Home

Verordening (EEG) nr. 594/86 van de Commissie van 28 februari 1986 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de compenserende bedragen toetreding die van toepassing zijn in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen

Verordening (EEG) nr. 594/86 van de Commissie van 28 februari 1986 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de compenserende bedragen toetreding die van toepassing zijn in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen

VERORDENING (EEG) Nr. 594/86 VAN DE COMMISSIE

van 28 februari 1986

houdende uitvoeringsbepalingen inzake de compenserende bedragen toetreding die van toepassing zijn in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen

<(BLK0)LA ORG="CCF">NL</(BLK0)LA>

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 467/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de regeling inzake compenserende bedragen toetreding in de graansector (1), inzonderheid op artikel 8, en de overeenkomstige bepalingen van de overige verordeningen tot vaststelling van de algemene voorschriften van de regeling inzake de compenserende bedragen toetreding voor landbouwprodukten,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 623/86 van de Commissie (2), met inachtneming van het bepaalde in artikel 53, lid 1, en artikel 213, lid 1, van de Toetredingsakte, is overgegaan tot de vaststelling van de compenserende bedragen toetreding voor de goederen die onder Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de Raad (3) vallen en uit de Gemeenschap van de Tien worden uitgevoerd naar het Koninkrijk Spanje of de Portugese Republiek, alsmede van de compenserende bedragen toetreding voor de goederen die onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 van de Raad (4) vallen en uit het Koninkrijk Spanje of de Portugese Republiek worden ingevoerd in de Gemeenschap van de Tien; dat tevens is overgegaan tot de vaststelling van de compenserende bedragen toetreding die van toepassing zijn in het handelsverkeer tussen de twee nieuwe Lid-Staten onderling en tussen de twee nieuwe Lid-Staten en derde landen; dat evenwel moet worden overgegaan tot de vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen inzake de compenserende bedragen toetreding die van toepassing zijn in het handelsverkeer van de betrokken goederen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 548/86 van de Commissie (5) de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld voor het stelsel van compenserende bedragen toetreding bedoeld in de artikelen 72 en 240 van de Toetredingsakte; dat dient te worden bepaald dat sommige bepalingen van die verordening van toepassing zijn wanneer voor de goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen, compenserende bedragen toetreding worden geheven bij invoer en worden toegekend bij uitvoer; dat sommige bepalingen van bovengenoemde verordening mutatis mutandis ook gelden wanneer de compenserende bedragen toetreding worden toegekend door de Lid-Staat van invoer;

Overwegende dat wanneer compenserende bedragen toetreding worden geheven door de Lid-Staat van uitvoer, dit dient te worden vermeld op het document voor communautair douanevervoer dat is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 223/77 van de Commissie van 22 december 1976 houdende uitvoeringsbepalingen alsmede vereenvoudigingsmaatregelingen van de regeling voor communautair douanevervoer (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1209/85 (7); dat dient te worden bepaald welke vermelding in dat geval moet worden aangebracht op bedoeld document;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van alle betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Bij deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor het stelsel van compenserende bedragen, hierna te noemen ""compenserende bedragen toetreding", bedoeld in artikel 53, lid 1, en artikel 213, lid 1, van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) ""goederen": de goederen die vallen onder:

- hetzij Verordening (EEG) nr. 3033/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwprodukten,

- hetzij Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de algemene regels aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen;

b) ""aangifte ten uitvoer":

- hetzij de aangifte ten uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2102/77 van de Raad (1),

- hetzij, onverminderd de douanebepalingen, elke andere door de Lid-Staat voorgeschreven aangifte die aan de douanediensten moet worden overgelegd op het ogenblik dat de douaneformaliteiten bij uitvoer worden vervuld, voor de toepasssing van de compenserende bedragen toetreding;

c) ""Gemeenschap van de Tien": de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985;

d) ""nieuwe Lid-Staat":

- het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van de Canarische eilanden en van Ceuta en Melilla,

- het grondgebied van de Portugese Republiek.

Artikel 2

De artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG)nr. 548/86 zijn van toepassing op de compenserende bedragen toetreding.

Artikel 3

Wanneer de Lid-Staat van uitvoer het compenserende bedrag toetreding toekent, zijn de artikelen 5 tot en met 9 van Verordening (EEG) nr. 548/86 van toepassing.

Artikel 4

Wanneer de Lid-Staat van invoer het compenserende bedrag toetreding toekent, zijn artikel 5, leden 1 en 3, artikel 6 en artikel 9, leden 1 en 2, van Verordening (EEG)nr. 548/86 mutatis mutandis van toepassing.

Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd de vereenvoudigde invoerprocedures.

Artikel 5

Wanneer de Lid-Staat van uitvoer het compenserende bedrag toetreding heft, geldt het volgende:

1. In het document voor communautair douanevervoer of in het document tot bewijs van de communautaire aard dat wordt gebruikt voor het produkt waarvoor de aangifte ten uitvoer is aanvaard en waarvoor een compenserend bedrag toetreding moet worden geheven, moet in het vak""Omschrijving der goederen" één van de volgende vermeldingen worden aangebracht:

- Tiltraedelsesudligningsbeloeb opkraevet: De Ti - Den nye bestemmelsesmedlemsstats navn,

- Beitrittsausgleichsbetraege erhoben: Zehnergemeinschaft - Name des neuen Bestimmungsmitgliedstaats,

- Ejisvtika posa prosxvrhshss poy exoyn eispraxuei: EOK tvn Deka - Onoma toy neoy kratoyss meloyss proorismoy,

- Accession compensatory amount charged: EEC of 10 - name of new Member State of destination,

- montantes compensatorios de adhesión percibidos: CEE de los diez - nombre del nuevo Estado miembro de destino,

- Montants compensatoires «adhésion» perçu: CEE à dix - nom du nouvel État membre de destination,

- Importi compensativi adesione riscossi: CEE a dieci - nome del nuovo stato membro,

- Compenserend bedrag toetreding geheven: EEG-10 - naam van de nieuwe Lid-Staat van bestemming,

- Montante compensatório de Adesão cobrado: CEE dos Dez- nome do Novo Estado-membro de destino.

2. Wanneer de goederen, vergezeld van een document voor communautair douanevervoer of van het document tot bewijs van de communautaire aard waarop één van de in punt 1 bedoelde vermeldingen is aangebracht, ten verbruik worden ingevoerd in een andere Lid-Staat dan de in de vermelding van dat document genoemde Lid-Staat, worden ze geacht afkomstig te zijn van de oorspronkelijke Lid-Staat van bestemming.

3. Indien het prijspeil in de oorspronkelijke Lid-Staat van bestemming die op het in punt 1 bedoelde document voor douanevervoer is vermeld, lager is dan in de feitelijke Lid-Staat van bestemming, heft laatstgenoemde Lid-Staat het compenserende bedrag toetreding dat van toepassing is op het handelsverkeer tussen deze twee Lid-Staten.

4. Wanneer de goederen, vergezeld van een document voor communautair douanevervoer of van het document tot bewijs van de communautaire aard waarop één van de in punt 1 bedoelde vermeldingen is aangebracht, ten verbruik wordt ingevoerd in een andere Lid-Staat dan oorspronkelijk de bedoeling was, mag geen compenserend bedrag toetreding worden toegekend.

Artikel 6

Wanneer goederen worden ingevoerd in een Lid-Staat waar het prijspeil hoger is dan in de Lid-Staat van vertrek, en in het document voor communautair douanevervoer of in het document tot bewijs van de communautaire aard niet één van de in artikel 5, punt 1, bedoelde vermeldingen is aangebracht, wordt het compenserende bedrag toetreding geheven door de feitelijke Lid-Staat van bestemming.

Artikel 7

1. Wanneer de produkten in de Lid-Staat van vertrek worden wederingevoerd na uitvoer naar een andere Lid-Staat, gelden in de Lid-Staat van wederinvoer de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 754/76 (1) mutatis mutandis voor de produkten die beantwoorden aan de in artikel 2, lid 2, van genoemde verordening gestelde voorwaarden.

2. Het bepaalde in de onderstaande besluiten is mutatis mutandis van toepassing ten aanzien van de in het intracommunautaire handelsverkeer te heffen compenserende bedragen toetreding:

- Verordening (EEG) nr. 1430/79 van de Raad (2),

- Verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad (3),

- Richtlijn 79/623/EEG van de Raad (4).

Artikel 8

1. In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap van de Tien enerzijds en Spanje en Portugal anderzijds zijn de volgende bepalingen van toepassing:

- bij uitvoer worden de bedragen die zijn vermeld in de verordening tot vaststelling van de compenserende bedragen toetreding in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen, toegekend wanneer er een plusteken voor staat en geheven wanneer er een minteken voor staat,

- bij invoer worden de bedragen die zijn vermeld in de verordening tot vaststelling van de compenserende bedragen toetreding in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen, geheven wanneer er een plusteken voor staat en toegekend wanneer er een minteken voor staat.

2. In het handelsverkeer tussen Spanje en Portugal enerzijds en de derde landen anderzijds zijn de volgende bepalingen van toepassing:

- bij uitvoer worden de bedragen die zijn vermeld in de verordening tot vaststelling van de compenserende bedragen toetreding in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen, toegekend wanneer er een plusteken voor staat en geheven wanneer er een minteken voor staat;

- bij invoer worden de bedragen die zijn vermeld in de verordening tot vaststelling van de compenserende bedragen toetreding in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen, geheven wanneer er een plusteken voor staat en toegekend wanneer er een minteken voor staat.

3. In het handelsverkeer tussen Spanje en Portugal worden de bedragen die zijn vermeld in de verordening tot vaststelling van de compenserende bedragen toetreding in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen, naar gelang van het geval, toegekend bij uitvoer of geheven bij invoer door de Lid-Staat waarin de prijzen van de betrokken landbouwbasisprodukten het hoogst zijn.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1986.

Voor de CommissieFrans ANDRIESSENVice-Voorzitter