Home

Verordening (EEG) nr. 501/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling voor 1986 van het oorspronkelijke contingent dat door de Portugese Republiek kan worden toegepast voor bepaalde soorten groenten en fruit van herkomst uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985

Verordening (EEG) nr. 501/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling voor 1986 van het oorspronkelijke contingent dat door de Portugese Republiek kan worden toegepast voor bepaalde soorten groenten en fruit van herkomst uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985

Verordening (EEG) nr. 501/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling voor 1986 van het oorspronkelijke contingent dat door de Portugese Republiek kan worden toegepast voor bepaalde soorten groenten en fruit van herkomst uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985

Publicatieblad Nr. L 054 van 01/03/1986 blz. 0046 - 0048


VERORDENING (EEG) Nr. 501/86 VAN DE RAAD van 25 februari 1986 tot vaststelling voor 1986 van het oorspronkelijke contingent dat door de Portugese Republiek kan worden toegepast voor bepaalde soorten groenten en fruit van herkomst uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 234, lid 2, Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende dat de Portugese Republiek krachtens artikel 269 van de Toetredingsakte tot het einde van de eerste etappe gedurende bepaalde tijdvakken van het jaar kwantitatieve beperkingen in de vorm van contingenten mag handhaven bij invoer van bepaalde soorten groenten en fruit uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985; Overwegende dat in lid 2, onder b), van dat artikel is bepaald dat het oorspronkelijke contingent in 1986 voor elk produkt wordt vastgesteld op 3 % van het gemiddelde van de jaarlijkse Portugese produktie tijdens de laatste drie jaar vóór de toetreding waarvoor statistieken beschikbaar zijn, dan wel op het gemiddelde van de Portugese invoer tijdens de laatste drie jaar vóór de toetreding waarvoor statistieken beschikbaar zijn, wanneer dit criterium tot een groter volume leidt; Overwegende dat op grond van de thans beschikbare statistieken voor de vaststelling van het oorspronkelijke contingent van het eerste criterium moet worden uitgegaan; Overwegende dat voor het tijdvak van 1 maart tot en met 31 december 1986 het toepasselijke contingent gelijk moet zijn aan het oorspronkelijke contingent, verminderd met één zesde, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De oorspronkelijke contingenten die de Portugese Republiek uit hoofde van artikel 269 van de Toetredingsakte mag toepassen bij de invoer van verse groenten en fruit uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985, zijn vastgesteld in de bijlage. Voor het tijdvak van 1 maart tot en met 31 december 1986 worden deze contingenten met één zesde verminderd. 2. De contingenten zijn van toepassing gedurende de tijdvakken die in de bijlage voor ieder produkt zijn vermeld.

Artikel 2

De bepalingen inzake de toepassing van de in artikel 269 van de Toetredingsakte bedoelde contingentenregeling worden, indien nodig, vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/ 85 (2).

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat. Gedaan te Brussel, 25 februari 1986. Voor de Raad De Voorzitter G. BRAKS

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1. (2) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 8.

BIJLAGE

/* Tabellen: zie PB */

Gemeenschappen 1. 3. 86

/* Tabellen: zie PB */