Home

87/375/EEG: Beschikking van de Raad van 13 juli 1987 inzake de toekenning door bepaalde Lid-Staten van steun aan de particuliere opslag op korte termijn van tafelwijn en most

87/375/EEG: Beschikking van de Raad van 13 juli 1987 inzake de toekenning door bepaalde Lid-Staten van steun aan de particuliere opslag op korte termijn van tafelwijn en most

87/375/EEG: Beschikking van de Raad van 13 juli 1987 inzake de toekenning door bepaalde Lid-Staten van steun aan de particuliere opslag op korte termijn van tafelwijn en most

Publicatieblad Nr. L 200 van 21/07/1987 blz. 0017 - 0017


*****

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 13 juli 1987

inzake de toekenning door bepaalde Lid-Staten van steun aan de particuliere opslag op korte termijn van tafelwijn en most

(87/375/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 93, lid 2, derde alinea,

Gezien de verzoeken ingediend door de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek en de Italiaanse Republiek,

Overwegende dat bij artikel 76 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1972/87 (2), de artikelen 92, 93 en 94 van het Verdrag van toepassing zijn verklaard op de produktie van en de handel in wijn en most;

Overwegende dat de Raad bij Beschikking 86/196/EEG (3) heeft beschikt dat de nationale steun aan de particuliere opslag op korte termijn van tafelwijn en most die door bepaalde Lid-Staten wordt toegekend, voor het wijnoogstjaar 1986/1987 als verenigbaar moet worden beschouwd met de gemeenschappelijke markt;

Overwegende dat deze nationale steun, gezien de sterk excedentaire situatie van de markt voor tafelwijn en most, aan het begin van het wijnoogstjaar bijdraagt tot dezelfde doeleinden van een sanering van deze markt als de maatregelen die op communautair niveau ter stabilisatie van deze markt worden toegepast;

Overwegende dat, ter voorkoming van een al te abrupte overgang op een regeling waarbij de steun aan de particuliere opslag op korte termijn wordt uitgesloten, dient te worden voorzien in de continuïteit van de betaling van deze steun waarbij evenwel de periode gedurende welke de steun kan worden toegekend, wordt beperkt;

Overwegende dat er nog altijd buitengewone omstandigheden bestaan waardoor deze steun ook voor het wijnoogstjaar 1987/1988 tot en met 15 december 1987 kan worden beschouwd als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De nationale steun aan de particuliere opslag op korte termijn van tafelwijn en most die in Griekenland, Frankrijk en Italië wordt toegekend, wordt voor het wijnoogstjaar 1987/1988 tot en met 15 december 1987 beschouwd als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek en de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Luxemburg, 13 juli 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. SCHALL HOLBERG

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 184 van 3. 7. 1987, blz. 26.

(3) PB nr. L 139 van 24. 5. 1986, blz. 49.