Home

Verordening (EEG) nr. 2503/86 van de Commissie van 5 augustus 1986 houdende wijziging van de coëfficiënt betreffende de differentiële bedragen voor koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad

Verordening (EEG) nr. 2503/86 van de Commissie van 5 augustus 1986 houdende wijziging van de coëfficiënt betreffende de differentiële bedragen voor koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad

Verordening (EEG) nr. 2503/86 van de Commissie van 5 augustus 1986 houdende wijziging van de coëfficiënt betreffende de differentiële bedragen voor koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad

Publicatieblad Nr. L 219 van 06/08/1986 blz. 0009


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2503/86 VAN DE COMMISSIE

van 5 augustus 1986

houdende wijziging van de coëfficiënt betreffende de differentiële bedragen voor koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1454/86 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1569/72 van de Raad van 20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatregelen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1474/84 (4), en met name op artikel 2 bis, lid 2,

Overwegende dat met ingang van 4 augustus 1986 de spilkoersen van de verschillende valuta's die deel uitmaken van het Europees Monetair Stelsel zijn gewijzigd; dat de in artikel 2 bis, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1569/72 bedoelde coëfficiënt dienovereenkomstig moet worden gewijzigd; dat deze wijziging vanaf 6 augustus 1986 moet gelden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De waarde van de in artikel 2 bis, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1569/72 bedoelde coëfficiënt wordt vastgesteld op 1,097805.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 6 augustus 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB nr. L 133 van 21. 5. 1986, blz. 8.

(3) PB nr. L 167 van 25. 7. 1972, blz. 9.

(4) PB nr. L 143 van 30. 5. 1984, blz. 4.