Home

Richtlijn 86/197/EEG van de Raad van 26 mei 1986 houdende wijziging van Richtlijn 79/112/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame

Richtlijn 86/197/EEG van de Raad van 26 mei 1986 houdende wijziging van Richtlijn 79/112/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame

Richtlijn 86/197/EEG van de Raad van 26 mei 1986 houdende wijziging van Richtlijn 79/112/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame

Publicatieblad Nr. L 144 van 29/05/1986 blz. 0038 - 0039
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 7 blz. 0124
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 7 blz. 0124


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 26 mei 1986

houdende wijziging van Richtlijn 79/112/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame

(86/197/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in Richtlijn 79/112/EEG (4) de vermelding van het alcoholgehalte van alcoholhoudende dranken op de etikettering nog niet verplicht is gesteld;

Overwegende dat deze vermelding voor een adequate voorlichting van de consument noodzakelijk is;

Overwegende dat de wijze waarop het alcoholpercentage moet worden vermeld, een technische aangelegenheid is waarvan de uitvoering, overeenkomstig de procedures die voor de verschillende betrokken dranken gelden, aan de Commissie moet worden toevertrouwd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN

VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 79/112/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. aan artikel 3, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

»9) voor dranken met een alcohol-volumegehalte van meer dan 1,2 %: het effectieve alcohol-volumegehalte.";

2. in artikel 6, lid 3, worden de woorden »en eventueel voor het alcoholgehalte" geschrapt;

3. het volgende artikel wordt ingevoegd:

»Artikel 10 bis

De wijze van vermelding van het alcohol-volumegehalte wordt voor de produkten van de posten 22.04 en 22.05 van het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld bij de specifieke communautaire bepalingen die daarop van toepassing zijn.

Voor de overige dranken met een alcohol-volumegehalte van meer dan 1,2 % wordt deze wijze van vermelding vastgesteld volgens de procedure van artikel 17.";

4. artikel 11, lid 3, onder a), eerste alinea, wordt vervangen door:

»a) De in artikel 3, lid 1, punten 1), 3), 4) en 9) genoemde vermeldingen moeten in hetzelfde gezichtsveld staan.".

Artikel 2

1. De Lid-Staten wijzigen zo nodig hun wetgeving om aan deze richtlijn te voldoen en stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis; de aldus gewijzigde wetgeving wordt zodanig toegepast dat:

- de handel in produkten die aan deze richtlijn voldoen, uiterlijk op 1 mei 1988 wordt toegestaan,

- de handel in produkten die niet aan deze richtlijn voldoen, op 1 mei 1989 wordt verboden.

2. De handel in dranken die niet aan deze richtlijn voldoen en die vóór de in lid 1, tweede streepje, genoemde datum van een etiket zijn voorzien, is evenwel toegestaan zolang de voorraad strekt.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 26 mei 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. BRAKS

(1) PB nr. C 281 van 26. 10. 1982, blz. 3.

(2) PB nr. C 104 van 16. 4. 1984, blz. 139.

(3) PB nr. C 124 van 9. 5. 1983, blz. 23.

(4) PB nr. L 33 van 8. 2. 1979, blz. 1.