Home

Verordening (EEG) nr. 2468/86 van de Commissie van 31 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2329/85 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen

Verordening (EEG) nr. 2468/86 van de Commissie van 31 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2329/85 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen

Verordening (EEG) nr. 2468/86 van de Commissie van 31 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2329/85 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen

Publicatieblad Nr. L 211 van 01/08/1986 blz. 0018 - 0018


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2468/86 VAN DE COMMISSIE

van 31 juli 1986

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2329/85 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1491/85 van de Raad van 23 mei 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor sojabonen (1), en met name op artikel 2, lid 8,

Overwegende dat in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2329/85 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 602/86 (3), de controlemaatregelen inzake het recht op de steun zijn vastgesteld; dat, om de bevoegde instantie in staat te stellen die maatregelen toe te passen, de eerste koper een kopie van de met de producenten gesloten contracten alsmede van de leveringsaangiften dient te bewaren;

Overwegende dat artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2329/85 voorziet in de voorlopige erkenning van een eerste koper en dat die erkenning definitief wordt zodra de betrokken Lid-Staat heeft geconstateerd dat de voorwaarden voor erkenning zijn vervuld; dat die procedure bij wijze van proef is toegepast in het verkoopseizoen 1985/1986; dat zij, gezien de resultaten, doeltreffend blijkt te zijn en bijgevolg moet worden gehandhaafd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2329/85 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 4, tweede alinea, laatste gedachtenstreepje, wordt gelezen:

»- alle stukken betreffende de uitgevoerde transacties, met inbegrip van de financiële boekhouding alsmede een voor conform verklaarde kopie van de contracten en van de leveringsaangiften, ter beschikking te houden van de door de Lid-Staat aangewezen instantie.".

2. In artikel 5, lid 3, komt de eerste alinea, na schrapping van het zinsdeel »In het verkoopseizoen 1985/1986" als volgt te luiden: »De bevoegde instantie kan de eerste koper een voorlopige erkenning verlenen zodra hij een aanvraag indient.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 151 van 10. 6. 1985, blz. 15.

(2) PB nr. L 218 van 15. 8. 1985, blz. 16.

(3) PB nr. L 58 van 1. 3. 1986, blz. 24.