvoering van de geïntegreerde mediterrane programma's (1), deze proefactie heeft ingesteld;

Overwegende dat in artikel 2 van genoemde beschikking is bepaald dat de tenuitvoerlegging van de proefactie door de Commissie in overleg met de betrokken Lid-Staat periodiek wordt onderzocht om na te gaan of en in welk opzicht bijlage 1 dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat bij latere contacten met de bevoegde nationale autoriteit is gebleken dat er wijzigingen zouden moeten worden aangebracht in Beschikking 84/77/EEG, als gewijzigd bij Beschikking 85/87/EEG (2), welke betrekking hebben op de bijzondere maatregelen als genoemd in bijlage 1 bij Beschikking 85/87/EEG en op het financieringsplan,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage 1 bij Beschikking 84/77/EEG, als gewijzigd bij Beschikking 85/87/EEG, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan de onder punt 4 genoemde operationele doelstellingen wordt toegevoegd:

»- toeristische en archeologische circuits";

2. Onder punt 5, »Tijdschema", wordt de zinsnede »Van december 1983 tot december 1985" vervangen door de zinsnede »Van december 1983 tot december 1986";

3. De tabel bij punt 7 »Raming van de communautaire steun en financieringsplan" wordt aangevuld met de rubrieken D, E en F van de in de bijlage bij deze beschikking opgenomen tabel.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 23 december 1985.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 44 van 15. 2. 1984, blz. 38.

(2) PB nr. L 37 van 8. 2. 1985, blz. 32.

BIJLAGE

Voorbereidende proefactie in het binnenland van de provincie Viterbo, regio Latium, Italië

FINANCIERINGSPLAN 1986

1.2.3,4.5,6 // // // // // Maatregelen // Totale kosten // Bijstand uit bestaande instrumenten // Begrotingslijn 550 (betalingen tot 31 december 1986) // // 1.2.3.4.5.6 // // × 1 000 Ecu // × 1 000 Ecu // % // × 1 000 Ecu // % // // // // // // // D. Agrarisch toerisme // // // // // // - restauratie complex »La Colonia" // 344 // - // - // 172 // 50 // - camping // 54 // - // - // 27 // 50 // - restauratie complex S. Anna // 470 // - // - // 235 // 50 // E. Onderzoek // 134 // - // - // 67 // 50 // F. Toeristische en archeologische circuits // 148 // - // - // 74 // 50 // // // // // // // Totaal // 1 150 // - // // 575 // // // // // // //