Home

Verordening (EEG) nr. 4062/86 van de Raad van 22 december 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 866/84 tot vaststelling van bijzondere maatregelen op grond waarvan zuivelprodukten noch voor de regeling van het actieve veredelingsverkeer, noch voor bepaalde gebruikelijke behandelingen in aanmerking komen

Verordening (EEG) nr. 4062/86 van de Raad van 22 december 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 866/84 tot vaststelling van bijzondere maatregelen op grond waarvan zuivelprodukten noch voor de regeling van het actieve veredelingsverkeer, noch voor bepaalde gebruikelijke behandelingen in aanmerking komen

Verordening (EEG) nr. 4062/86 van de Raad van 22 december 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 866/84 tot vaststelling van bijzondere maatregelen op grond waarvan zuivelprodukten noch voor de regeling van het actieve veredelingsverkeer, noch voor bepaalde gebruikelijke behandelingen in aanmerking komen

Publicatieblad Nr. L 371 van 31/12/1986 blz. 0006


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 4062/86 VAN DE RAAD

van 22 december 1986

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 866/84 tot vaststelling van bijzondere maatregelen op grond waarvan zuivelprodukten noch voor de regeling van het actieve veredelingsverkeer, noch voor bepaalde gebruikelijke behandelingen in aanmerking komen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1335/86 (2), inzonderheid op artikel 12, lid 2, en artikel 18, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat zuivelprodukten krachtens Verordening (EEG) nr. 866/84 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2317/86 (4), gedurende een periode van vijf jaar die afloopt bij het verstrijken van het melkprijsjaar 1988/1989, niet voor de regeling actieve veredeling in aanmerking komen;

Overwegende dat voor wei die bestemd is voor de bereiding van bepaalde veredelingsprodukten, de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling actieve veredeling echter tot en met 31 december 1986 is gehandhaafd om de nodige aanpassingen mogelijk te maken; dat de vastgestelde periode te kort blijkt te zijn; dat het derhalve dienstig is deze periode te verlengen tot het einde van het melkprijsjaar 1986/1987,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 866/84 wordt »31 december 1986" vervangen door »het einde van het melkprijsjaar 1986/1987".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. SHAW

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 119 van 8. 5. 1986, blz. 19.

(3) PB nr. L 90 van 1. 4. 1984, blz. 27.

(4) PB nr. L 202 van 25. 7. 1986, blz. 5.