Home

Verordening (EEG) nr. 583/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

Verordening (EEG) nr. 583/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

Verordening (EEG) nr. 583/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

Publicatieblad Nr. L 057 van 01/03/1986 blz. 0031 - 0032


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 583/86 VAN DE COMMISSIE

van 28 februari 1986

tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 473/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene bepalingen van de regeling inzake de compenserende bedragen »toetreding" in de sector olijfolie (1), en met name op artikel 8,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 473/86 het compenserende bedrag toetreding wordt gecorrigeerd met het verschil tussen de consumptiesteun in de Gemeenschap in haar samenstelling van 31 december 1985 en de consumptiesteun in de nieuwe Lid-Staat; dat hierbij wordt uitgegaan van de consumptiesteun die is bedoeld in artikel 11, lid 1, van Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (2), met toepassing van het in artikel 11, lid 6, van diezelfde verordening bedoelde percentage;

Overwegende dat in artikel 2, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 473/86 is bepaald dat voor geraffineerde olijfolie kan worden besloten op het compenserende bedrag toetreding een coëfficiënt toe te passen waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid ruwe olijfolie die voor de produktie van de geraffineerde olie noodzakelijk is;

Overwegende dat in het compenserende bedrag voor produkten die olijfolie bevatten, rekening moet worden gehouden met het oliegehalte van die produkten;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 3774/85 van de Raad van 20 december 1985 inzake bepaalde nationale steunmaatregelen die onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, maar die de Portugese Republiek bij wijze van overgangsmaatregel op landbouwgebied mag handhaven (3), in Portugal verder steun voor de consumptie van olijfolie verleend mag worden; dat met die steun derhalve rekening moet worden gehouden bij het heffen of toekennen van compenserende bedragen toetreding;

Overwegende dat in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 473/86 is bepaald dat, indien voor de uitvoer naar een of meer derde landen de restitutie lager is dan het compenserende bedrag toetreding of indien geen restitutie is vastgesteld, bij de uitvoer de nodige maatregelen kunnen worden getroffen voor de goede werking van de gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie; dat het in afwachting van de vaststelling van een nieuwe uitvoerregeling en voor de instandhouding van de handelsstromen dienstig is geen compenserend bedrag toetreding toe te passen bij uitvoer van onverpakte olijfolie uit Spanje;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 473/86 wordt op het in aanmerking genomen bedrag van de consumptiesteun de in artikel 11, lid 6, van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde inhouding toegepast.

Artikel 2

Voor olie van de tariefposten 15.07 A II a) en 15.07 A II b) wordt het compenserende bedrag toetreding toegepast dat is bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 473/86, met toepassing van de coëfficiënten 1,04 respectievelijk 1,20.

Artikel 3

De compenserende bedragen toetreding voor produkten die olijfolie bevatten, worden vastgesteld op basis van het oliegehalte van die produkten zoals vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 4

1. Indien bij uitvoer naar derde landen het te heffen compenserende bedrag toetreding als bedoeld in artikel 2, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 473/86, hoger is dan de restitutie of indien geen restitutie is vastgesteld, wordt het bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het compenserende bedrag toetreding en de restitutie of, naar gelang van het geval, aan het compenserende bedrag toetreding volledig geheven.

2. In afwijking van lid 1 wordt evenwel besloten, in het tijdvak van 1 maart 1986 tot en met 30 april 1986 voor in de Gemeenschap voortgebrachte en uit Spanje uitgevoerde olijfolie, onverpakt of in onmiddellijke verpakking en met een netto-inhoud van meer dan 5 liter, het compenserende bedrag toetreding te beperken tot het peil van de restitutie indien er een restitutie is vastgesteld of in het tegenovergestelde geval geen compenserend bedrag toetreding te heffen.

Artikel 5

Het compenserende bedrag toetreding als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 473/86 dat van toepassing is op de invoer in Portugal uit derde landen of uit de overige Lid-Staten, wordt verminderd met het werkelijk toegepaste bedrag van de consumptiesteun die tijdelijk verder verleend wordt op de in Verordening (EEG) nr. 3774/85 bepaalde voorwaarden.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 53 van 1. 3. 1986, blz. 43.

(2) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(3) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 37.

BIJLAGE

1.2.3 // // // // Produkten die olijfolie bevatten // Oliegehalte // Oliesoort // // // // 07.01 N II // 22 % // 15.07 A I b) // 07.03 A II // 22 % // 15.07 A I b) // 15.17 B I a) // 50 % // 15.07 A I b) // 15.17 B I b) // 80 % // 15.07 A I b) // 23.04 A II // 8 % // 15.07 A I c) // // //