Home

Verordening (EEG) nr. 1009/86 van de Raad van 25 maart 1986 tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

Verordening (EEG) nr. 1009/86 van de Raad van 25 maart 1986 tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

Verordening (EEG) nr. 1009/86 van de Raad van 25 maart 1986 tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

Publicatieblad Nr. L 094 van 09/04/1986 blz. 0006 - 0008


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1009/86 VAN DE RAAD

van 25 maart 1986

tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1006/86 (2), inzonderheid op artikel 11, lid 4, en artikel 11 bis, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1007/86 (4), inzonderheid op artikel 9, lid 2, en artikel 9 bis, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat wegens de bijzondere situatie op de zetmeelmarkt, en met name gezien de noodzaak om concurrerende prijzen te handhaven ten opzichte van in derde landen vervaardigd zetmeel dat wordt ingevoerd in de vorm van goederen waarvoor de invoerregeling niet voldoende bescherming aan de communautaire produkten biedt, in de Verordeningen (EEG) nr. 2727/75 en (EEG) nr. 1418/76 is bepaald dat een restitutie bij de produktie wordt verleend om de zetmeelverwerkende industrie de beschikking te geven over zetmeel en bepaalde derivaten tegen een lagere prijs dan uit de toepassing van de regels van de gemeenschappelijke marktordeningen voor de betrokken produkten zou voortvloeien;

Overwegende dat in de vorengenoemde verordeningen is bepaald dat een lijst moet worden opgesteld van goederen voor de vervaardiging waarvan het gebruik van zetmeel het recht op de restitutie doet ontstaan; dat die lijst aan de hand van bepaalde criteria moet kunnen worden gewijzigd;

Overwegende dat met het oog op een meer doeltreffende controle bepaald dient te worden dat degenen die door de restitutie worden begunstigd vooraf moeten worden erkend door de Lid-Staat waar bovengenoemde goederen worden vervaardigd;

Overwegende dat, om de overgang naar de nieuwe regeling van restituties goed te laten verlopen, voor de overgangsperiode van de verkoopseizoenen 1986/1987 tot en met 1988/1989, de in Verordening (EEG) nr. 2742/75 (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3794/85 (6), bepaalde restitutiebedragen dienen te worden gewijzigd;

Overwegende dat bij de vaststelling van de produktierestituties voor zetmeel rekening dient te worden gehouden met de uiteenlopende prijzen op de wereldmarkt en op de markt van de Gemeenschap voor de graanprodukten die meestal voor de vervaardiging van zetmeel worden gebruikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

TITEL I

Regeling voor zetmeel gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde goederen

Artikel 1

1. Er wordt een restitutie verleend aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zetmeel uit tarwe, maïs, rijst, breukrijst of aardappelen dan wel bepaalde derivaten gebruikt voor de vervaardiging van de op de lijst in de bijlage vermelde goederen.

2. De in lid 1 bedoelde lijst kan worden gewijzigd met inachtneming van het niveau van de concurrentie met de derde landen en van het niveau van de bescherming tegen die concurrentie door de mechanismen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het gemeenschappelijk douanetarief of anderszins.

Ook andere factoren worden in aanmerking genomen, met name:

- de ontwikkeling van de techniek bij de vervaardiging en het gebruik van zetmeel;

- de relatieve hoeveelheid zetmeel in het eindprodukt, en/of de relatieve waarde van zetmeel in het eindprodukt, en/of het belang van het produkt voor de afzet van zetmeel, in het licht van de concurrentie met andere produkten.

3. a) De eventuele toekenning van een restitutie bij de produktie voor een bepaald produkt mag niet leiden tot distorsies van de concurrentie met andere produkten die niet voor deze restitutie in aanmerking komen.

b) Indien tengevolge van een restitutie bij de produktie een distorsie wordt geconstateerd, besluit de Commissie volgens de procedure omschreven in artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 en artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1418/76:

- hetzij deze restitutie af te schaffen;

- hetzij deze te wijzigen in de mate die nodig is om de concurrentiedistorsie op te heffen.

Artikel 2

1. De restitutie wordt toegekend door de Lid-Staat waar de goederen van de in artikel 1 bedoelde lijst worden vervaardigd.

2. De begunstigden worden vooraf erkend, waarbij zij de verbintenis aangaan de bevoegde autoriteiten in staat te stellen alle in verband met de toekenning van de restitutie noodzakelijke controles uit te voeren.

Artikel 3

De restitutie wordt vastgesteld met inachtneming van:

- de doelstelling zetmeel voor de begunstigden beschikbaar te stellen tegen soortgelijke voorwaarden als de concurrerende industrieën op de wereldmarkt genieten;

- het verschil in prijs van maïs en zachte tarwe op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt;

- de afzet- en gebruiksmogelijkheden van zetmeel.

TITEL II

Overgangsperiode

Artikel 4

Voor de verkoopseizoenen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989 wordt Verordening (EEG) nr. 2742/75 als volgt gewijzigd:

1.2.3.4 // // // // // // 1986/1987 // 1987/1988 // 1988/1989 // // // // // 1. het bedrag in artikel 1, lid 1, wordt vervangen door // 15 // 10 // 5 // 2. het bedrag in artikel 1, lid 2, wordt vervangen door // 20 // 14 // 7 // 3. het bedrag in artikel 1, lid 3, wordt vervangen door // 18 // 12 // 6 // 4. het bedrag in artikel 2 wordt vervangen door // 24 // 16 // 8 // 5. het bedrag in artikel 4, lid 1, wordt vervangen door // 18 // 12 // 6 // 6. het bedrag in artikel 4, lid 2, wordt vervangen door // 15 // 10 // 5 // 7. het bedrag in artikel 4, lid 3, wordt vervangen door // 18 // 12 // 6 // // // //

Artikel 5

1. De in artikel 3 bedoelde restitutie is:

- voor het verkoopseizoen 1986/1987 gelijk aan 50 % van het verschil tussen de overeenkomstig artikel 3 berekende restitutie en de in artikel 4 vastgestelde restitutie;

- voor de verkoopseizoenen 1987/1988 en 1988/1989, gelijk aan 100 % van dat verschil.

2. In het geval echter dat de berekening bedoeld in lid 1 leidt tot een lager bedrag dan het bedrag bedoeld in artikel 4, is het laatstgenoemde bedrag van toepassing.

TITEL III

Algemene en slotbepalingen

Artikel 6

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 en artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1418/76, met name:

- de betaling van de restitutie;

- de controle op het gebruik;

- de mogelijkheid van vaststelling vooraf van de restitutie en het stellen van een waarborg.

Artikel 7

Vóór 1 april 1989 legt de Commissie aan de Raad een verslag voor over de stand van de toepassing van deze verordening en van Verordening (EEG) nr. 1008/86 (1) in de verschillende Lid-Staten.

Artikel 8

Verordening (EEG) nr. 2742/75 wordt met ingang van de eerste dag van het verkoopseizoen voor graan 1989/1990 ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 maart 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. BRAKS

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1.

(4) Zie bladzijde 3 van dit Publikatieblad.

(5) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 57.

(6) PB nr. L 367 van 31. 12. 1985, blz. 20.

(1) Zie bladzijde 5 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE

Produkten waarvoor gebruik gemaakt is van graanzetmeel of aardappelzetmeel en/of derivaten die voorkomen in de volgende nummers en hoofdstukken van het gemeenschappelijk douanetarief

1.2 // // // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // Omschrijving // // // ex 13.03 C III // Carragenan // ex 15.11 B // Glycerine, andere dan ruwe // Hoofdstuk 29 // Organische chemische produkten // (met uitzondering van 29.04 C II en 29.04 C III) // // Hoofdstuk 30 // Farmaceutische produkten // 34.02 // Organische tensio-actieve produkten; wasmiddelen en tensio-actieve bereidingen, ook indien zeep bevattende // Hoofdstuk 35 // Eiwitstoffen; lijm; enzymen // (met uitzondering van 35.01 en 35.05) // // Hoofdstuk 38 // Diverse produkten van de chemische industrie // (met uitzondering van 38.12 A en 38.19 T) // // Hoofdstuk 39 // Kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van cellulose; kunstharsen en werken daarvan // 48.01 48.03 48.04 48.05 48.07 48.08 // Papier en karton, op rollen of in bladen // 48.11 // Behangselpapier; lincrusta en vitrofanies // Hoofdstuk 55 // Katoen // //