Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3947/86 VAN DE COMMISSIE, van 22 december 1986, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3582/86 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Ierland

VERORDENING (EEG) Nr. 3947/86 VAN DE COMMISSIE, van 22 december 1986, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3582/86 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Ierland

VERORDENING (EEG) Nr. 3947/86 VAN DE COMMISSIE, van 22 december 1986, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3582/86 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Ierland

Publicatieblad Nr. L 365 van 24/12/1986 blz. 0038


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3947/86 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1986

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3582/86 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Ierland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2057/82 van de Raad van 29 juni 1982 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de activiteiten van vissersvaartuigen uit de Lid-Staten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3723/85 (2), inzonderheid op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3721/85 van de Raad van 20 december 1985 inzake de vaststelling van de voor 1986 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3221/86 (4), quota vastlegt voor haring voor 1986;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, zij met Verordening (EEG) nr. 3582/86 van 24 november 1986 (5) de haringvisserij in de wateren van de ICES-gebieden V b (EG-zone), VI en VII b, c, door vaartuigen, die de vlag voeren van Ierland of die in Ierland zijn geregistreerd, verboden heeft; dat Frankrijk op 9 december 1986 aan Ierland 500 ton haring in de wateren van de ICES-gebieden V b (EG-zone), VI a Noord, VI b heeft overgedragen; dat de visserij op haring in de wateren van de ICES-gebieden V b (EG-zone), VI a Noord, VI b) door vaartuigen die de vlag voeren van Ierland of die in Ierland zijn geregistreerd bijgevolg opnieuw moet worden toegelaten terwijl de visserij in de andere gebieden verboden blijft; dat het daarom noodzakelijk is Verordening (EEG) nr. 3582/86 van de Commissie te wijzigen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3582/86 wordt door de volgende tekst vervangen:

»Artikel 1

Door de vangsten van haring in de wateren van de ICES-gebieden VI a Zuid, VII b, c, door vaartuigen die de vlag voeren van Ierland of die in Ierland zijn geregistreerd, wordt het aan Ierland voor 1986 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op haring in de wateren van de ICES-gebieden VI a Zuid, VII b, c, door vaartuigen die de vlag voeren van Ierland of die in Ierland zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1986.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 220 van 29. 7. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 361 van 31. 12. 1985, blz. 42.

(3) PB nr. L 361 van 31. 12. 1985, blz. 5.

(4) PB nr. L 300 van 24. 10. 1986, blz. 2.

(5) PB nr. L 332 van 26. 11. 1986, blz. 5.