Home

Verordening (EEG) nr. 2168/86 van de Commissie van 10 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 655/86 tot vaststelling, voor het visseizoen 1986, van de jaarlijkse invoercontingenten voor de produkten waarvoor de bepalingen voor de toepassing van kwantitatieve beperkingen door Spanje en Portugal in de sector visserijprodukten gelden

Verordening (EEG) nr. 2168/86 van de Commissie van 10 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 655/86 tot vaststelling, voor het visseizoen 1986, van de jaarlijkse invoercontingenten voor de produkten waarvoor de bepalingen voor de toepassing van kwantitatieve beperkingen door Spanje en Portugal in de sector visserijprodukten gelden

Verordening (EEG) nr. 2168/86 van de Commissie van 10 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 655/86 tot vaststelling, voor het visseizoen 1986, van de jaarlijkse invoercontingenten voor de produkten waarvoor de bepalingen voor de toepassing van kwantitatieve beperkingen door Spanje en Portugal in de sector visserijprodukten gelden

Publicatieblad Nr. L 189 van 11/07/1986 blz. 0011 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2168/86 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 1986

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 655/86 tot vaststelling, voor het visseizoen 1986, van de jaarlijkse invoercontingenten voor de produkten waarvoor de bepalingen voor de toepassing van kwantitatieve beperkingen door Spanje en Portugal in de sector visserijprodukten gelden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 360/86 van de Raad van 17 februari 1986 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van kwantitatieve beperkingen door Spanje en Portugal in de sector visserijprodukten (1), en met name op artikel 2,

Overwegende dat in artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 360/86 in de mogelijkheid is voorzien in de loop van het jaar het volume van de contingenten alsmede hun driemaandelijkse gedeelten, zoals vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 655/86 van de Commissie (2), te wijzigen;

Overwegende dat Spanje een verzoek heeft ingediend ten einde het niveau van het contingent van kabeljauw, niet gedroogd, gezouten of gepekeld, zoals vastgesteld voor het visseizoen 1986, met 2 000 ton te verhogen; dat daarom de hoogte van het contingent en de daaraan verbonden driemaandelijkse gedeelten dienen te worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In de tabel van deel A van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 655/86, worden de cijfers met betrekking tot kabeljauw, niet gedroogd, gezouten of gepekeld, van post 03.02 A I ex b) van het gemeenschappelijk douanetarief, als volgt gelezen:

1.2,5 // // // »jaarlijks invoer- contingent // driemaandelijkse gedeelten // // // 1.2.3.4.5 // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // // 10 150 // 1 000 // 3 120 // 2 710 // 3 320". // // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 1986.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 43 van 20. 2. 1986, blz. 8.

(2) PB nr. L 66 van 8. 3. 1986, blz. 9.