Home

Verordening (EEG) nr. 3112/86 van de Commissie van 10 oktober 1986 tot wijziging van de bijlagen van de Verordeningen (EEG) nr. 3785/85 en (EEG) nr. 182/86 van de Raad en van Verordening (EEG) nr. 1623/86 betreffende de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen

Verordening (EEG) nr. 3112/86 van de Commissie van 10 oktober 1986 tot wijziging van de bijlagen van de Verordeningen (EEG) nr. 3785/85 en (EEG) nr. 182/86 van de Raad en van Verordening (EEG) nr. 1623/86 betreffende de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen

Verordening (EEG) nr. 3112/86 van de Commissie van 10 oktober 1986 tot wijziging van de bijlagen van de Verordeningen (EEG) nr. 3785/85 en (EEG) nr. 182/86 van de Raad en van Verordening (EEG) nr. 1623/86 betreffende de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen

Publicatieblad Nr. L 290 van 14/10/1986 blz. 0030


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3112/86 VAN DE COMMISSIE

van 10 oktober 1986

tot wijziging van de bijlagen van de Verordeningen (EEG) nr. 3785/85 en (EEG) nr. 182/86 van de Raad en van Verordening (EEG) nr. 1623/86 betreffende de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3589/82 van de Raad van 23 december 1982 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3785/85 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3785/85 van de Raad van 20 december 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3589/82 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen, inzonderheid op artikel 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 182/86 van de Raad van 14 januari 1986 waarbij de invoer in Spanje en Portugal van textielprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen aan kwantitatieve maxima wordt onderworpen (3), inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat krachtens de artikelen 183 en 370 van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal de Gemeenschap aanvullende protocollen heeft gesloten inzake aanpassing van bepaalde in deze Akte bedoelde bilaterale akkoorden;

Overwegende dat de bijlagen van de Verordeningen (EEG) nr. 3785/85 en (EEG) nr. 182/86 derhalve dienen te worden gewijzigd;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1623/86 van de Commissie (4) voor het jaar 1986 gemeenschappelijke kwantitatieve maxima van toepassing op Brazilië, Mexico en Pakistan, zijn vastgesteld en dat de aldus bepaalde maxima dientengevolge dienen te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vastgestelde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Textielcomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3785/85 wordt als volgt gewijzigd:

a) de volgende landen worden aan bijlage I toegevoegd: Brazilië, Mexico, Pakistan;

b) de bijlage bij de onderhavige verordening wordt opgenomen in bijlage II.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 182/86 wordt als volgt gewijzigd:

a) de volgende landen worden in bijlage II doorgehaald: Brazilië, Mexico, Pakistan;

b) in bijlage III worden de kwantitatieve maxima die betrekking hebben op Brazilië, Mexico en Pakistan doorgehaald.

Artikel 3

Bijlage A van Verordening (EEG) nr. 1623/86 wordt gewijzigd volgens de bijlage van de huidige verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de tweede dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 1986.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 374 van 31. 12. 1982, blz. 106.

(2) PB nr. L 366 van 31. 12. 1985, blz. 1.

(3) PB nr. L 26 van 31. 1. 1986, blz. 1.

(4) PB nr. L 147 van 31. 5. 1986, blz. 1.

BIJLAGE

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN VOOR 1986

GROEP I A

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- gorie // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1986) // Omschrijving // Derde landen // Lid- Staten // Eenheid // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari tot en met 31 december 1986 // // // // // // // // // 1 // 55.05 // 55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87 // Garens van katoen, niet gereed voor de verkoop in het klein // Brazilië Mexico Pakistan // E P EEG E P EEG E P EEG // ton ton ton // 400 3 500 31 627 88 18 5 391 88 23 7 470 // // // // // // // // // 2 // 55.09 // 55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 // Andere weefsels van katoen: Weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek); lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels // Brazilië Pakistan // E P EEG E P EEG // ton ton // 100 50 17 298 89 18 20 847 // // // // // // // // // 2 a) // // 55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 // a) waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt // Brazilië Pakistan // E P EEG E P EEG // ton ton // 30 15 3 163 11 2 2 466 // // // // // // // // // 3 // 56.07 A // 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49 // Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels: A. van synthetische vezels: andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsels (bad- en frotteerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsel // Brazilië // E P EEG // ton // 30 25 1 488 // // // // // // // //

GROEP I B

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- gorie // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1986) // Omschrijving // Derde landen // Lid- Staten // Eenheid // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari tot en met 31 december 1986 // // // // // // // // // // // // // // // // // 4 // 60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd) // 60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89 // Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk: Overhemden en sporthemden, T-shirts, hemdtruien (sous-pulls), tricotpakken, maillots de corps en dergelijke artikelen van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van katoen of van synthetische textielvezels, T-shirts en sous-pulls van kunstmatige textielvezels, andere kledingstukken voor baby's // Pakistan // E P EEG // 1 000 stuks // 70 14 9 322 // // // // // // // // // 5 // 60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff) // 60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 // Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk: A. Bovenkleding en kledingtoebehoren: Truien, jumpers, pullovers, slipovers, twinsets, vesten en jasjes, met uitzondering van jasjes, bedoeld bij post 60.05 A II b) 4 hh), van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels // Pakistan // E P EEG // 1 000 stuks // 52 10 2 529 // // // // // // // // // 6 // 61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc) // 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72 // Herenbovenkleding en jongensbovenkleding: Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding: B. andere: Shorts en andere korte broeken, lange broeken, geweven, voor heren en jongens; lange broeken, geweven, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels, voor dames, meisjes en kinderen // Brazilië // E P EEG // 1 000 stuks // 65 40 2 189 // // // // // // // // // 8 // 61.03 A // 61.03-11, 15, 19 // Herenonderkleding en jongensonderkleding, kragen, boorden, fronten en manchetten daaronder begrepen: Overhemden en sporthemden, geweven, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels // Pakistan // E P EEG // 1 000 stuks // 70 14 3 164 // // // // // // // //

GROEP II A

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- gorie // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1986) // Omschrijving // Derde landen // Lid- Staten // Eenheid // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari tot en met 31 december 1986 // // // // // // // // // 9 // 55.08 62.02 B III a) 1 // 55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71 // Bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen: Tafel-, bedde- en huishoudlinnen; gordijnen, vitrages en andere artikelen, voor stoffering: B. andere: Bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen; huishoudlinnen van bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen // Brazilië Pakistan // E P EEG E P EEG // ton ton // 35 25 4 627 24 5 2 344 // // // // // // // // // 20 // 62.02 B I a) c) // 62.02-12, 13, 19 // Tafel-, bedde- en huishoudlinnen; gordijnen, vitrages en andere artikelen, voor stoffering: B. andere: Beddelinnen, geweven // Brazilië // E P EEG // ton // 50 25 2 894 // // // // // // // // // 39 // 62.02 B II a) c) III a) 2 c) // 62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77 // Tafel-, bedde- en huishoudlinnen; gordijnen, vitrages en andere artikelen, voor stoffering: B. andere: Tafellinnen, huishoudlinnen, ander dan van katoenen bad- of frotteerstof // Brazilië // E P EEG // ton // 20 25 2 057 // // // // // // // //

GROEP II B

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- gorie // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1986) // Omschrijving // Derde landen // Lid- Staten // Eenheid // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari tot en met 31 december 1986 // // // // // // // // // // // // // // // // // 13 // 60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc) // 60.04-48, 56, 75, 85 // Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk: Slips en onderbroeken voor heren en jongens, slips en broeken voor dames, meisjes en kinderen (andere dan die voor baby's), slips en onderbroeken van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van katoen of van synthetische textielvezels // Brazilië // E P EEG // 1 000 stuks // 300 50 5 488 // // // // // // // // // 24 // 60.04 B IV b) 1 bb) 2 aa) bb) d) 1 bb) 2 aa) bb) // 60.04-47, 73 60.04-51, 53, 81, 83 // Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk: Pyjama's van brei- of haakwerk, van katoen of van synthetische textielvezels, voor heren en jongens Pyjama's en nachthemden voor dames, meisjes en kinderen (andere dan die voor baby's), van brei- of haakwerk, van katoen of van synthetische textielvezels // Brazilië // E P EEG // 1 000 stuks // 80 40 1 887 // // // // // // // // // // // // // // // // // Cate- gorie // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1986) // Omschrijving // Derde landen // Lid- Staten // Eenheid // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari tot en met 31 december 1986 // // // // // // // // // // 31 // 61.09 D // 61.09-50 // Korsetten, jarretellegordels, corselets (gaines), bustehouders, bretels, jarretelles, kousebanden, sokophouders en dergelijke artikelen, van weefsel (brei- of haakwerk daaronder begrepen), ook indien elastisch: Bustehouders, geweven of van brei- of haakwerk // Brazilië // E P EEG // 1 000 stuks // 123 40 2 649 // // // // // // // //

GROEP III A

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- gorie // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1986) // Omschrijving // Derde landen // Lid- Staten // Eenheid // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari tot en met 31 december 1986 // // // // // // // // // 46 // ex 53.05 // 53.05-10, 22, 29, 31, 38, 39 // Wol en fijn of grof haar, gekaard of gekamd: Wol en fijn haar, gekaard of gekamd // Brazilië // E P EEG // ton // 138 35 11 829 // // // // // // // //