Home

Verordening (EEG) nr. 1984/86 van de Raad van 24 juni 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1578/72 houdende algemene voorschriften voor de vaststelling van de referentieprijzen en voor de bepaling van de aanbiedingsprijzen franco grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

Verordening (EEG) nr. 1984/86 van de Raad van 24 juni 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1578/72 houdende algemene voorschriften voor de vaststelling van de referentieprijzen en voor de bepaling van de aanbiedingsprijzen franco grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

Verordening (EEG) nr. 1984/86 van de Raad van 24 juni 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1578/72 houdende algemene voorschriften voor de vaststelling van de referentieprijzen en voor de bepaling van de aanbiedingsprijzen franco grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

Publicatieblad Nr. L 171 van 28/06/1986 blz. 0003 - 0003
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 21 blz. 0116
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 21 blz. 0116


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1984/86 VAN DE RAAD

van 24 juni 1986

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1578/72 houdende algemene voorschriften voor de vaststelling van de referentieprijzen en voor de bepaling van de aanbiedingsprijzen franco grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1355/86 (2), inzonderheid op artikel 6, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2358/71 bij artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1355/86 is gewijzigd en thans bepaalt dat ook een referentieprijs moet worden vastgesteld voor sorghohybriden; dat het bijgevolg dienstig is Verordening (EEG) nr. 1578/72 (3) te wijzigen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In de titel en in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1578/72 worden voor de woorden »voor zaaidoeleinden" ingevoegd de woorden »en sorghohybriden".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 24 juni 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. BRAKS

(1) PB nr. L 246 van 5. 11. 1971, blz. 1.

(2) PB nr. L 118 van 7. 5. 1986, blz. 1.

(3) PB nr. L 168 van 26. 7. 1972, blz. 1.