Home

Verordening (EEG) nr. 3955/86 van de Commissie van 23 december 1986 tot vaststelling van de indicatieve plafonds en de streefhoeveelheden die in 1987 van toepassing zijn in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 610/86

Verordening (EEG) nr. 3955/86 van de Commissie van 23 december 1986 tot vaststelling van de indicatieve plafonds en de streefhoeveelheden die in 1987 van toepassing zijn in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 610/86

Verordening (EEG) nr. 3955/86 van de Commissie van 23 december 1986 tot vaststelling van de indicatieve plafonds en de streefhoeveelheden die in 1987 van toepassing zijn in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 610/86

Publicatieblad Nr. L 365 van 24/12/1986 blz. 0055


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3955/86 VAN DE COMMISSIE

van 23 december 1986

tot vaststelling van de indicatieve plafonds en de streefhoeveelheden die in 1987 van toepassing zijn in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 610/86

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 83, lid 1, en artikel 84, lid 2, tweede alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (ARH) (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2297/86 (2), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende dat de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de ARH zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 574/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3866/86 (4), dat het indicatieve plafond en de streefhoeveelheid voor de periode van 1 maart tot en met 31 december 1986 en de bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de ARH zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 610/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees (5);

Overwegende dat het indicatieve plafond en de streefhoeveelheid voor 1987 dienen te worden vastgesteld en dat sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr. 610/86 in het licht van de opgedane ervaring dienen te worden gewijzigd; dat het duidelijkheidshalve aanbeveling verdient de tekst van die verordening in zijn geheel te vervangen en die verordening in te trekken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het jaar 1987 worden de in artikel 83, lid 1, van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds vastgesteld:

1.2.3 // // // // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // Omschrijving // Indicatieve plafond // // // // 01.02 A ex II // Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en dieren voor stieregevechten // 20 000 stuks // 02.01 A II a) // Vlees van runderen, vers of gekoeld // 3 400 ton geslacht gewicht // 02.01 A II b) en 02.01 B II b) // Vlees van runderen, bevroren, en Slachtafvallen van runderen // 20 000 ton geslacht gewicht // // //

Artikel 2

De streefhoeveelheden die in 1987 in Spanje kunnen worden ingevoerd uit de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, worden vastgesteld op:

1.2.3 // // // // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // Omschrijving // Streefhoeveelheid // // // // 01.02 A ex II // Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en dieren voor stieregevechten // 13 200 stuks // 02.01 A II a) // Vlees van runderen, vers of gekoeld // 2 200 ton geslacht gewicht // 02.01 A II b) en 02. B II b) // Vlees van runderen, bevroren, en Slachtafvallen van runderen // 17 820 ton geslacht gewicht // // //

Artikel 3

Voor de toepassing van deze verordening is 100 kg vlees met been gelijk aan 77 kg vlees zonder been.

Artikel 4

Voor elk van de in artikel 2 genoemde posten mogen door een zelfde importeur in dezelfde maand slechts ARH-certificaten worden aangevraagd voor een hoeveelheid die ten hoogste gelijk is aan 10 % van de in artikel 2 vastgestelde hoeveelheden.

Artikel 5

Gedurende de eerste zes maanden van het jaar mogen per maand slechts ARH-certificaten worden afgegeven voor een hoeveelheid die ten hoogste gelijk is aan 10 % van de in artikel 2 van deze verordening vastgestelde hoeveelheden.

Artikel 6

Het ARH-certificaat als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad is geldig:

a) voor levende runderen gedurende 60 dagen,

b) voor vers of gekoeld rundvlees gedurende 60 dagen,

c) voor bevoreren rundvlees en slachtafvallen van runderen gedurende 45 dagen, te rekenen vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 6, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/86 van de Commissie.

Artikel 7

De zekerheid van de ARH-certificaten bedraagt:

a) 5 Ecu per dier voor levende runderen,

b) 4 Ecu per 100 kg voor vers, gekoeld en bevroren vlees,

c) 20 Ecu per 100 kg voor slachtafvallen van runderen.

Artikel 8

Verordening (EEG) nr. 610/86 wordt ingetrokken.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 december 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1986, blz. 106.

(2) PB nr. L 201 van 24. 7. 1986, blz. 3.

(3) PB nr. L 57 van 1. 3. 1986, blz. 1.

(4) PB nr. L 359 van 19. 12. 1986, blz. 33.

(5) PB nr. L 58 van 1. 3. 1986, blz. 35.