Home

Verordening (EEG) nr. 3592/86 van de Commissie van 26 november 1986 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 574/86 en wijziging van Verordening (EEG) nr. 598/86 ten aanzien van de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer op zachte tarwe voor broodbereiding

Verordening (EEG) nr. 3592/86 van de Commissie van 26 november 1986 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 574/86 en wijziging van Verordening (EEG) nr. 598/86 ten aanzien van de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer op zachte tarwe voor broodbereiding

Verordening (EEG) nr. 3592/86 van de Commissie van 26 november 1986 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 574/86 en wijziging van Verordening (EEG) nr. 598/86 ten aanzien van de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer op zachte tarwe voor broodbereiding

Publicatieblad Nr. L 334 van 27/11/1986 blz. 0019 - 0020


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3592/86 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 1986

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 574/86 en wijziging van Verordening (EEG) nr. 598/86 ten aanzien van de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer op zachte tarwe voor broodbereiding

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 84, lid 4, en artikel 85, lid 3,

Overwegende dat voor 1986 de streefhoeveelheid voor de invoer in Spanje van zachte tarwe voor broodbereiding van herkomst uit de Gemeenschap bij artikel 84 van de Toetredingsakte op 175 000 ton is gesteld; dat deze hoeveelheid in de afgelopen maanden is bereikt; dat de Spaanse produktie als gevolg van de weersomstandigheden een aanzienlijke daling heeft ondergaan, zodat niet aan de binnenlandse vraag in Spanje kan worden voldaan, waardoor de prijzen op de Spaanse markt weer sterk zijn gestegen; dat met het oog op de voorziening van deze markt tot overschrijding van de bovengenoemde streefhoeveelheid dient te worden besloten;

Overwegende dat de overschrijding van de voor 1986 vastgestelde streefhoeveelheid tot 200 000 ton beperkt moet blijven; dat het, om te waarborgen dat de betrokken maatregel effect kan sorteren, dienstig is, enerzijds, de afgifte van de ARH-certificaten voor de maand december 1986 te versnellen en, anderzijds, de geldigheidsduur van deze certificaten te verlengen; dat derhalve van Verordening (EEG) nr. 574/86 van de Commissie (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1162/86 (2), en van Verordening (EEG) nr. 598/86 van de Commissie (3) betreffende de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer op zachte tarwe voor broodbereiding moet worden afgeweken;

Overwegende dat er, met name in verband met de overschrijding van de streefhoeveelheid, aanleiding is om het in artikel 83 van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafond te herzien;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor 1986 mag de streefhoeveelheid voor zachte tarwe voor broodbereiding die in artikel 2, punt 1, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 598/86 wordt genoemd, met ten hoogste 200 000 ton worden overschreden.

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 6, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 574/86 mogen de aanvragen om ARH-certificaten voor de in artikel 1 bedoelde hoeveelheid alleen de eerste vijf dagen na de datum van bekendmaking van deze verordening worden ingediend. Indien evenwel de vijfde dag een feestdag, een zondag of een zaterdag is, mogen de aanvragen op de eerstvolgende werkdag worden ingediend.

2. In afwijking van artikel 6, lid 4, eerste alinea, eerste zin, van Verordening (EEG) nr. 574/86 worden de ARH-certificaten voor de in artikel 1 bedoelde hoeveelheid, nadat de aanvragen door de Commissie zijn goedgekeurd, hetgeen per telexbericht wordt medegedeeld, afgegeven op de vijftiende dag na de datum waarop deze verordening is bekendgemaakt. Indien die dag een feestdag, een zondag of een zaterdag is, worden de certificaten op de eerstvolgende werkdag afgegeven.

Artikel 3

1. Het bepaalde in artikel 2, punt 2, eerste zin, van Verordening (EEG) nr. 598/86 is niet van toepassing voor de in artikel 2 bedoelde certificaataanvragen.

2. In afwijking van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 598/86 zijn de in het kader van deze verordening afgegeven certificaten niet langer geldig dan tot en met 31 januari 1987.

Artikel 4

Artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 598/86 wordt als volgt gewijzigd:

»Artikel 4

Voor 1986 wordt het herziene indicatieve invoerplafond voor zachte tarwe voor broodbereiding op 375 000 ton gesteld.".

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 november 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 57 van 1. 3. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 106 van 23. 4. 1986, blz. 6.

(3) PB nr. L 58 van 1. 3. 1986, blz. 16.