Home

Verordening (EEG) nr. 3559/86 van de Commissie van 20 november 1986 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ongebleekt of gebleekt, van de categorie van produkten nr. ex 3 (codenummer 40.0033), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3600/85 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 3559/86 van de Commissie van 20 november 1986 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ongebleekt of gebleekt, van de categorie van produkten nr. ex 3 (codenummer 40.0033), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3600/85 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 3559/86 van de Commissie van 20 november 1986 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ongebleekt of gebleekt, van de categorie van produkten nr. ex 3 (codenummer 40.0033), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3600/85 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 327 van 22/11/1986 blz. 0020


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3559/86 VAN DE COMMISSIE

van 20 november 1986

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ongebleekt of gebleekt, van de categorie van produkten nr. ex 3 (codenummer 40.0033), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3600/85 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3600/85 van de Raad van 17 december 1985 betreffende de toepassing van algemene tariefpreferenties voor 1986 op textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), met name op artikel 4,

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van genoemde verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke ccategorie produkten welke het onderwerp vormen van individuele niet over de Lid-Staten verdeelde plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom (7) van haar bijlagen I of II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 3 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ongebleekt of gebleekt, het plafond 5,1 ton bedraagt; dat op 12 november 1986 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van Pakistan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 25 november 1986 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3600/85, wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hiernavermelde produkten van oorsprong uit Pakistan:

1.2.3.4.5 // // // // // // Code- nummer // Categorie // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // NIMEXE-code // Omschrijving // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 40.0033 // ex 3 // ex 56.07 A // // Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels: // // // // // A. Weefesels van synthetische stapelvezels: // // // // // andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsels (bad- en frotteerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsel: // // // // 56.07-04, 10, 20, 30, 39, 45 // - ongebleekt of gebleekt // // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 november 1986.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 352 van 30. 12. 1985, blz. 107.