Home

Verordening (EEG) nr. 1790/86 van de Commissie van 10 juni 1986 tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 2042/75 ten aanzien van de geldigheidsduur van de uitvoervergunningen voor mengvoeders op basis van granen

Verordening (EEG) nr. 1790/86 van de Commissie van 10 juni 1986 tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 2042/75 ten aanzien van de geldigheidsduur van de uitvoervergunningen voor mengvoeders op basis van granen

Verordening (EEG) nr. 1790/86 van de Commissie van 10 juni 1986 tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 2042/75 ten aanzien van de geldigheidsduur van de uitvoervergunningen voor mengvoeders op basis van granen

Publicatieblad Nr. L 156 van 11/06/1986 blz. 0015 - 0015


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1790/86 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 1986

tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 2042/75 ten aanzien van de geldigheidsduur van de uitvoervergunningen voor mengvoeders op basis van granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1355/86 (2), en met name op artikel 12, lid 2,

Overwegende dat de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten voor mengvoeders op basis van granen, zoals voor andere in artikel 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde produkten, krachtens bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2042/75 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3536/84 (4), loopt tot aan het einde van de vierde maand die volgt op die van de afgifte van het certificaat;

Overwegende dat in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2743/75 van de Raad (5), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2560/77 (6) is bepaald dat wanneer de uitvoerrestitutie vooraf wordt vastgesteld, dit bedrag moet worden aangepast op grond van de op het tijdstip van uitvoer geldende drempelprijs voor maïs; dat zulks evenwel tot gevolg zou kunnen hebben dat de uitvoer van mengvoeders op basis van andere granen dan maïs die na 30 juni 1986 worden uitgevoerd, worden bevoordeeld en dat de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten voor mengvoeders op basis van granen derhalve moet worden beperkt tot einde juni 1986;

Overwegende dat het door deze maatregel mogelijk zal worden de bij Verordening (EEG) nr. 1488/86 van de Commissie (7) geschorste vaststelling vooraf van de uitvoerrestitutie te hervatten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2042/75 wordt 30 juni 1986 vastgesteld als de laatste dag van de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten die zijn afgegeven tot en met 30 juni 1986 voor produkten van post 23.07 B I van het gemeenschappelijk douanetarief.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 1488/86 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is niet van toepassing voor certificaten die zijn afgegeven vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 118 van 7. 5. 1986, blz. 1.

(3) PB nr. L 213 van 11. 8. 1975, blz. 5.

(4) PB nr. L 330 van 18. 12. 1984, blz. 12.

(5) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 60.

(6) PB nr. L 303 van 28. 11. 1977, blz. 1.

(7) PB nr. L 130 van 16. 5. 1986, blz. 33.