Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3565/86 VAN DE COMMISSIE, van 21 november 1986, betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

VERORDENING (EEG) Nr. 3565/86 VAN DE COMMISSIE, van 21 november 1986, betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

VERORDENING (EEG) Nr. 3565/86 VAN DE COMMISSIE, van 21 november 1986, betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 327 van 22/11/1986 blz. 0034


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3565/86 VAN DE COMMISSIE

van 21 november 1986

betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2057/82 van de Raad van 29 juni 1982 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de activiteiten van vissersvaartuigen uit de Lid-Staten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3723/85 (2), inzonderheid op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3721/85 van de Raad van 20 december 1985 inzake de vaststelling van de voor 1986 geldende voorlopige totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen van visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3221/86 (4), quota vastlegt voor tong voor 1986;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van tong in de wateren van ICES-gebieden VII a, h, j en k, door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, de voor 1986 toegewezen quota hebben bereikt; dat het Verenigd Koninkrijk de visserij op deze bestanden verboden heeft met ingang van 15 november 1986; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van tong in de wateren van ICES-gebieden VII a, h, j en k, door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, worden de aan het Verenigd Koninkrijk voor 1986 toegewezen quota geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op tong in de wateren van ICES-gebieden VII a, h, j en k, door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, is verboden, alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van deze bestanden die door vermelde vaartuigen gevangen zijn in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 15 november 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 november 1986.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 220 van 29. 7. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 361 van 31. 12. 1985, blz. 42.

(3) PB nr. L 361 van 31. 12. 1985, blz. 5.

(4) PB nr. L 300 van 24. 10. 1986, blz. 2.