Home

Verordening (EEG) nr. 2740/86 van de Commissie van 3 september 1986 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

Verordening (EEG) nr. 2740/86 van de Commissie van 3 september 1986 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

Verordening (EEG) nr. 2740/86 van de Commissie van 3 september 1986 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

Publicatieblad Nr. L 252 van 04/09/1986 blz. 0021


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2740/86 VAN DE COMMISSIE

van 3 september 1986

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 84, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2297/86 (2), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 606/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2000/86 (4), meermaals werd aangepast om het abnormaal hoge aantal aanvragen om ARH-certificaten te beperken; dat de vastgestelde maatregelen ontoereikend blijken en derhalve moeten worden aangevuld om te voorkomen dat sommige handelaren van de regeling misbruik maken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 606/86 wordt gelezen:

»1. De hoeveelheid waarvoor een ARH-certificaat wordt aangevraagd, mag per onderneming niet groter zijn dan de in artikel 2 vastgestelde maandelijkse hoeveelheid en niet kleiner dan:

- 100 ton, voor de produkten van post 04.01 van het gemeenschappelijk douanetarief, andere dan in een verpakking met een netto-inhoud van 3 liter of minder,

- 10 ton, voor de produkten van post 04.01 van het gemeenschappelijk douanetarief in een verpakking met een netto-inhoud van 3 liter of minder,

- 1 ton, voor de produkten van de posten 04.02, 04.03 en 04.04 van het gemeenschappelijk douanetarief.

Iedere onderneming mag slechts één ARH-certificaat per kaassoort indienen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 september 1986

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1986, blz. 106.

(2) PB nr. L 201 van 24. 7. 1986, blz. 3.

(3) PB nr. L 58 van 1. 3. 1986, blz. 28.

(4) PB nr. L 171 van 28. 6. 1986, blz. 36.