Home

87/512/EEG: Besluit van de Raad van 28 september 1987 betreffende de sluiting van het Aanvullend Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

87/512/EEG: Besluit van de Raad van 28 september 1987 betreffende de sluiting van het Aanvullend Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

87/512/EEG: Besluit van de Raad van 28 september 1987 betreffende de sluiting van het Aanvullend Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

Publicatieblad Nr. L 297 van 21/10/1987 blz. 0018 - 0018
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 13 blz. 0053
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 13 blz. 0053


BESLUIT VAN DE RAAD

van 28 september 1987

betreffende de sluiting van het Aanvullend Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanie

(87/512/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 238,

Gezien de aanbeveling van de Commissie (1),

Gezien de instemming van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat het Aanvullend Protocol bij de op 18 januari 1977 te Brussel ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (3) dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Aanvullend Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het

Hasjemitische Koninkrijk Jordanië wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het Protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving bedoeld in artikel 6 van het Protocol (4).

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 28 september 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

D. HAARDER

EWG:L555UMBH10.95

FF: 5UHO; SETUP: 01; Hoehe: 450 mm; 41 Zeilen; 1698 Zeichen;

Bediener: UTE0 Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) PB nr. C 97 van 10. 4. 1987, blz. 9.

(2) Instemming betuigd op 16 september 1987 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. L 268 van 27. 9. 1978, blz. 2.

(4) De datum van inwerkingtreding van het Protocol zal door het Secretariaat-generaal van de Raad in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt.