Home

Verordening (EEG) nr. 1419/86 van de Raad van 6 mei 1986 tot vaststelling van het aantal vaartuigen die de vlag van Spanje voeren en die op witte tonijn mogen vissen in de wateren welke onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Portugal vallen

Verordening (EEG) nr. 1419/86 van de Raad van 6 mei 1986 tot vaststelling van het aantal vaartuigen die de vlag van Spanje voeren en die op witte tonijn mogen vissen in de wateren welke onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Portugal vallen

Verordening (EEG) nr. 1419/86 van de Raad van 6 mei 1986 tot vaststelling van het aantal vaartuigen die de vlag van Spanje voeren en die op witte tonijn mogen vissen in de wateren welke onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Portugal vallen

Publicatieblad Nr. L 129 van 15/05/1986 blz. 0003 - 0004
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 4 Deel 2 blz. 0111
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 4 Deel 2 blz. 0111


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1419/86 VAN DE RAAD

van 6 mei 1986

tot vaststelling van het aantal vaartuigen die de vlag van Spanje voeren en die op witte tonijn mogen vissen in de wateren welke onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Portugal vallen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 352, lid 6,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad overeenkomstig artikel 352, lid 6, van de Toetredingsakte moet vaststellen hoeveel vaartuigen die de vlag van Spanje voeren en die zijn ingeschreven en/of geregistreerd in een haven die ligt op het grondgebied waarop het gemeenschappelijk visserijbeleid van toepassing is, bij wijze van voornaamste visserijactiviteit op witte tonijn mogen vissen in de wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Portugal vallen en die worden bestreken door de ICES en het Comité voor de visserij in het centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan (COPACE),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aantal vaartuigen die de vlag van Spanje voeren en die onder de in artikel 352 van de Toetredingsakte omschreven voorwaarden op witte tonijn mogen vissen in de wateren welke onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Portugal vallen, wordt vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing van 1 mei 1986 tot en met 31 december 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 mei 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. H. van ZEIL

BIJLAGE

SPANJE - PORTUGAL

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Soort // Gebied // Toegestaan vistuig // Tijdvak waarin mag worden gevist // Totaal aantal vaartuigen dat mag vissen (basislijst) // Aantal vaartuigen dat tegelijkertijd mag vissen (periodieke lijst) // // // // // // // Witte tonijn (Thunnus alalunga) // ICES IX + COPACE (continentale kust) // Sleephengel // van 1 mei tot en met 31 juli // - // 70 (1) // // // // // //

(1) Totaal aantal standaardvaartuigen; onder standaardvaartuig wordt verstaan een vaartuig met een bruto tonnenmaat van 150 brt. De omrekeningsgetallen voor vaartuigen van een andere tonnenmaat worden hieronder aangegeven.

1.2 // tonnenmaat (brt) // omrekeningsgetal // - minder dan 20: // 0,10 // - gelijk aan of meer dan 20, doch minder dan 40: // 0,20 // - gelijk aan of meer dan 40, doch minder dan 80: // 0,40 // - gelijk aan of meer dan 80, doch minder dan 100: // 0,60 // - gelijk aan of meer dan 100, doch minder dan 125: // 0,80 // - gelijk aan of meer dan 125, doch minder dan 150: // 0,90 // - gelijk aan of meer dan 150, doch minder dan 200: // 1,00 // - gelijk aan of meer dan 200, doch minder dan 300: // 1,50 // - gelijk aan of meer dan 300: // 2,00