Home

Richtlijn 86/246/EEG van de Raad van 16 juni 1986 tot wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

Richtlijn 86/246/EEG van de Raad van 16 juni 1986 tot wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

Richtlijn 86/246/EEG van de Raad van 16 juni 1986 tot wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

Publicatieblad Nr. L 164 van 20/06/1986 blz. 0026 - 0026
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 1 blz. 0129
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 1 blz. 0129


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 16 juni 1986

tot wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

(86/246/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 99 en 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 72/464/EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/217/EEG (4), het besluit om van de ene harmonisatie-etappe naar de volgende over te gaan op voorstel van de Commissie door de Raad wordt genomen;

Overwegende dat de tweede harmonisatie-etappe, die ingevolge Richtlijn 77/805/EEG (5) aanving op 1 juli 1978, op 31 december 1985 ten einde liep;

Overwegende dat de bijzondere criteria die van toepassing zullen zijn tijdens een derde etappe zijn opgenomen in een voorstel van de Commissie voor een richtlijn (6); dat de Raad nog niet heeft beslist over dat voorstel;

Overwegende dat derhalve een verdere verlenging van de tweede etappe noodzakelijk is; dat voor deze verlenging geen einddatum dient te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 10 bis, lid 1, van Richtlijn 72/464/EEG wordt vervangen door:

»1. De tweede etappe van de harmonisatie der structuren van de accijns op tabaksfabrikaten vangt aan op 1 juli 1978.".

Artikel 2

Deze richtlijn is van toepassing vanaf 1 januari 1986.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 16 juni 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. RUDING

(1) PB nr. C 88 van 14. 4. 1986, blz. 114.

(2) PB nr. C 75 van 3. 4. 1986, blz. 11.

(3) PB nr. L 303 van 31. 12. 1972, blz. 1.

(4) PB nr. L 104 van 17. 4. 1984, blz. 18.

(5) PB nr. L 338 van 20. 12. 1977, blz. 22.

(6) PB nr. C 264 van 11. 10. 1980, blz. 6.