Home

Verordening (EEG) nr. 986/86 van de Commissie van 4 april 1986 tot vaststelling van de referentieprijzen voor aubergines voor het verkoopseizoen 1986

Verordening (EEG) nr. 986/86 van de Commissie van 4 april 1986 tot vaststelling van de referentieprijzen voor aubergines voor het verkoopseizoen 1986

Verordening (EEG) nr. 986/86 van de Commissie van 4 april 1986 tot vaststelling van de referentieprijzen voor aubergines voor het verkoopseizoen 1986

Publicatieblad Nr. L 090 van 05/04/1986 blz. 0027 - 0028


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 986/86 VAN DE COMMISSIE

van 4 april 1986

tot vaststelling van de referentieprijzen voor aubergines voor het verkoopseizoen 1986

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85 (2), en met name op artikel 27, lid 1,

Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks, vóór het begin van het verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die voor de gehele Gemeenschap gelden;

Overwegende dat, in verband met de betekenis van de produktie van aubergines in de Gemeenschap, voor dit produkt een referentieprijs dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen geoogste aubergines worden afgezet over een periode die zich uitstrekt van januari tot en met december; dat de kleine hoeveelheden die van 1 januari tot en met 31 maart alsmede tijdens de maanden november en december worden geoogst, de vaststelling van referentieprijzen voor deze perioden niet rechtvaardigen; dat bijgevolg slechts voor de periode van 1 april tot en met 31 oktober referentieprijzen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, sub b), van Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het voorafgaande verkoopseizoen die op de communautaire produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de verbruikscentra van de Gemeenschap,

- met de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit, verminderd met de stijging van de produktiviteit;

- met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het betrokken verkoopseizoen;

dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn dan het rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen van elke Lid-Staat, verhoogd met de vervoerkosten voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling van de produktiekosten, verminderd met de stijging van de produktiviteit; dat de referentieprijs voorts niet lager mag zijn dan de voor het voorafgaande verkoopseizoen geldende referentieprijs;

Overwegende dat, om rekening te houden met de seizoenverschillen in de prijzen, het verkoopseizoen in verscheidene perioden dient te worden verdeeld en voor elke periode een referentieprijs dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren voorafgaande aan de datum van vaststelling van de referentieprijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen voldoen; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op de betrokken markt geconstateerde normale schommelingen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gelaten;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 140, lid 2, en artikel 272, lid 3, van de Toetredingsakte, tijdens de eerste fase voor Spanje, respectievelijk de eerste etappe voor Portugal, voor de berekening van de referentieprijzen geen rekening wordt gehouden met de prijzen van Spaanse, respectievelijke Portugese produkten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1986 worden de referentieprijzen voor aubergines van post 07.01 T II van het gemeenschappelijk douanetarief, uitgedrukt in Ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking, als volgt vastgesteld:

- april: 87,31

- mei: 82,00

- juni: 77,78

- juli: 69,85

- augustus: 46,72

- september: 50,09

- oktober: 53,60.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 april 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 8.