Home

Verordening (EEG) nr. 575/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de bijzondere regeling voor voedertarwe in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

Verordening (EEG) nr. 575/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de bijzondere regeling voor voedertarwe in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

Verordening (EEG) nr. 575/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de bijzondere regeling voor voedertarwe in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

Publicatieblad Nr. L 057 van 01/03/1986 blz. 0009 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 575/86 VAN DE COMMISSIE

van 28 februari 1986

tot vaststelling van de bijzondere regeling voor voedertarwe in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (1), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat in de conferentie blijkens een aan de Toetredingsakte gehechte gemeenschappelijke verklaring overeengekomen is dat de aanvullende regeling voor het handelsverkeer niet geldt voor van de Gemeenschap in haar samenstelling van 31 december 1985 naar Spanje verzonden voedertarwe, wanneer daarop een denatureringsmethode toegepast is; dat de behandelingsmethoden vastgesteld moeten worden op communautaire grondslag, waardoor gewaarborgd wordt dat deze tarwe niet voor broodbereiding zal worden gebruikt; dat die methoden derhalve omschreven moeten worden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Wanneer op zachte tarwe een van de in de bijlage omschreven behandelingsmethoden is toegepast, valt die tarwe niet onder de aanvullende regeling voor het handelsverkeer die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 569/86 voor het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar samenstelling van 31 december 1985 en Spanje.

Artikel 2

1. De behandelingen worden uitgevoerd in de Lid-Staat van verzending onder toezicht van de daartoe door de Lid-Staat aangewezen bevoegde instantie.

2. De bevoegde instantie controleert ter plaatse stelselmatig de behandeling en neemt daartoe de nodige monsters.

Na de behandeling wordt een document in ten minste twee exemplaren opgesteld, waarin verklaard wordt dat de zachte tarwe overeenkomstig de bepalingen van deze verordening behandeld is.

Deze verklaring omvat minstens de volgende gegevens:

- een identificatienummer;

- de naam van de verzender;

- de behandelde hoeveelheid;

- de aangewende behandelingsmethode;

- de datum van afgifte.

Exemplaar nr. 1 van de verklaring wordt aan de verzender bezorgd die het bij iedere verzending voorlegt aan het douanekantoor dat het document aflevert dat de communautaire aard van de produkten bewijst. In dat document wordt in het vak voor de omschrijving van de goederen een van de volgende vermeldingen aangebracht, die door het stempel van dat douanekantoor gewaarmerkt wordt:

- Foderhvede behandlet i henhold til forordning (EOEF) nr. 575/86, ikke undergivet SMS - Attest nr. . . .,

- Gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 575/86 behandelter Futterweizen, unterliegt nicht dem ergaenzenden Handelsmechanismus - Bescheinigung Nr. . . .,

- Ktinotrofikós sítos poy échei epexergasteí sýmfona me ton kanonismó (EOK) arith. 575/86, mi ypagómenos sta SMS - Vevaíosi arith. . . .,

- Feed wheat treated in accordance with Regulation (EEC) No 575/86 not subject to the STM - Certificate No . . .,

- Trigo forrajero tratado con arreglo al Reglamento (CEE) no 575/86 no sometido al MCI - Certificado no . . .,

- Blé fourrager traité selon le règlement (CEE) no 575/86 non soumis au MCE - Attestation no . . .,

- Frumento foraggero trattato a norma del regolamento (CEE) n. 575/86 non soggetto al MCS - Attestato n. . . .,

- Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 575/86 behandelde voedertarwe waarvoor de ARH niet geldt - Verklaring nr. . . .,

- Trigo forrageiro tratado de acordo com o Regulamento (CEE) nº 575/86 não submetido ao MCT - Certificado nº . . ..

Exemplaar nr. 2 van deze verklaring wordt door de bevoegde instantie bewaard.

Artikel 3

Het betrokken douanebureau vermeldt op exemplaar nr. 1 de hoeveelheden waarop iedere verzending betrekking heeft.

Na volledige afschrijving wordt exemplaar nr. 1 van de verklaringen door de verzender aan de bevoegde instantie toegezonden.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1986, blz. 106.

BIJLAGE

Referentiemethoden voor de behandeling van de zachte tarwe

Methode nr. 1 - Keuring door middel van Patent Blauw V

1. 30 gram kleurstof Patent Blauw V (Schulz-nummer: 826, EEG-nummer E 131) (1) geconcentreerd tot 85 % of 51 gram kleurstof Patent Blauw V geconcentreerd tot 50 % oplossen in minstens 2,5 en hoogstens 3 liter zuiver water.

2. 100 kg tarwe uit de te behandelen partij kleuren met de overeenkomstig punt 1 bereide hoeveelheid oplossing.

3. Minstens 10 kg van de zoals in punt 2 aangegeven gekleurde korrels vermengen met 90 kg van de te behandelen tarwe, zodanig dat ze gelijkmatig over de gehele massa verdeeld worden.

Methode nr. 2 - Kleuring door middel van groen (briljant)

De tarwe moet met de in de onderstaande tabel vermelde kleurstoffen op zodanige wijze worden behandeld dat deze ten minste de in kolom 4 aangegeven hoeveelheid kleurstof bevat, gelijkmatig verdeeld over de gehele partij zodat ten minste 5 % van de korrels gekleurd zijn en verdeeld over de massa.

TABEL VAN DE KLEURSTOF

1.2.3.4 // // // // // Gebruikelijke benaming van de kleurstof // Wetenschappelijke benaming // Kleuraanduiding (1956) nr. // Minimum- hoeveelheid in miljoensten van het gewicht // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // Briljantzuur-groen BS (Lissa-mina-groen) // Natriumzout van di-(p-dimethylamino- fenyl)-2-hydroxy-3,6-disulfonaftofuchsso- mimonium // 44 090 // 20 // // // //

Methode nr. 3 - Toevoeging van visolie of visleverolie

a) Visolie of visleverolie, gefilterd, niet van zijn geur ontdaan, niet ontkleurd en zonder enig toevoegsel.

b) Kenmerken:

1.2 // - minimum joodadditiegetal // 120 // - kleurvermogend effect // 7-14 (Gaertner) // of // 5-19 (F.A.C.) // - zuurgraad tussen // 3 en 4 % // - maximum stolpunt // 10 °C

c) Minimum te gebruiken hoeveelheid per ton te behandelen graan: 4 kg.

d) Het voor de behandeling gebruikte toestel moet voortdurend een homogene verdeling van de olie over de tarwe verzekeren.

e) De temperatuur van de gebruikte olie moet zo hoog gehouden worden dat deze homogene verdeling verzekerd is.

(1) De omschrijving van Patent Blauw V wordt gegeven in de richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake kleurstoffen die kunnen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren (PB nr. 115 van 11. 11. 1962, blz. 2645/62).

Patent Blauw V, geconcentreerd tot 50 %, wordt in de Bondsrepubliek Duitsland verkocht onder de benaming: Lebensmittelblau nr. 3.