Home

86/590/EEG: Besluit van de Raad van 24 november 1986 betreffende de sluiting van het Protocol tot verlenging van de Regeling betreffende de internationale handel in textiel

86/590/EEG: Besluit van de Raad van 24 november 1986 betreffende de sluiting van het Protocol tot verlenging van de Regeling betreffende de internationale handel in textiel

86/590/EEG: Besluit van de Raad van 24 november 1986 betreffende de sluiting van het Protocol tot verlenging van de Regeling betreffende de internationale handel in textiel

Publicatieblad Nr. L 341 van 04/12/1986 blz. 0033


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 november 1986

betreffende de sluiting van het Protocol tot verlenging van de Regeling betreffende de internationale handel in textiel

(86/590/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat de Commissie namens de Gemeenschap heeft deelgenomen aan de onderhandelingen over de verlenging van de Regeling betreffende de internationale handel in textiel en dat deze onderhandelingen hebben geleid tot het opstellen van een Protocol waaraan de conclusies van het Textielcomité dat is ingesteld bij bovengenoemde Regeling, en die op 31 juli 1986 door dit Comité werden aanvaard, zijn gehecht;

Overwegende dat het dienstig is dat de Gemeenschap de verlenging van de Regeling aanvaardt onder de voorwaarden die zijn opgenomen in voornoemd Protocol en in de daaraan gehechte conclusies,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Protocol tot verlenging van de Regeling betreffende de internationale handel in textiel waaraan de conclusies die op 31 juli 1986 door het Textielcomité werden aanvaard, zijn gehecht, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

Het Protocol en de conclusies zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is kennis te geven van de in punt 2 van het Protocol bedoelde aanvaarding ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 24 november 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. HOWE

(1) PB nr. C 293 van 19. 11. 1986, blz. 8.

(2) Advies uitgebracht op 14 november 1986 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).