Home

Verordening (EEG) nr. 2474/86 van de Raad van 24 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 846/86 betreffende de regels inzake de oorsprong die van toepassing zijn in het goederenverkeer tussen Spanje en Portugal gedurende de periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing zijn

Verordening (EEG) nr. 2474/86 van de Raad van 24 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 846/86 betreffende de regels inzake de oorsprong die van toepassing zijn in het goederenverkeer tussen Spanje en Portugal gedurende de periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing zijn

Verordening (EEG) nr. 2474/86 van de Raad van 24 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 846/86 betreffende de regels inzake de oorsprong die van toepassing zijn in het goederenverkeer tussen Spanje en Portugal gedurende de periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing zijn

Publicatieblad Nr. L 212 van 02/08/1986 blz. 0007


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2474/86 VAN DE RAAD

van 24 juli 1986

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 846/86 betreffende de regels inzake de oorsprong die van toepassing zijn in het goederenverkeer tussen Spanje en Portugal gedurende de periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 1 van het daaraan gehechte Protocol nr. 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de facultatieve percentageregels van artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 846/86 (1) gewijzigd dienen te worden om rekening te houden met de economische omstandigheden waaronder, gedurende de periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing zijn, tussen Spanje en Portugal het verkeer plaatsvindt van de in de bijlage II bij genoemde verordening opgesomde produkten die in Spanje of in Portugal het karakter van produkt van oorsprong hebben verkregen door bewerking, verwerking of montage, en waarin produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 en eventueel produkten die niet van oorsprong zijn, zijn verwerkt;

Overwegende dat het om dezelfde reden nodig is deze percentageregels ook op de produkten van de posten 74.03 en 76.02 van het gemeenschappelijk douanetarief toe te passen;

Overwegende dat het voorts, om de produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 te kunnen identificeren, nodig is artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 846/86 te wijzigen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 846/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:

»2. Voor de toepassing van artikel 1, punt 1, onder b), en punt 2, onder b), kunnen de volgende regels worden toegepast:

a) het karakter van produkt van oorsprong wordt toegekend aan de in bijlage II, lijst I, opgenomen door bewerking, verwerking of montage verkregen produkten, waarbij de waarde van de be- of verwerkte produkten die niet van oorsprong zijn, niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt bedraagt;

b) het karakter van produkt van oorsprong wordt toegekend aan de in bijlage II, lijst II, opgenomen door bewerking, verwerking of montage verkregen produkten, waarbij de waarde van de be- of verwerkte produkten die niet van oorsprong zijn, niet meer dan 30 % van de waarde van het eindprodukt bedraagt;

c) het karakter van produkt van oorsprong wordt toegekend aan de produkten van de in bijlage II, lijst III, opgenomen tariefposten en hoofdstukken, verkregen door bewerking, verwerking of montage, waarbij de gezamenlijke waarde van de be- of verwerkte produkten die van oorsprong zijn uit de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, hierna »Gemeenschap van de Tien" te noemen, en van de produkten die niet van oorsprong zijn, niet meer bedraagt dan het percentage van de waarde van het eindprodukt dat ten opzichte van die produkten in voormelde lijst werd vastgesteld.

Bij be- of verwerking van produkten die niet van oorsprong zijn, mag de waarde ervan, binnen de in lijst III gestelde begrenzing, nooit meer bedragen dan 40 % van de waarde van het eindprodukt voor wat de produkten van lijst I en de produkten van de posten 74.03 en 76.02 betreft, en 30 % van de waarde van het eindprodukt voor wat de produkten van lijst II betreft.

Voor bepaalde produkten gelden echter een lager percentage en/of bijzondere voorwaarden, zoals in de lijsten I en II vermeld.

De in bijlage II vastgestelde regels vormen een aanvulling op en treden niet in de plaats van de in bijlage I vervatte regels.

De exporteur kan beslissen of hij van de in bijlage I vastgestelde regels gebruik maakt, dan wel van de regels die in bijlage II zijn vervat. De in bijlage II vastgestelde regels kunnen evenwel op een bepaald produkt uitsluitend worden toegepast als een alternatief op de in bijlage I vervatte regels, zonder met deze laatste te kunnen worden gecombineerd.

2 bis. De bepalingen van deze verordening zijn mutatis mutandis van toepassing voor het vaststellen van het karakter van oorsprong voor produkten van oorsprong uit de Gemeenschap van de Tien. Wanneer het karakter van oorsprong echter wordt verkregen bij toepassing van de in lid 2 vastgestelde regels, zijn alleen de percentages en voorwaarden die betrekking hebben op de be- of verwerkte produkten die niet van oorsprong zijn, van toepassing.";

2. artikel 7 wordt vervangen door:

»Artikel 7

1. Verordening (EEG) nr. 3351/83 is mutatis mutandis van toepassing voor het opstellen van de in artikel 5 bedoelde documenten voor intern communautair douanevervoer, alsmede voor het opstellen van het bewijs van het karakter van produkt van oorsprong voor de produkten uit de Gemeenschap van de Tien.

De leverancier moet in zijn verklaring duidelijk laten blijken dat de goederen van oorsprong zijn hetzij uit de Gemeenschap van de Tien, hetzij uit Spanje of Portugal.

2. Voor de toepassing van artikel 1, punt 1, onder b), laatste zin, en punt 2, onder b), laatste zin, kan het bewijs van het karakter van oorsprong van de Spaanse of van de Portugese produkten eveneens worden geleverd door de overlegging van een van de in artikel 5 bedoelde documenten voor intern communautair douanevervoer, opgesteld, al naar gelang van het geval, in Spanje of in Portugal.";

3. het volgende artikel wordt ingevoegd:

»Artikel 10 bis

Indien de toepassing van deze verordening en in het bijzonder de bepalingen betreffende de in bijlage II, lijst III, opgenomen produkten aanleiding geven tot het soort moeilijkheden dat in artikel 379 van de Akte van Toetreding is vermeld, kan de betrokken nieuwe Lid-Staat machtiging vragen om vrijwaringsmaatregelen te nemen overeenkomstig de bepalingen van dat artikel.";

4. aan bijlage II wordt de in de bijlage van deze verordening opgenomen lijst III toegevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. CLARK

(1) PB nr. L 83 van 27. 3. 1986, blz. 1.

BIJLAGE

»LIJST III

Tariefposten en hoofdstukken betreffende de eindprodukten waarop de percentageregel van artikel 3, lid 2, onder c), van toepassing is

1.2.3.4 // // // // // Nummer van de NIDR // Met ingang van 1 oktober 1986 toe te passen percentage // Met ingang van 1 januari 1988 toe te passen percentage // Met ingang van 1 januari 1989 toe te passen percentage // // // // // 74.03 // 65 // 70 // 70 // 76.02 // 65 // 70 // 70 // 84.01 t/m 84.05 // 70 // 70 // 70 // 84.06 // 65 // 70 // 70 // 84.07 t/m 84.09 // 70 // 70 // 70 // 84.10 t/m 84.12 // 65 // 70 // 70 // 84.13 t/m 84.14 // 70 // 70 // 70 // 84.15 // 65 // 70 // 70 // 84.16 // 70 // 70 // 70 // 84.17 t/m 84.20 // 65 // 70 // 70 // 84.21 t/m 84.23 // 70 // 70 // 70 // 84.24 // 65 // 70 // 70 // 84.25 t/m 84.39 // 70 // 70 // 70 // 84.40 // 65 // 70 // 70 // 84.41 // 60 // 65 // 70 // 84.42 t/m 84.44 // 70 // 70 // 70 // 84.45 // 65 // 70 // 70 // 84.46 t/m 84.50 // 70 // 70 // 70 // 84.51 // 65 // 70 // 70 // 84.52 // 65 // 70 // 70 // 84.53 t/m 84.60 // 70 // 70 // 70 // 84.61 t/m 84.63 // 65 // 70 // 70 // 84.64 t/m 84.65 // 70 // 70 // 70 // 85.01 t/m 85.02 // 65 // 70 // 70 // 85.03 t/m 85.04 // 70 // 70 // 70 // 85.05 // 65 // 70 // 70 // 85.06 t/m 85.09 // 70 // 70 // 70 // 85.10 t/m 85.13 // 65 // 70 // 70 // 85.14 // 70 // 70 // 70 // ex 85.15 Ontvangtoestellen voor zwart-wit televisie // 75 // 80 // 80 // ex 85.15 Ontvangtoestellen voor kleurentelevisie // 65 // 65 // 70 // ex 85.15 andere produkten // 70 // 70 // 70 // 85.16 t/m 85.17 // 65 // 70 // 70 // 85.18 // 70 // 70 // 70 // 85.19 t/m 85.22 // 65 // 70 // 70 // 85.23 t/m 85.28 // 70 // 70 // 70 // Hoofdstuk 86 // 70 // 70 // 70 // 87.01 // 60 // 70 // 70 // 87.02 t/m 87.07 // 65 // 70 // 70 // 87.08 // 75 // 80 // 80 // 87.09 t/m 87.10 // 65 // 70 // 70 // 87.11 // 75 // 80 // 80 // 87.12 // 70 // 70 // 70 // 87.13 // 75 // 80 // 80 // 87.14 // 65 // 70 // 70 // Hoofdstuk 88 // 75 // 80 // 80 // Hoofdstuk 89 t/m Hoofdstuk 90 // 70 // 70 // 70 // Hoofdstuk 91 // 75 // 80 // 80 // 92.01 t/m 92.10 // 75 // 80 // 80 // 92.11 // 70 // 70 // 70 // 92.12 t/m 92.13 // 75 // 80 // 80" // // // //

80

80" // // // //