Home

87/337/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 juni 1987 houdende goedkeuring van een door de Belgische regering overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediend addendum bij het programma voor de sector eieren, slachtpluimvee en konijnenhouderij (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

87/337/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 juni 1987 houdende goedkeuring van een door de Belgische regering overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediend addendum bij het programma voor de sector eieren, slachtpluimvee en konijnenhouderij (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

87/337/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 juni 1987 houdende goedkeuring van een door de Belgische regering overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediend addendum bij het programma voor de sector eieren, slachtpluimvee en konijnenhouderij (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 168 van 27/06/1987 blz. 0050 - 0050


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 1987

houdende goedkeuring van een door de Belgische Regering overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediend addendum bij het programma voor de sector eieren, slachtpluimvee en konijnenhouderij

(Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

(87/337/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad van 15 februari 1977 inzake een gemeenschappelijke actie ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van landbouw- en visserijprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 560/87 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat de Belgische Regering op 20 september 1985 mededeling heeft gedaan van een addendum bij het bij Beschikking 80/222/EEG van de Commissie (3) goedgekeurde programma voor de sector eieren en slachtpluimvee en dat zij op 7 april 1986 en 25 februari 1987 aanvullende gegevens heeft verstrekt;

Overwegende dat dit addendum bij het programma betrekking heeft op de rationalisatie en de modernisering van verwerking en afzet van eieren, slachtpluimvee en konijnen, ten einde het concurrentievermogen van de betrokken sector te vergroten en de handelswaarde van de produkten te verhogen; dat het derhalve een programma is in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 355/77;

Overwegende dat de goedkeuring van dit addendum niet kan gelden voor produkten die niet in bijlage II van het Verdrag zijn opgenomen;

Overwegende dat met de goedkeuring van het addendum niet wordt vooruitgelopen op het besluit dat overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 355/77 ten aanzien van de verlening van bijstand uit het Fonds moet worden genomen, met name om na te gaan of aan de voorwaarden van artikel 9, lid 1, is voldaan;

Overwegende dat het addendum in voldoende mate de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 355/77 bedoelde gegevens bevat, waaruit blijkt dat de in artikel 1 van die verordening genoemde doelstellingen voor de sector eieren, slachtpluimvee en konijnenhouderij kunnen worden bereikt; dat de termijn voor de uitvoering van het addendum de in artikel 3, lid 1, sub g), van die verordening aangegeven duur niet overschrijdt;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Belgische Regering overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 op 20 september 1985 medegedeelde en op 7 april 1986 en 25 februari 1987 aangevulde addendum bij het programma voor de sector eieren, slachtpluimvee en konijnenhouderij wordt goedgekeurd, behalve voor de produkten die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Gedaan te Brussel, 15 juni 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 51 van 23. 2. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 57 van 27. 2. 1987, blz. 6.

(3) PB nr. L 49 van 23. 2. 1980, blz. 19.