Home

86/190/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 april 1986 houdende overgangsmaatregelen betreffende de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

86/190/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 april 1986 houdende overgangsmaatregelen betreffende de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

86/190/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 april 1986 houdende overgangsmaatregelen betreffende de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

Publicatieblad Nr. L 140 van 27/05/1986 blz. 0031 - 0031


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 april 1986

houdende overgangsmaatregelen betreffende de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

(86/190/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 90, lid 1, en artikel 257, lid 1,

Overwegende dat in artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 574/86 van de Commissie van 28 februari 1986 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (1), is bepaald dat het ARH-certificaat voor onder statuut T 2 ES vallende produkten geldt;

Overwegende dat in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 409/86 van de Commissie van 20 februari 1986 betreffende de methoden van administratieve samenwerking welke gedurende de overgangsperiode het vrije verkeer van goederen tussen de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, enerzijds, en Spanje en Portugal, anderzijds, en tussen deze twee nieuwe Lid-Staten onderling moeten waarborgen (2), is bepaald dat goederen waarvoor certificaten inzake goederenverkeer AE 1 of formulieren AE 2 werden afgegeven, onder bepaalde voorwaarden worden gelijkgesteld met goederen die met een document T 2 ES of T 2 L ES worden ingevoerd;

Overwegende dat op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 410/86 van de Commissie van 24 februari 1986 betreffende de wegens de toetreding van Spanje en Portugal voor het handelsverkeer in landbouwprodukten te nemen overgangsmaatregelen (3), produkten die vóór 1 maart 1986 uit Spanje worden uitgevoerd en in de Gemeenschap van de Tien op of na die datum met een certificaat inzake goederenverkeer AE 1 of een formulier AE 2 worden ingevoerd, zijn onderworpen aan de regeling die op 28 februari 1986 van toepassing is in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap van de Tien en Spanje;

Overwegende dat het geheel van de bovengenoemde bepalingen aanleiding heeft gegeven tot uiteenlopende uitleggingen ten aanzien van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer van produkten uit de wijnbouwsector die vóór de toetreding werden uitgevoerd en in andere Lid-Staten zijn opgeslagen; dat enige van de bovengenoemde bepalingen duidelijkheidshalve dienen te worden gewijzigd; dat het bovendien nodig is tot een uniforme toepassing van de Gemeenschapsvoorschriften te komen, opdat voor de bovengenoemde produkten een ARH-certificaat moet worden overgelegd, wanneer zij in een Lid-Staat in het vrije verkeer worden gebracht;

Overwegende voorts dat de ervaring leert dat de afgifte van ARH-certificaten voor produkten uit de wijnbouwsector tot moeilijkheden aanleiding geeft; dat maatregelen moeten worden getroffen om verstoring van de handel te voorkomen; dat het daartoe dienstig is bij wijze van overgangsmaatregel te bepalen dat ook de invoerende Lid-Staten ARH-certificaten kunnen afgeven, waarbij de overige Gemeenschapsbepalingen inzake deze certificaten van toepassing blijven;

Overwegende dat het Comité van beheer voor wijn geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. ARH-invoercertificaten die zijn afgegeven vóór of op 19 maart 1986 kunnen worden gebruikt om in een Lid-Staat produkten uit de wijnbouwsector in het vrije verkeer te brengen die aan de in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 409/86 gestelde voorwaarden beantwoorden. Deze certificaten worden als ARH-certificaten aangemerkt.

2. Voor produkten uit de wijnbouwsector die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 409/68 kunnen de invoerende Lid-Staten op grond van niet later dan op 30 mei 1986 ingediende aanvragen ARH-certificaten afgeven.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 9 april 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 57 van 1. 3. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 46 van 25. 2. 1986, blz. 5.

(3) PB nr. L 46 van 25. 2. 1986, blz. 13.