Home

86/166/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 april 1986 houdende goedkeuring van een wijziging in het programma voor de sector varkensvlees in Denemarken, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

86/166/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 april 1986 houdende goedkeuring van een wijziging in het programma voor de sector varkensvlees in Denemarken, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

86/166/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 april 1986 houdende goedkeuring van een wijziging in het programma voor de sector varkensvlees in Denemarken, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 130 van 16/05/1986 blz. 0042 - 0042


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 april 1986

houdende goedkeuring van een wijziging in het programma voor de sector varkensvlees in Denemarken, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad

(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(86/166/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad van 15 februari 1977 inzake een gemeenschappelijke actie ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van landbouw- en visserijprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1247/85 (2), en in het bijzonder op artikel 5,

Overwegende dat de Deense Regering op 20 februari 1985 een wijziging heeft medegedeeld in het bij Beschikking 79/432/EEG van de Commissie (3) goedgekeurde programma voor de sector varkensvlees in Denemarken;

Overwegende dat de wijziging betrekking heeft op de uitbreiding en specialisering in de vleesverwerkende sector en de aanpassing van de slachtcapaciteiten, ten einde deze af te stemmen op een verwachte jaarlijkse groei in de produktie van varkensvlees van 3 tot 4 %, met het doel de verwerkings- en verhandelingstechnieken te verbeteren en dientengevolge tevens de kwantiteit en de kwaliteit van de verwerkte en in de handel gebrachte produkten; dat het derhalve een programma vormt in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 355/77;

Overwegende dat nieuwe of geherstructureerde slachteenheden voor varkens na voltooiing ten minste 200 000 varkens per jaar moeten verwerken en drie jaar na voltooiing een gemiddelde slachtcapaciteit van minstens 60 % moeten bezitten, berekend op basis van 1 800 werkuren per jaar;

Overwegende dat dergelijke projecten uitsluitend voor steun in aanmerking komen, indien tegelijkertijd de hoeveelheid weinig rationele capaciteit wordt verminderd;

Overwegende dat projecten betreffende de installatie van koelhuizen en gekoelde opslagruimten slechts kunnen worden gesteund indien deze inrichtingen verband houden met inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen;

Overwegende dat de wijziging een toereikende hoeveelheid van de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 355/77 bedoelde gegevens bevat, welke aantonen dat in de sector varkensvlees in Denemarken kan worden voldaan aan de in artikel 1 van genoemde verordening vermelde doelstellingen; dat de voor de uitvoering van de wijziging gestelde termijn de in artikel 3, lid 1, onder g), van deze verordening bedoelde periode niet overschrijdt;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De door de Deense Regering op 20 februari 1985 medegedeelde wijziging in het programma voor de sector varkensvlees in Denemarken wordt goedgekeurd, voor zover deze de uitbreiding en specialisering in de vleesverwerkende sector betreft en betrekking heeft op de aanpassing van de slachtcapaciteiten voor varkens onder de in bovenstaande overwegingen uiteengezette voorwaarden.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken.

Gedaan te Brussel, 9 april 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 51 van 23. 2. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 130 van 16. 5. 1985, blz. 1.

(3) PB nr. L 106 van 28. 4. 1979, blz. 46.