Home

87/464/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 augustus 1987 tot wijziging van de Zevende Beschikking 85/355/EEG van de Raad betreffende de gelijkstelling van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad

87/464/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 augustus 1987 tot wijziging van de Zevende Beschikking 85/355/EEG van de Raad betreffende de gelijkstelling van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad

87/464/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 augustus 1987 tot wijziging van de Zevende Beschikking 85/355/EEG van de Raad betreffende de gelijkstelling van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad

Publicatieblad Nr. L 252 van 03/09/1987 blz. 0024 - 0025


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 augustus 1987

tot wijziging van de Zevende Beschikking 85/355/EEG van de Raad betreffende de gelijkstelling van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad

(87/464/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/120/EEG van de Commissie (2),

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/120/EEG van de Commissie,

Gelet op Richtlijn 69/208/EEG van de Raad van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/120/EEG,

Gelet op de Zevende Beschikking 85/355/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de gelijkstelling van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad (5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 87/347/EEG van de Commissie (6), en met name op artikel 2,

Overwegende dat de Raad in Beschikking 85/355/EEG constateert dat de in sommige derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van bepaalde soorten zaaizaad voldoen aan de in de richtlijnen van de Gemeenschap vastgestelde voorwaarden;

Overwegende dat voor sommige soorten die constatering eveneens betrekking heeft op Tsjechoslowakije, Israël, Argentinië en Zuid-Afrika;

Overwegende dat uit een onderzoek van de voorschriften van de bovengenoemde landen en de wijze waarop zij worden toegepast blijkt dat:

- de voorgeschreven zaadkeuringen in Tsjechoslowakije voor bladrammenas en de voorgeschreven veldkeuringen in Argentinië voor niet voor de olieproduktie bestemde bladrammenas eveneens voldoen aan de in bijlage I van Richtlijn 66/401/EEG vastgestelde voorwaarden,

- de voorgeschreven veldkeuringen in Tsjechoslowakije voor sojabonen en zonnebloemen en de voorgeschreven veldkeuringen in Argentinië voor niet voor de olieproduktie bestemde sojabonen eveneens voldoen aan de in bijlage I van Richtlijn 69/208/EEG vastgestelde voorwaarden,

- de voorgeschreven veldkeuringen in Israël, Argentinië en Zuid-Afrika voor sorgho, Soedangras en de hybriden van de kruising van sorgho en Soedangras eveneens voldoen aan de in bijlage I van Richtlijn 66/402/EEG vastgestelde voorwaarden;

Overwegende dat de voor Tsjechoslowakije, Israël, Argentinië en Zuid-Afrika bestaande gelijkstelling derhalve dienovereenkomstig zou moeten worden uitgebreid;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teelmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 85/355/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In kolom 3 van de tabel in deel I, punt 2, worden bij Tsjechoslowakije

- de woorden »Raphanus sativus" ingevoegd na de woorden »Vicia villosa";

- de woorden »Glycine max" en »Helianthus annuus" ingevoegd na de woorden »Brassica napus ssp. oleifera".

2. In de kolommen 3 en 4 van de tabel in deel I, punt 2, worden bij Israël de woorden

»Sorghum bicolor (b)

Sorghum sudanense (b)

Sorghum bicolor × Sorghum sudanense (b)"

ingevoegd na de woorden »Hordeum vulgare".

3. In de kolommen 3 en 4 van de tabel in deel I, punt 2, worden bij Argentinië

- de woorden

»Sorghum bicolor (b)

Sorghum sudanense (b)

Sorghum bicolor × Sorghum sudanense (b)"

ingevoegd vóór de woorden »Zea mays";

- de voetnoot en de verwijzingen ernaar geschrapt.

4. In de kolommen 3 en 4 van de tabel in deel I, punt 2, worden bij Zuid-Afrika de woorden

»Sorghum bicolor (b)

Sorghum sudanense (b)

Sorghum bicolor × Sorghum sudanense (b)"

ingevoegd vóór de woorden »Zea mays".

5. In deel II, punt 2.1, eerste streepje, worden de woorden »Sorghum spp. en" ingevoegd na de woorden »zaaizaad van".

6. In deel II, punt 2.1, tweede streepje, worden de woorden »Sorghum spp. en" ingevoegd na »met uitzondering van".

7. In deel II, punt 2.2, vierde streepje, worden de woorden »Sorghum spp. of" ingevoegd na de woorden »hybriden van".

8. In deel II, punt 3, wordt de volgende tekst toegevoegd:

»b) Veldkeuringen moeten voldoen aan de in bijlage I van Richtlijn 66/402/EEG gestelde voorwaarden.".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 12 augustus 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2298/66.

(2) PB nr. L 49 van 18. 2. 1987, blz. 39.

(3) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2309/66.

(4) PB nr. L 169 van 10. 7. 1969, blz. 3.

(5) PB nr. L 195 van 26. 7. 1985, blz. 1.

(6) PB nr. L 189 van 9. 7. 1987, blz. 34.