Home

86/275/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 juni 1986 houdende intrekking van Beschikking 85/14/EEG waarbij de Franse Republiek overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag wordt gemachtigd de toepassing van bepaalde vrijwaringsmaatregelen voort te zetten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

86/275/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 juni 1986 houdende intrekking van Beschikking 85/14/EEG waarbij de Franse Republiek overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag wordt gemachtigd de toepassing van bepaalde vrijwaringsmaatregelen voort te zetten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

86/275/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 juni 1986 houdende intrekking van Beschikking 85/14/EEG waarbij de Franse Republiek overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag wordt gemachtigd de toepassing van bepaalde vrijwaringsmaatregelen voort te zetten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 171 van 28/06/1986 blz. 0072 - 0072


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 juni 1986

houdende intrekking van Beschikking 85/14/EEG waarbij de Franse Republiek overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag wordt gemachtigd de toepassing van bepaalde vrijwaringsmaatregelen voort te zetten

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(86/275/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 108, lid 3,

Overwegende dat de Commissie bij haar Beschikking 85/14/EEG (1) de Franse Republiek heeft gemachtigd bepaalde vrijwaringsmaatregelen te blijven toepassen overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het EEG-Verdrag;

Overwegende dat sedertdien het voortgezette herstel van de betalingsbalans de Franse autoriteiten in staat heeft gesteld alle vrijwaringsmaatregelen op te heffen;

Overwegende dat de omstandigheden die aan de bovenvermelde beschikking ten gronde lagen zich hebben gewijzigd en dat het behoud van de machtiging tot het aanwenden van de vrijwaringsmaatregelen niet langer is vereist,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 85/14/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 4 juni 1986.

Voor de Commissie

De Voorzitter

Jacques DELORS

(1) PB nr. L 8 van 10. 1. 1985, blz. 29.