Home

86/257/EEG: Besluit van de Raad van 18 juni 1986 houdende aanvaarding, namens de Gemeenschap, van de Aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 16 juni 1982 met betrekking tot het gebruik van een code voor de weergave van de wijzen van vervoer

86/257/EEG: Besluit van de Raad van 18 juni 1986 houdende aanvaarding, namens de Gemeenschap, van de Aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 16 juni 1982 met betrekking tot het gebruik van een code voor de weergave van de wijzen van vervoer

86/257/EEG: Besluit van de Raad van 18 juni 1986 houdende aanvaarding, namens de Gemeenschap, van de Aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 16 juni 1982 met betrekking tot het gebruik van een code voor de weergave van de wijzen van vervoer

Publicatieblad Nr. L 167 van 24/06/1986 blz. 0032 - 0033
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 4 blz. 0121
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 4 blz. 0121


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 18 juni 1986

houdende aanvaarding, namens de Gemeenschap, van de Aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 16 juni 1982 met betrekking tot het gebruik van een code voor de weergave van de wijzen van vervoer

(86/257/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 16 juni 1982 met betrekking tot het gebruik van een code voor de weergave van de wijzen van vervoer met inachtneming van bepaalde toepassingsvoorwaarden door de Gemeenschap kan worden aanvaard,

BESLUIT:

Artikel 1

Namens de Gemeenschap wordt de Aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 16 juni 1982 met betrekking tot het gebruik van een code voor de weergave van de wijzen van vervoer met inachtneming van bepaalde toepassingsvoorwaarden aanvaard.

De tekst van de aanbeveling en van de toepassingsvoorwaarden is bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving aan het Secretariaat-generaal van de Internationale Douaneraad, dat de Gemeenschap met inachtneming van bepaalde toepassingsvoorwaarden de in artikel 1 bedoelde aanbeveling aanvaardt.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

N. SMIT-KROES

AANBEVELING VAN DE INTERNATIONALE DOUANERAAD

van 16 juni 1982

met betrekking tot het gebruik van een code voor de weergave van de wijzen van vervoer

DE INTERNATIONALE DOUANERAAD,

VERLANGEND

de internationale uitwisseling van gegevens tussen de douaneadministraties onderling en tussen deze administraties en de gebruikers die tot de kringen van de internationale handel behoren, te vergemakkelijken,

OVERWEGENDE

dat het wenselijk is bij dergelijke internationale uitwisselingen van gegevens een internationaal aanvaarde en universeel toepasbare code voor de weergave van de wijzen van vervoer te gebruiken,

GELET OP

Aanbeveling nr. 19, die in maart 1981 door de Werkgroep inzake de vergemakkelijking van de internationale handelsprocedures van de Economische Commissie voor Europa (ECE/UNO) is goedgekeurd en waarin wordt aanbevolen een numerieke code met één cijfer te gebruiken om de wijzen van vervoer voor de behoeften van de internationale handel weer te geven,

OVERWEGENDE

dat de in de bovengenoemde Aanbeveling van de Economische Commissie voor Europa (ECE/UNO) vervatte code een geschikte basis vormt voor de weergave van de wijzen van vervoer bij de internationale uitwisseling van gegevens,

BEVEELT

de al dan niet bij de Raad aangesloten Staten, alsmede de douane-unies en economische unies aan de in de bovengenoemde Aanbeveling van de Economische Commissie voor Europa (ECE/UNO) vervatte numerieke code met één cijfer en de toekomstige herziene versies van deze code te gebruiken voor de weergave van de wijzen van vervoer bij de internationale uitwisseling van gegevens tussen de douaneadministraties onderling en tussen deze administraties en de gebruikers die tot de kringen van de internationale handel behoren, wanneer de noodzaak van een aanduiding in code zich doet gevoelen,

VERZOEKT

de al niet bij de Raad aangesloten Staten, alsmede de douane-unies of economische unies die deze aanbeveling aanvaarden, zulks mede te delen aan de Secretaris-generaal en de datum en de nadere regels voor de tenuitvoerlegging ervan op te geven. De Secretaris-generaal zal deze inlichtingen aan de douaneadministraties van alle Lid-Staten doen toekomen.

Hij zal deze tevens toezenden aan de douaneadministraties van de niet-Lid-Staten en aan de douane-unies of economische unies die deze aanbeveling hebben aanvaard.

Toepassingsvoorwaarden

1. De aanbeveling is met ingang van 1 januari 1988 in de Gemeenschap van toepassing.

2. Cijfer 6 (multimodaal vervoer) wordt niet gebruikt door de Gemeenschap die multimodaal vervoer als zodanig niet als wijze van vervoer erkent.

3. Cijfer 9 (onbekend) wordt gebruikt om vervoer op eigen kracht aan te geven.