Home

87/119/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 januari 1987 inzake de lijst van de in Brazilië voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap erkende inrichtingen

87/119/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 januari 1987 inzake de lijst van de in Brazilië voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap erkende inrichtingen

87/119/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 januari 1987 inzake de lijst van de in Brazilië voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap erkende inrichtingen

Publicatieblad Nr. L 049 van 18/02/1987 blz. 0037 - 0038
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 22 blz. 0208
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 22 blz. 0208


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 13 januari 1987

inzake de lijst van de in Brazilië voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap erkende inrichtingen

(87/119/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 86/469/EEG (2), en met name op artikel 17, lid 1,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Richtlijn 77/99/EEG lijsten moeten worden opgesteld van inrichtingen in derde landen die voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap zijn erkend; dat deze inrichtingen aan de in de bijlage bij die richtlijn opgenomen eisen moeten voldoen;

Overwegende dat Brazilië een lijst heeft medegedeeld van de inrichtingen die vleesprodukten naar de landen van de Gemeenschap mogen uitvoeren;

Overwegende dat bij een zeker aantal van deze inrichtingen door de Gemeenschap een onderzoek ter plaatse is verricht, waarbij is gebleken dat zij op hygiënisch gebied voldoende waarborgen bieden en derhalve kunnen worden opgenomen in een overeenkomstig artikel 17, lid 1, van voornoemde richtlijn opgestelde eerste lijst van inrichtingen van waaruit de invoer van vleesprodukten mag worden toegestaan;

Overwegende dat met betrekking tot de overige door Brazilië voorgestelde inrichtingen een nieuw onderzoek moet worden verricht aan de hand van aanvullende gegevens ten aanzien van de situatie op hygiënisch gebied en de mogelijkheden om zich snel aan de communautaire wetgeving aan te passen;

Overwegende dat intussen, om de bestaande handelsstromen niet abrupt te onderbreken, aan deze inrichtingen tijdelijk toestemming kan worden verleend om verder vleesprodukten uit te voeren naar die Lid-Staten die bereid zijn deze vleesprodukten te accepteren;

Overwegende dat deze beschikking derhalve aan de hand van de ter zake genomen initiatieven en tot stand gebrachte verbeteringen opnieuw zal moeten worden bezien en, eventueel, gewijzigd;

Overwegende dat deze beschikking op de huidige stand van de voor de invoer uit derde landen geldende communautaire wetgeving berust; dat zodra voornoemde wetgeving wordt gewijzigd, deze beschikking opnieuw dient te worden bezien;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Richtlijn 77/99/EEG de door de Lid-Staten bij de invoer van vleesprodukten uit derde landen toegepaste bepalingen niet minder gunstig mogen zijn dan die welke voor het intracommunautaire handelsverkeer gelden; dat ter zake eraan dient te worden herinnerd dat de invoer van vleesprodukten uit de inrichtingen van de als bijlage bij deze beschikking gevoegde lijst aan andere veterinaire voorschriften, met name op veterinairrechtelijk gebied, alsmede aan de naleving van de algemene bepalingen van het Verdrag is onderworpen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De Lid-Staten staan de invoer van vleesprodukten uit Brazilië slechts toe indien deze afkomstig zijn uit de in de bijlage opgenomen inrichtingen.

2. De Lid-Staten mogen evenwel de invoer van vleesprodukten, afkomstig van niet in de bijlage vermelde inrichtingen, doch die op 8 mei 1986 officieel door de Braziliaanse autoriteiten zijn erkend en voorgesteld, nog tot en met 15 augustus 1987 toegestaan, behoudens een ten aanzien van deze inrichtingen vóór 16 augustus 1987 genomen andersluidende beschikking.

De lijst van bedoelde inrichtingen wordt door de Commissie aan de Lid-Staten medegedeeld.

3. Invoer afkomstig uit de in lid 1 bedoelde inrichtingen is tevens onderworpen aan andere veterinaire voorschriften, met name op veterinairrechtelijk gebied.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 15 januari 1987.

Artikel 3

Deze beschikking wordt vóór 16 augustus 1987 opnieuw bezien en zo nodig gewijzigd.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 13 januari 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 85.

(2) PB nr. L 275 van 26. 9. 1986, blz. 36.

BIJLAGE

LIJST VAN INRICHTINGEN

1.2.3 // // // // Erkenningsnummer // Inrichting // Adres // // // // SIF 7 // Swift Armour SA Indústria e Comércio // Santana do Livramento, Rio Grande do Sul // SIF 10 // Frigorífico Bordon SA // São Paulo, São Paulo // SIF 381 // Frigorífico Kaiowa SA // Guarulhos, São Paulo // SIF 385 // Frigorífico Mouran SA // Andradina, São Paulo // SIF 736 // Sola SA Indústrias Alimentícias // Tres Rios, Rio de Janeiro // SIF 1676 // Swift Armour SA Indústria e Comércio // Uberlandia, Minas Gerais // SIF 2015 // Sadia Oeste SA Indústria e Comércio // Varzea Grande, Mato Grosso // SIF 2023 // Frigorífico Quatro Rios SA // Votuporanga, São Paulo // // //