Home

Verordening (EEG) nr. 1352/86 van de Raad van 6 mei 1986 tot vaststelling van bepaalde in de sector groenten en fruit toe te passen prijzen en andere bedragen voor het verkoopseizoen 1986/1987

Verordening (EEG) nr. 1352/86 van de Raad van 6 mei 1986 tot vaststelling van bepaalde in de sector groenten en fruit toe te passen prijzen en andere bedragen voor het verkoopseizoen 1986/1987

Verordening (EEG) nr. 1352/86 van de Raad van 6 mei 1986 tot vaststelling van bepaalde in de sector groenten en fruit toe te passen prijzen en andere bedragen voor het verkoopseizoen 1986/1987

Publicatieblad Nr. L 119 van 08/05/1986 blz. 0047 - 0052


VERORDENING (EEG) Nr. 1352/86 VAN DE RAAD van 6 mei 1986 tot vaststelling van bepaalde in de sector groenten en fruit toe te passen prijzen en andere bedragen voor het verkoopseizoen 1986/1987

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43, Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, inzonderheid op artikel 72, lid 1, Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 89, lid 1, Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1351/86 (2), inzonderheid op artikel 16, lid 1, Gelet op Verordening (EEG) nr. 2511/69 van de Raad van 9 december 1969 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de produktie en de afzet van citrusvruchten in de Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2004/83 (4), inzonderheid op artikel 7, lid 2, Gezien het voorstel van de Commissie (5), Gezien het advies van het Europese Parlement (6), Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comite (7), Overwegende dat volgens artikel 16, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor elk van de in bijlage II van genoemde verordening vermelde produkten en voor elk verkoopseizoen, een basisprijs en een aankoopprijs moeten worden vastgesteld; dat de verkoopseizoenen voor de betrokken produkten zich, overeenkomstig artikel 1, lid 3, van voornoemde verordening, over onderstaande periodes uitstrekken:- voor bloemkool, van 1 mei tot en met 30 april,- voor tomaten, van 1 januari tot en met 31 december,- voor perziken, van 1 mei tot en met 31 oktober,- voor citroenen, van 1 juni tot en met 31 mei, - voor peren, van 1 juni tot en met 31 mei,- voor tafeldruiven, van 1 mei tot en met 30 april,- voor appelen, van 1 juli tot en met 30 juni,- voor mandarijnen, van 1 oktober tot en met 15 mei,- voor sinaasappelen, van 1 oktober tot en met 15 juli,- voor aubergines, van 1 januari tot en met 31 december,- voor abrikozen, van 1 mei tot en met 31 augustus; Overwegende dat evenwel, overeenkomstig artikel 16, lid 1, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1035/72, tijdens de periodes met geringe handel aan het begin en aan het einde van het verkoopseizoen geen basisprijs en geen aankoopprijs dienen te worden vastgesteld; Overwegende dat bij de vaststelling van de basisprijzen en van de aankoopprijzen voor groenten en fruit rekening dient te worden gehouden met de doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en met het streven van de Gemeenschap om tot de harmonische ontwikkeling van de wereldhandel bij te dragen; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan de verbruikers te verzekeren; Overwegende dat de basisprijzen moeten worden vastgesteld op grond van de ontwikkeling van het gemiddelde van de prijzen die gedurende de drie voorafgaande jaren op de meest representatieve markten in de produktiegebieden van de Gemeenschap zijn genoteerd voor een produkt waarvan de handelskenmerken zoals variëteit of type, kwaliteitsklasse, sortering naar grootte en verpakking, zijn vastgesteld; dat de aankoopprijzen overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 moeten worden vastgesteld op grond van de basisprijzen; Overwegende dat, om de toepassing van artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 te vergemakkelijken, in bepaalde Lid-Staten waar de meest representatieve sinaasappelvariëteiten verschillen van de voor de berekening van de basisprijzen en de aankoopprijzen in acht genomen variëteiten, voor de toepassing van voornoemd artikel 19 ook deze representatieve variëteiten in aanmerking moeten worden genomen; Overwegende dat, wat Griekenland betreft, overeenkomstig artikel 74 van de desbetreffende Toetredingsakte, de aanpassing van de basisprijzen en de aankoopprijzen die in deze Lid-Staat van toepassing zijn, plaatsvindt in het in artikel 59, lid 2, onder a), lid 3, onder a), en lid 3, onder b), van die Akte omschreven ritme; Overwegende dat het Koninkrijk Spanje gedurende de eerste fase en de Portugese Republiek gedurende de eer ste etappe in de sector groenten en fruit, onder de voorwaarden die zijn neergelegd in de artikelen 133 tot en met 135, respectievelijk 262 tot en met 265 van de Toetredingsakte, de regeling mogen handhaven die onder de voordien geldende nationale regeling gold voor de ordening van hun interne landbouwmarkt; dat de in de onderhavige verordening vastgestelde prijzen en bedragen derhalve slechts gelden voor de Gemeenschap van de Tien; Overwegende dat het bedrag van de financiële compensatie voor sinaasappelen, mandarijnen en citroenen moet worden vastgesteld aan de hand van de in artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2511/69 bedoelde criteria, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1986/1987 worden de basis- en aankoopprijzen voor groenten en fruit, de tijdvakken waarin deze prijzen van toepassing zijn en de standaardkwaliteiten waarop zij betrekking hebben, vastge- steld in bijlage I.

Artikel 2

Het bedrag van de financiële compensatie voor sinaasappelen, mandarijnen en citroenen voor het verkoopseizoen 1986/1987 wordt vastgesteld in bijlage II.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat. Gedaan te Brussel, 6 mei 1986. Voor de Raad De Voorzitter P. H. van ZEIL

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) Zie blz. 46 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. L 318 van 18. 12. 1969, blz. 1.

(4) PB nr. L 198 van 21. 7. 1983, blz. 2.

(5) PB nr. C 85 van 14. 4. 1986, blz. 32.

(6) Advies uitgebracht op 17 april 1986 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(7)Advies uitgebracht op 14 maart 1986 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).