Home

Verordening (EEG) nr. 698/86 van de Commissie van 5 maart 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 442/84 inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen

Verordening (EEG) nr. 698/86 van de Commissie van 5 maart 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 442/84 inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen

Verordening (EEG) nr. 698/86 van de Commissie van 5 maart 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 442/84 inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen

Publicatieblad Nr. L 064 van 06/03/1986 blz. 0012 - 0012


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 698/86 VAN DE COMMISSIE

van 5 maart 1986

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 442/84 inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85 (2), inzonderheid op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 442/84 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3812/85 (4), steun wordt verleend voor boter uit particuliere opslag die voor de vervaardiging van de in Verordening (EEG) nr. 262/79 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 23/86 (6), bedoelde produkten is bestemd;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2619/84 van de Commissie (7) de toepassing van Verordening (EEG) nr. 442/84 is geschorst;

Overwegende dat de afzet van boter uit particuliere opslag thans zeer moeilijk is; dat het, om deze afzet te vergemakkelijken, dienstig is Verordening (EEG) nr. 442/84 opnieuw van toepassing te verklaren;

Overwegende dat de steunbedragen, rekening houdend met de toestand op de markt, moeten worden aangepast; dat als gevolg van wijzigingen in Verordening (EEG) nr. 262/79, bovendien enige veranderingen in de tekst van Verordening (EEG) nr. 442/84 moeten worden aangebracht;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 442/84 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 3, lid 1, eerste alinea, wordt »5 Ecu/100 kg" vervangen door »25 Ecu/100 kg".

2. In artikel 3, lid 1, tweede alinea, wordt »14 Ecu/100 kg" vervangen door »16 Ecu/100 kg".

3. In artikel 4, lid 3, vijfde streepje, wordt »artikel 10, lid 2," vervangen door »artikel 10, lid 2, of artikel 10 bis".

4. In artikel 4, lid 3, zesde streepje, wordt »formule B" vervangen door »formule B" of »formule D".

5. In artikel 7 wordt »formule B" vervangen door »formule B" of »formule D".

6. In artikel 8, lid 1, wordt »formule B" vervangen door »formule B" of »formule D".

7. Aan punt A, sub a), tweede streepje, punt 2, en in punt B, tweede streepje, punt 2, van de bijlage wordt de volgende alinea toegevoegd:

»voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van post 16.04 en post 16.05 van het gemeenschappelijk douanetarief: »formule D".

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2619/84 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 8.

(3) PB nr. L 52 van 23. 2. 1984, blz. 12.

(4) PB nr. L 368 van 31. 12. 1985, blz. 3.

(5) PB nr. L 41 van 16. 2. 1979, blz. 1.

(6) PB nr. L 5 van 8. 1. 1986, blz. 5.

(7) PB nr. L 246 van 15. 9. 1984, blz. 12.