Home

Verordening (EEG) nr. 350/86 van de Commissie van 18 februari 1986 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2607/85 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 337/79 bedoelde distillatie voor het wijnoogstjaar 1985/1986

Verordening (EEG) nr. 350/86 van de Commissie van 18 februari 1986 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2607/85 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 337/79 bedoelde distillatie voor het wijnoogstjaar 1985/1986

Verordening (EEG) nr. 350/86 van de Commissie van 18 februari 1986 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2607/85 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 337/79 bedoelde distillatie voor het wijnoogstjaar 1985/1986

Publicatieblad Nr. L 042 van 19/02/1986 blz. 0006 - 0006


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 350/86 VAN DE COMMISSIE

van 18 februari 1986

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2607/85 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 337/79 bedoelde distillatie voor het wijnoogstjaar 1985/1986

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3805/85 (2), en met name op artikel 11, lid 5, en artikel 65,

Overwegende dat de uiterste datum voor indiening van de leveringscontracten voor de in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 337/79 bedoelde distillatie bij Verordening (EEG) nr. 2607/85 (3) is vastgesteld op 15 januari 1986;

Overwegende dat uit de gegevens betreffende de hoeveelheden waarvoor contracten zijn gesloten, blijkt dat die hoeveelheden lager zijn dan verwacht; dat het, om het met de maatregel beoogde doel toch te bereiken, dienstig lijkt te voorzien in een extra termijn voor het sluiten van contracten om het geraamde volume toch zo dicht mogelijk te benaderen, met inachtneming evenwel van de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2607/85 vastgestelde maxima ten aanzien van de voor distillatie in aanmerking komende hoeveelheden; dat het derhalve aangewezen is de termijn voor het sluiten van de contracten te verlengen tot 8 februari 1986 en een aantal in de genoemde verordening vastgestelde data derhalve aan te passen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2607/85 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 1, en artikel 9, lid 1, eerste alinea, wordt de datum »15 januari 1986" vervangen door »8 februari 1986".

2. In artikel 2, lid 6, en artikel 9, lid 1, tweede alinea, wordt de datum »15 februari 1986" vervangen door »8 maart 1986".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 februari 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 54 van 5. 3. 1979, blz. 1.

(2) PB nr. L 367 van 31. 12. 1985, blz. 39.

(3) PB nr. L 249 van 18. 9. 1985, blz. 5.