Home

Verordening (EEG) nr. 995/86 van de Commissie van 4 april 1986 houdende schorsing van de voorfixatie van de invoerheffing voor rijst

Verordening (EEG) nr. 995/86 van de Commissie van 4 april 1986 houdende schorsing van de voorfixatie van de invoerheffing voor rijst

Verordening (EEG) nr. 995/86 van de Commissie van 4 april 1986 houdende schorsing van de voorfixatie van de invoerheffing voor rijst

Publicatieblad Nr. L 090 van 05/04/1986 blz. 0042 - 0042


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 995/86 VAN DE COMMISSIE

van 4 april 1986

houdende schorsing van de voorfixatie van de invoerheffing voor rijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 7, tweede alinea,

Overwegende dat artikel 13, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 voorziet in de mogelijkheid om de toepassing van de bepalingen inzake de voorfixatie van de heffingen te schorsen, wanneer het onderzoek van de marktsituatie aanleiding geeft tot het constateren van het bestaan van moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van die bepalingen of wanneer het gevaar bestaat dat dergelijke moeilijkheden zich kunnen voordoen;

Overwegende dat de huidige regeling wegens de monetaire toestand en de onzekerheid op de wisselmarkten tot speculatieve transacties kan leiden; dat derhalve de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor rijst moet worden geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De vaststelling vooraf van de heffing bij invoer wordt voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde produkten van 5 tot en met 8 april 1986 geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 april 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 april 1986.

Voor de Commissie

Lorenzo NATALI

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1.

(2) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 8.