Home

Richtlijn 86/544/EEG van de Raad van 10 november 1986 tot wijziging van Richtlijn 75/130/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen de Lid-Staten

Richtlijn 86/544/EEG van de Raad van 10 november 1986 tot wijziging van Richtlijn 75/130/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen de Lid-Staten

Richtlijn 86/544/EEG van de Raad van 10 november 1986 tot wijziging van Richtlijn 75/130/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen de Lid-Staten

Publicatieblad Nr. L 320 van 15/11/1986 blz. 0033 - 0034


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 10 november 1986

tot wijziging van Richtlijn 75/130/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen de Lid-Staten

(86/544/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de toepassing van Richtlijn 75/130/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/603/EEG (5), positieve resultaten heeft opgeleverd;

Overwegende dat de ontwikkeling van het gecombineerd vervoer in het algemeen belang is;

Overwegende dat de voortdurende ontwikkeling van het gecombineerd vervoer gedurende de laatste jaren aanpassing van de communautaire regeling noodzakelijk maakt om de door de verschillende technieken geboden mogelijkheden beter te kunnen benutten;

Overwegende dat de toegang van het vervoer voor eigen rekening tot gecombineerd vervoer dient te worden vergemakkelijkt,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 75/130/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 1, lid 1, derde streepje, wordt vervangen door:

»- gecombineerd vervoer over de binnenwateren, het vervoer van vrachtwagens, van aanhangwagens, van opleggers met of zonder trekker, van afneembare laadbakken en van containers van 20 voet en meer over de binnenwateren tussen de Lid-Staten, waarbij over een afstand van ten hoogste 50 kilometer hemelsbreed gemeten vanaf de rivierhaven van in- of van uitlading het begin- of het eindvervoer over de weg plaatsvindt.";

2. artikel 4, lid 1, wordt vervangen door:

»1. De Lid-Staten kunnen bij grensoverschrijding over de weg, voorafgaand aan het spoorwegtraject of aan het traject over de binnenwateren, eisen dat de vervoersondernemer met een passend document aantoont dat een plaats is gereserveerd voor het vervoer per spoor of over de binnenwateren van de trekker, vrachtwagen, aanhangwagen, oplegger of afneembare laadbak daarvan en van de container van 20 voet en meer.";

3. artikel 9 wordt vervangen door:

»Artikel 9

Wanneer een aanhangwagen of een oplegger, toebehorende aan een onderneming die voor eigen rekening gecombineerd vervoer verricht, op een van de eindtrajecten wordt gesleept door een trekker, toebehorende

aan een onderneming die beroepsvervoer verricht, wordt dit vervoer van het in artikel 3 bedoelde document vrijgesteld; het vervoer moet echter vergezeld gaan van een ander document waaruit het per spoor of over de binnenwateren afgelegde onderscheidenlijk af te leggen traject blijkt.".

Artikel 2

De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om vóór 1 juli 1987 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 10 november 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. MOORE

(1) PB nr. C 139 van 7. 6. 1985, blz. 2, en

PB nr. C 144 van 11. 6. 1986, blz. 11.

(2) PB nr. C 68 van 24. 3. 1986, blz. 167.

(3) PB nr. C 330 van 20. 12. 1985, blz. 5.

(4) PB nr. L 48 van 22. 2. 1975, blz. 31.

(5) PB nr. L 247 van 23. 8. 1982, blz. 6.